Zanfir Iorguş insistă în anularea deciziei BEC

0
239

Avo­ca­ţii lui Zan­fir Ior­guş au insis­tat, ieri, în faţa jude­că­to­ri­lor de la Cur­tea de Apel Bucu­reşti ca dosa­rul nr. 4547/1/2012, prin care soli­ci­tă anu­la­rea hotă­rârii Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral de la Con­stanţa şi sus­pen­da­rea hotă­rârii BEC nr. 214 din 15 iunie 2012, să fie jude­cat. Acest lucru în con­tex­tul în care, între timp, dumi­ni­că, 24 iunie, cetă­ţe­nii din Man­ga­lia s‑au pre­zen­tat din nou la vot şi şi-au ales pri­ma­rul.

Totul por­neş­te de la fap­tul că Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral (BEC) a decis anu­la­rea ale­ge­ri­lor care au avut loc la data de 10 iunie, în care câş­ti­gă­tor ieşi­se Zan­fir Ior­guş, din cau­za nere­gu­li­lor des­co­pe­ri­te.

Apă­ră­to­rii au insis­tat în acor­da­rea unui nou ter­men de jude­ca­tă, timp în care să fie depus dosa­rul de la BEC, în baza căru­ia s‑a luat deci­zia de anu­la­re a ale­ge­ri­lor din data de 10 iunie, de la Man­ga­lia. Magis­tra­ţii invo­ca­se­ră din ofi­ciu exce­pţia pri­vind rămâ­ne­rea fără obiect a dosa­ru­lui în con­di­ţi­i­le în care au avut loc deja ale­geri dumi­ni­că, numai că avo­ca­ţii lui Ior­guş s‑au opus vehe­ment.

Jude­că­to­rii au acor­dat, prin urma­re, un nou ter­men de jude­ca­tă, pen­tru 4 iulie. 

Came­lia MIUMITRIC, Cuget Liber, Joi, 28 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply