VICTORIE. A fost votat de peste 9.500 dintre locuitori

0
222
Radu Cristian: de la Garda Financiară la Primăria Mangalia.

 

Can­di­da­tul inde­pen­dent a reu­şit să câş­ti­ge foto­li­ul de edil la scru­ti­nul din 24 ianu­a­rie.

Lup­ta pen­tru Man­ga­lia s‑a înche­iat. După o cam­pa­nie dură, în care s‑a folo­sit inclu­siv forţa fizi­că şi după o deci­zie de repre­ta­re a ale­ge­ri­lor, dumi­ni­ca tre­cu­tă am avut par­te de un scru­tin lini­ş­tit, fără eve­ni­men­te impor­tan­te. Mai mult, la câte­va ore de la afla­rea pri­me­lor exit-poll-uri şi de la numă­ră­toa­rea para­le­lă, lucru­ri­le păreau cla­re, învin­sul şi înving­ă­to­rul accep­tând situ­a­ţia.

 

După ce în ale­ge­ri­le din 10 iunie a câş­ti­gat depu­ta­tul PDL Zan­fir Ior­guş, care a acu­mu­lat cu aproa­pe 400 de locuri mai mult decât prin­ci­pa­lul con­tra­can­di­dat, inde­pen­den­tul Cris­ti­an Radu, dumi­ni­că s‑a petre­cut roca­da între cei doi. Ast­fel, câş­ti­gă­tor a fost Cris­ti­an Radu, care a obţi­nut 9.512 voturi, spre deo­se­bi­re de Zan­fir Ior­guş, care nu a con­vins decât 7.746 de ale­gă­tori.

 

Un rezul­tat sur­prin­ză­tor a obţi­nut fos­tul pri­mar Cla­u­diu Tusac, PSD. Deşi s‑a retras din cur­să, aces­ta a fost votat de către 1.504 per­soa­ne.

 

Radu Cris­ti­an este cunos­cut în medi­ul eco­no­mic, după ce a ocu­pat, din 2005, pos­tul de comi­sar şef al Găr­zii Finan­ci­a­re Con­stanţa (este anga­jat al insti­tu­ţi­ei din 2000). În tot acest timp, insti­tu­ţia a fost feri­tă de scan­da­luri, iar Radu afir­mă că, în ciu­da fap­tu­lui că judeţul este unul deo­se­bit din punct de vede­re al ten­ta­ti­ve­lor de fra­u­da­re a buge­tu­lui sta­tu­lui, a obţi­nut rezul­ta­te exce­len­te. A decis să intre în cur­sa pen­tru pri­mă­rie pen­tru că a copi­lă­rit în Man­ga­lia, spre deo­se­bi­re de prin­ci­pa­lii săi con­tra­can­di­da­ţi.

 

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei este licenţi­at al Aca­de­mi­ei de Stu­dii Eco­no­mi­ce din Bucu­reşti, unde a urmat şi un mas­ter. A absol­vit mai mul­te insti­tu­ţii de învă­ţământ supe­ri­or, prin­tre care se numă­ră Insti­tu­tul Naţio­nal de Admi­nis­tra­ţie, spe­cia­li­za­rea Admi­nis­tra­ţie Publi­că — spe­ci­fi­că îna­lţi­lor fun­cţio­nari publici şi Cole­gi­ul Naţio­nal de Apă­ra­re, spe­cia­li­za­rea Secu­ri­ta­te şi Apă­ra­re Naţio­na­lă. 

Cris­ti­an hagi, Roma­nia Libe­ra, 26 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply