Vezi când s‑ar putea organiza alegeri parţiale! Colegiul 5 rămâne fără deputat

0
200

Man­ga­lia, Lima­nu, Tuz­la, 23 August, Cos­ti­neşti şi Peci­nea­ga sunt cele şase loca­li­tă­ţi care alcă­tu­iesc Cole­gi­ul nr. 5 pen­tru Came­ra Depu­ta­ţi­lor, deţi­nut până ieri de noul pri­mar al Man­ga­li­ei, demo­crat-libe­ra­lul Zan­fir Ior­guş.

O dată cu ale­ge­rea în fun­cţia de pri­mar, Ior­guş va tre­bui să renu­nţe la man­da­tul de depu­tat. „Acum, ches­tiu­nea cu depu­tă­ţia nu mai este res­pon­sa­bi­li­ta­tea mea. O spun cu regret, pen­tru că mi‑a plă­cut să fac aceas­tă mun­că pen­tru oameni. Nu ştiu dacă se vor mai orga­ni­za ale­geri pen­tru Cole­giu, sun­tem cu şase luni îna­in­te de par­la­men­ta­re, mă gân­desc că este puţin pro­ba­bil. Eu mă ofer să ţin şi locul depu­ta­tu­lui în măsu­ra în care tim­pul îmi va per­mi­te”, a decla­rat noul pri­mar al Man­ga­li­ei, Zan­fir Ior­guş.

Ace­lea­şi opi­nii au şi par­la­men­ta­rii Maria Sta­vro­si­tu (PDL) şi Nico­lae Moga (PSD), aceş­tia opinând că ale­ge­ri­le parţi­a­le nu s‑ar jus­ti­fi­ca nici din punct de vede­re al cos­tu­ri­lor şi nici din punct de vede­re al calen­da­ru­lui elec­to­ral din acest an.

O altă opi­nie a for­mu­lat depu­ta­tul libe­ral Ghe­or­ghe Dra­go­mir, care nu exclu­de să exis­te o sesiu­ne de ale­geri parţi­a­le în luna august pen­tru cele 20 de cole­gii din ţară, unde sena­to­rii şi depu­ta­ţii au par­ti­ci­pat la ale­ge­ri­le loca­le şi au câş­ti­gat man­da­te de pri­mari sau de preşe­dinţi de con­si­lii judeţe­ne.

Ziua de Con­stan­ta, Marti, 12 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply