Tusac, declaraţii 15 iunie 2012:

0
191

  • În toam­nă, voi can­di­da pen­tru Par­la­ment din par­tea USL;
  • Nu voi mai can­di­da, îl susţin pe Cris­ti­an Radu;
  • Ior­guş a fra­u­dat ale­ge­ri­le cu o ură şi o sete de nei­ma­gi­nat.

Mihai Cla­u­diu Tusac s‑a retras din cur­sa elec­to­ra­lă pen­tru Man­ga­lia, dar nu şi din poli­ti­că. Tusac a anu­nţat că va can­di­da pen­tru Par­la­ment, la ale­ge­ri­le din toam­nă, susţi­nut de USL. Din câte se pare, aces­ta ar fi com­pro­mi­sul la care s‑ar fi ajuns pen­tru ca Tusac să se retra­gă din cur­să în favoa­rea inde­pen­den­tu­lui Cris­ti­an Radu.

http://www.replicaonline.ro/tusac-in-toamna-voi-candida-pentru-parlament-din-partea-usl-69099/

Fos­tul pri­mar al Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac, a înţe­les că popu­la­ţia l‑a tri­mis aca­să, prin urma­re a decis să nu mai can­di­de­ze pe data de 24 iunie.

Am fost con­tro­lat de zeci de ori şi sus­pen­dat de 2 ori. Lup­te­le tre­bu­ie să înce­te­ze, popu­la­ţia să nu mai sufe­re. Am înţe­les mesa­jul ale­gă­to­ri­lor: am ieşit pe locul 3. Impor­tant e ca Man­ga­lia să aibă vii­tor, ca lup­ta poli­ti­că să înce­te­ze. Nu voi mai can­di­da. USL tre­bu­ie să aibă un can­di­dat, iar aces­ta va fi Cris­ti­an Radu, a decla­rat Tusac.

Rea­min­tim că la Man­ga­lia Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral a admis con­tes­ta­ţi­i­le pri­vind fra­u­da­rea ale­ge­ri­lor, şi a dis­pus relu­a­rea scru­ti­nu­lui pen­tru fun­cţia de pri­mar şi pen­tru Con­si­li­ul Local.

http://www.replicaonline.ro/tusac-nu-voi-mai-candida-il-sustin-pe-cristian-radu-69098/

 

Pri­ma­rul în fun­cţie al Man­ga­li­ei, Mihai Cla­u­diu Tusac, a decla­rat, în urmă cu câte­va minu­te, că salu­tă deci­zia BEC de relu­a­re a ale­ge­ri­lor, acuzându‑l pe con­tra­can­di­da­tul său Zan­fir Ior­guş că a fra­u­dat ale­ge­ri­le. Salut deci­zia BEC de relu­a­rea a votu­lui. Ior­guş şi oame­nii lui au fra­u­dat ale­ge­ri­le cu o ură şi o sete de nei­ma­gi­nat, a spus Tusac, după ce a întâr­zi­at aproa­pe 50 de minu­te la pro­pria con­fe­rinţă de pre­să. Vom reve­ni.

http://www.replicaonline.ro/tusac-iorgus-a-fraudat-alegerile-cu-o-ura-si-o-sete-de-neimaginat-69097/

15 iunie 2012.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply