Sudul litoralului votează pe 24 iunie. USL şi Guvernul Ponta susţin candidatura lui Cristian Radu la Primăria Mangalia

0
210

USL şi Guvernul Ponta susţin candidatura lui Cristian Radu la Primăria Mangalia

Lide­rii USL şi repre­zen­tanţi ai actu­a­lu­lui Guvern au trans­mis mesa­je de susţi­ne­re a can­di­da­tu­rii lui Cris­ti­an Radu la Pri­mă­ria Man­ga­lia. Iată ce spun aceş­tia des­pre Radu şi muni­ci­pi­ul pen­tru care a intrat în lup­ta elec­to­ra­lă:

Vic­tor Pon­ta, prim-minis­tru al Româ­ni­ei şi co-preşe­din­te USL:

Am susţi­nut la Bucu­reşti un can­di­dat inde­pen­dent şi am avut suc­ces. Sunt con­vins că, şi în Man­ga­lia, susţi­ne­rea lui Radu Cris­ti­an va fi o opţiu­ne câş­ti­gă­toa­re, nu nea­pă­rat pen­tru USL şi nu pen­tru un par­tid poli­tic, ci pen­tru locu­i­to­rii aces­tui oraş. Oame­nii meri­tă un pri­mar tânăr, cu stu­dii de spe­cia­li­ta­te în dome­ni­ul admi­nis­tra­ţi­ei, care are o viziu­ne pen­tru oraş şi pen­tru locu­i­to­rii săi.

Ceea ce USL a făcut la Man­ga­lia, prin susţi­ne­rea can­di­da­tu­lui inde­pen­dent Radu Cris­ti­an, este un gest de res­pon­sa­bi­li­ta­te şi de res­pect faţă de cetă­ţeni. Ne dorim ca şi aici, la malul mării, româ­nii să san­cţio­ne­ze prin vot min­ciu­na, fur­tul, aro­ganţa şi incom­pe­tenţa PDL. De ace­ea, este impor­tant ca şi Man­ga­lia să dea sem­na­lul schim­bă­rii, aşa cum res­tul ţării a făcut‑o în urmă cu două săp­tămâni.

Este firesc ca locu­i­to­rii din Man­ga­lia să şi‑l doreas­că ca pri­mar pe Radu Cris­ti­an şi este la fel de firesc ca ori­ce par­tid şi poli­ti­cian res­pon­sa­bil să ţină cont de ceea ce vor oame­nii. Un om care s‑a for­mat, a copi­lă­rit şi a învă­ţat în acest oraş nu are cum să nu ţină la urbea lui, nu are cum să nu vrea bine con­ci­ta­di­ni­lor săi. Radu Cris­ti­an este legat, prin tot ceea ce este în pre­zent, de acest oraş şi de ace­ea sunt con­vins că este pri­ma­rul de care ora­şul are nevo­ie.

Ştiu că în pro­gra­mul său pen­tru oraş a pus accent pe cre­a­rea locu­ri­lor de mun­că, ceea ce este extrem de impor­tant nu doar pen­tru Man­ga­lia, ci pen­tru ori­ce oraş al ţării. De ase­me­nea, apre­ciez fap­tul că vii­to­rul pri­mar şi‑a pro­pus să redu­că biro­cra­ţia şi coru­pţia din admi­nis­tra­ţia loca­lă şi că are solu­ţii la o pro­ble­mă pen­tru a cărei rezol­va­re o să‑l susţin: înfi­inţa­rea unui nou ser­vi­ciu public de ter­mo­fi­ca­re, modern, efi­cient şi res­pon­sa­bil faţă de medi­ul încon­ju­ră­tor.

De a doua zi după ce Radu Cris­ti­an va pre­lua man­da­tul de pri­mar încre­dinţat de locu­i­to­rii din Man­ga­lia, ora­şul va avea de par­tea sa un guvern şi o con­du­ce­re judeţea­nă care vor susţi­ne efor­tul admi­nis­tra­ţi­ei loca­le de a crea con­di­ţii de via­ţă, de mun­că şi de locu­it mai bune pen­tru toa­tă lumea.

Crin Anto­ne­scu, preşe­din­te­le Par­ti­du­lui Naţio­nal Libe­ral, co-preşe­din­te al Uniu­nii Soci­al Libe­ra­le:

Îl susţin pe Radu Cris­ti­an la Pri­mă­ria Muni­c­pi­u­lui Man­ga­lia, pen­tru că am con­vin­ge­rea că, prin exper­ti­za sa, prin pro­iec­te­le pe care le pro­pu­ne şi prin deter­mi­na­rea pe care o are, va reu­şi să recon­stru­ias­că acest oraş isto­ric de la malul mării. Man­ga­lia tre­bu­ie să devi­nă un oraş euro­pean şi cred în pute­rea lui Radu Cris­ti­an — pe care îl susţin şi eu, şi Par­ti­dul Naţio­nal Libe­ral, şi întrea­ga Uniu­ne Soci­al Libe­ra­lă, cred în pute­rea aces­tui om de a redre­sa Man­ga­lia, de a moder­ni­za şi a rea­du­ce acest oraş pe dru­mul civi­li­za­ţi­ei şi pros­pe­ri­tă­ţii.

Rezul­ta­te­le de la ale­ge­ri­le loca­le au demon­strat fap­tul că Par­ti­dul Demo­crat Libe­ral a fost san­cţio­nat de elec­to­rat pen­tru proas­ta guver­na­re atât naţio­na­lă, cât şi loca­lă, şi sunt con­vins că locu­i­to­rii Maga­li­ei nu se vor lăsa păcă­li­ţi, că vor veni şi de aceas­tă dată la vot şi vor lua deci­zia corec­tă. Îmi exprim spe­ranţa că dom­nul Ior­guş, domnii aceş­tia de la PDL, nu vor mai avea îndrăz­ne­a­la să încer­ce tot felul de fur­ti­şa­guri pen­tru a câş­ti­ga Pri­mă­ria Man­ga­li­ei şi vor per­mi­te orga­ni­za­rea de ale­geri corec­te.

Dragi locu­i­tori ai Man­ga­li­ei aveţi o nouă şan­să să faceţi drep­ta­te în ora­şul vos­tru, o şan­să pen­tru vii­tor, o şan­să la bunăs­ta­re pen­tru voi şi copi­ii voş­tri, locuri de mun­că, locu­inţe, uti­li­tă­ţi, o admi­nis­tra­ţie trans­pa­ren­tă şi efi­cien­tă, şi sin­gu­rul om care vă poa­te con­du­ce la toa­te aces­tea, în acest moment, este Radu Cris­ti­an.

Veni­ţi la vot pe 24 iunie şi demon­stra­ţi că dori­ţi să vă câş­ti­ga­ţi inde­pen­denţa, că vă dori­ţi ca ora­şul dum­ne­a­voas­tră să fie un oraş euro­pean, un oraş civi­li­zat, un oraş în care să fii mân­dru că locu­ieşti. Man­ga­lia are nevo­ie de un pri­mar tânăr, un pri­mar com­pe­tent! Man­ga­lia are nevo­ie de Radu Cris­ti­an! Doam­ne aju­tă!.

Radu Mază­re, pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa, preşe­din­te PSD Con­stanţa:

Pri­mul man­dat l‑am câş­ti­gat can­di­dând inde­pen­dent. Al doi­lea şi al tre­i­lea m‑am bătut cu Băsescu şi ai lui. Gân­din­du-mă la tre­cu­tul meu şi la vii­to­rul vos­tru vă reco­mand: Vota­ţi Radu. Cris­ti­an Radu.

Cu pri­e­te­nie, Radu Mază­re.

Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu, preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa:

Con­si­li­ul Judeţean susţi­ne la Man­ga­lia pe inde­pen­den­tul Radu Cris­ti­an, un om tânăr, seri­os, bun spe­cia­list în admi­nis­tra­ţie publi­că loca­lă. Vom cola­bo­ra cu pri­ma­rul Radu Cris­ti­an pen­tru bunăs­ta­rea locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei. Ală­tu­ri de Guver­nul USL, vom spri­jini Pri­mă­ria Man­ga­lia cu fon­duri guver­na­men­ta­le şi euro­pe­ne. Vom con­ti­nua împre­u­nă toa­te pro­iec­te­le înce­pu­te şi vom dema­ra mul­te alte­le, pen­tru bunăs­ta­rea locu­i­to­ri­lor ora­şu­lui şi pen­tru dezvol­ta­rea sta­ţiu­ni­lor din sudul lito­ra­lu­lui.

Edu­ard Hell­vig, minis­trul Dezvol­tă­rii Regio­na­le şi Turis­mu­lui:

Pe Radu Cris­ti­an nu‑l cunosc de mult timp. Dar am auzit lucruri bune des­pre el chiar de la cole­gii libe­rali din Man­ga­lia. Când un adver­sar poli­tic îţi recu­noa­ş­te cali­tă­ţi­le, atunci e clar că ele sunt atât de evi­den­te încât nu pot fi igno­ra­te. Când l‑am cunos­cut l‑am cititime­di­at drept un tânăr cor­rect şi pro­fe­si­o­nist; un om cu viziu­ne care poa­te reda Man­ga­li­ei far­me­cul meri­tat de oraş la malul mări­ii şi locu­i­to­ri­lor săi sta­tu­tul de cetă­ţeni euro­peni.

Radu Cris­ti­an are trea­bă în Man­ga­lia pen­tru că, din păca­te, ora­şul a avut de sufe­rit în urma proas­tei ges­tio­nări din ulti­mii ani.

Îl susţin pe Radu Cris­ti­an pen­tru ide­i­le pe care le pro­mo­vea­ză şi pen­tru că, în cali­ta­te de minis­tru al dezvol­tă­rii regio­na­le şi turis­mu­lui, am nevo­ie în aceas­tă par­te a lito­ra­lu­lui de un inter­lo­c­u­tor inte­li­gent şi inte­re­sat de dezvol­ta­rea ora­şu­lui. Am nevo­ie de un pri­mar care să aibă capa­ci­ta­tea de a atra­ge fon­duri pen­tru dezvol­ta­rea aces­tei regiu­nii şi pen­tru sti­mu­la­rea turis­mu­lui.

Cu o ges­tiu­ne corec­tă Man­ga­lia poa­te deve­ni o per­lă a lito­ra­lu­lui aşa cum a deve­nit Mama­ia. Şi cu un mana­ge­ment pro­fe­si­o­nistt şi bazat pe nevo­i­le rea­le ale cetă­ţe­ni­lor Radu Cris­ti­an poa­te îmbu­nă­tă­ţi via­ţa locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei.

Tine­reţea nu este un atu în sine. Dar atunci când este com­ple­ta­tă de pro­fe­sio­na­lism, one­s­ti­ta­te, bun simţ şi edu­ca­ţie, atunci aceas­ta este reţe­ta câş­ti­gă­toa­re.

Aces­te cali­tă­ţi le-am regă­sit la Radu Cris­ti­an şi de ace­ea se bucu­ră de spri­ji­nul meu.

Daniel Chi­ţo­iu, minis­tru al Eco­no­mi­ei, Come­rţu­lui şi Mediu­lui de Afa­ceri, vice­preşe­din­te al Par­ti­du­lui Naţio­nal Libe­ral:

Opţiu­nea româ­ni­lor la ale­ge­ri­le loca­le din acest an nu a fost doar una poli­ti­că. Ea s‑a bazat şi pe nevo­ia de pro­fe­sio­na­lism, de res­pon­sa­bi­li­ta­te şi seri­o­zi­ta­te în ges­tio­na­rea tre­bu­ri­lor publi­ce şi în pro­te­ja­rea inte­re­se­lor cetă­ţe­ni­lor.

Toc­mai de ace­ea cred cu tărie că un om pre­cum dom­nul Radu Cris­ti­an, care a adu­nat de‑a lun­gul tim­pu­lui o soli­dă pre­gă­ti­re pro­fe­sio­na­lă, care ştie în amă­nu­nt pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă comu­ni­ta­tea pen­tru care lup­tă, este cea mai bună solu­ţie pen­tru fun­cţia de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Ca minis­tru în Guver­nul USL, dar şi ca om poli­tic voi acor­da întrea­ga mea susţi­ne­re pen­tru oame­nii comp­tenţi şi valo­roşi care sunt gata să se pună în slu­j­ba comu­ni­tă­ţi­lor noas­tre. Toc­mai de ace­ea, îl susţin pe dom­nul Radu Cris­ti­an în lup­ta elec­to­ra­lă pen­tru Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia şi cred că este cea mai bună solu­ţie pen­tru ca aceas­tă loca­li­ta­te să dobân­deas­că bunăs­ta­rea şi des­chi­de­rea de care are nevo­ie.

Repli­ca, vineri, 22 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply