Senatorii au respins interzicerea exploatării gazelor de şist

0
223

Pro­iec­tul a fost ini­ţi­at de mai multi depu­ta­ţi PSD: Adri­an Solo­mon, Vic­tor Cris­tea, Euge­niu Radu Coclici, Dorel Covaci, Ioan Damian, Sonia Maria Dră­ghi­ci, Flo­rin Pasla­ru, Ioan Sorin Roman, Lucreţia Roş­ca şi Sorin Con­stan­tin Stra­gea.

Sena­to­rii au res­pins, joi, pro­iec­tul de lege prin care se inter­zi­cea exploa­ta­rea gaze­lor de şist, se ara­tă într-un comu­ni­cat remis TVRinfo.ro.

Deci­zio­na­lă este Came­ra Depu­ta­ţi­lor.

Pro­pu­ne­re legi­sla­ti­vă pri­vind inter­zi­ce­rea explo­ră­ri­lor şi exploa­tă­ri­lor peri­me­tre­lor cu zăcă­min­te de hidro­car­buri lichi­de sau gazoa­se prin frac­tu­ra­rea (fisu­ra­rea) hidra­uli­că şi anu­la­rea licenţe­lor exclu­si­ve de explo­ra­re a tutu­ror pro­iec­te­lor care recurg la aceas­tă teh­ni­că” a fost res­pin­să, se ara­tă şi pe site-ul Sena­tu­lui.

În expu­ne­rea de moti­ve, ini­ţi­a­to­rii au scris că meto­de­le folo­si­te pen­tru exploa­ta­rea gaze­lor de şist afec­tea­ză medi­ul, iar din cau­za volu­mu­lui mare de apă care urmea­ză să fie uti­li­zat sur­se­le de apă vor seca.

Pro­pu­ne­rea legi­sla­ti­vă a pri­mit aviz nega­tiv şi din par­tea Comi­si­ei pen­tru Admi­nis­tra­ţie Publi­că şi Orga­ni­za­rea Teri­to­ri­u­lui şi Pro­te­cţia Mediu­lui.

Arti­co­lul inte­gral poa­te fi citit aici: http://www.tvrinfo.ro/senatorii-au-respins-interzicerea-exploatarii-gazelor-de-sist_17610.html  (21–22 iunie 2012).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply