Se tipăresc buletinele de vot pentru referendumul de la Mangalia

0
218

Bule­ti­ne­le de vot pen­tru refe­ren­du­mul de la Man­ga­lia vor fi tipă­ri­te înce­pând de astăzi, 7 iunie 2012. Repre­zen­tanţii Dire­cţi­ei Judeţe­ne de Sta­tis­ti­că (D.J.S.) din Con­stanţa spun că, până în pre­zent, au fost tipă­ri­te toa­te cele patru tipuri de bule­ti­ne de vot pen­tru între­gul judeţ Con­stanţa, dar pen­tru refe­ren­du­mul de la Man­ga­lia încă nu s‑au dat avi­ze­le.

Tipă­ri­rea bule­ti­ne­lor pen­tru ale­gă­to­rii din Man­ga­lia nu s‑a efec­tu­at până acum întru­cât Pre­fec­tu­ra a ata­cat în con­ten­cios-admi­nis­tra­tiv toa­te hotă­râri­le adop­ta­te de către Con­si­li­ul Local Man­ga­lia în şedinţa din 27 apri­lie a.c., prin­tre care şi cea a orga­ni­ză­rii refe­ren­du­mu­lui pri­vind anu­la­rea con­trac­tu­lui pe care Pri­mă­ria l‑a înche­iat cu Cal­la­tis Therm, fir­ma ce fur­ni­zea­ză agent ter­mic în muni­ci­piu. Ieri, 6 iunie, instanţa a decis ca refe­ren­du­mul de la Man­ga­lia să aibă loc, după ce Pre­fec­tu­ra şi‑a retras plân­ge­rea.

Repre­zen­tanţii admi­nis­tra­ţi­ei loca­le din Man­ga­lia urmea­ză să pre­zin­te toa­te docu­men­te­le nece­sa­re la B.E.J. pen­tru dema­ra­rea pro­ce­du­rii de tipă­ri­re a votu­ri­lor pen­tru cele 33.568 de per­soa­ne cu drept de vot din muni­ci­piu.

Mari­e­ta IORGA, obser­va­tor, Joi, 7 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply