Se predă ştafeta la Mangalia: inimioare pe buletinele de vot, între candidaţi

0
202
Ce‑l sfătuieşte Claudiu Tusac pe Cristian Radu
Ce-l sfătuieşte Claudiu Tusac pe Cristian Radu

Pri­mar în man­da­tul 2008–2012, Cla­u­diu Tusac spu­ne că nu rămâ­ne con­si­li­er local, deşi a fost pri­mul pe lis­ta PSD. El urmea­ză să se con­cen­tre­ze pe o can­di­da­tu­ră la Par­la­ment, în toam­nă.

Refe­ri­tor la rezul­ta­te­le votu­lui de dumi­ni­că, 24 iunie, pen­tru desem­na­rea pri­ma­ru­lui şi a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia, Tusac spu­ne că: Sunt rezul­ta­te­le pe care le aştep­tam. USL are pri­mar, Radu Cris­ti­an a câş­ti­gat, USL are majo­ri­ta­te în con­si­liu. Cât des­pre cei care au con­ti­nu­at să pună ştam­pi­la pe Cla­u­diu Tusac, deşi aces­ta anu­nţa­se că se retra­ge din cur­să şi dă votu­ri­le sale lui Radu Cris­ti­an, el a comen­tat că au fost oameni care au fost deru­ta­ţi de fap­tul că nume­le lui apă­rea pe bule­ti­nul de vot.

L‑am bătut a doua oară pe Ior­guş, e clar că tre­bu­ie să se retra­gă din poli­ti­că

Bule­ti­ne­le nu puteau fi modi­fi­ca­te, iar unii oameni ori nu au aflat că m‑am retras, ori nu au înţe­les. Au fost foar­te mul­te bule­ti­ne de vot anu­la­te, pen­tru că au fost oameni care au votat pe ace­la­şi bule­tin şi cu mine, şi cu Radu Cris­ti­an şi au pus şi o ini­mi­oa­ră între noi. Au fost şi care i‑au lăsat mesa­je lui Ior­guş, a spus Tusac. Şi, dacă tot a venit vor­ba des­pre Zan­fir Ior­guş, Cla­u­diu Tusac nu s‑a putut abţi­ne: L‑am bătut a doua oară pe Ior­guş, e clar că tre­bu­ie să se retra­gă din poli­ti­că. Dacă după ale­ge­ri­le din 10 iunie cal­cu­le­le dădeau că PSD va avea 7 con­si­li­eri, iar PNL-PC — 3, iată că relu­a­rea ale­ge­ri­lor, în data de 24 iunie, a schim­bat puţin situ­a­ţia: PSD va avea 6 repre­zen­tanţi în CL Man­ga­lia, iar PNL-PC va avea 4. Tusac are o expli­ca­ţie: PSD nema­ia­vând can­di­dat la pri­mă­rie, nu a mai fost acea loco­mo­ti­vă… Nu mai era miza, aşa că am pier­dut un con­si­li­er şi a câş­ti­gat PNL-PC (ACD) unul. Nu este însă nici o pro­ble­mă, mai comen­tea­ză Tusac, de vre­me ce… de acum îna­in­te va fun­cţio­na USL la Man­ga­lia. Cel puţin aşa con­si­de­ră fos­tul pri­mar. În final, el i‑a trans­mis lui Cris­ti­an Radu şi un sfat: Să facă ce a pro­mis şi să rămâ­nă cum a fost şi până acum.

Ca dova­dă că Tusac şi Radu nu au nici o pro­ble­mă, dumi­ni­că noap­tea, când la sedi­ul de cam­pa­nie al câş­ti­gă­to­ru­lui se făcea numă­ră­toa­rea para­le­lă a votu­ri­lor şi se con­tu­ra ver­dic­tul” pozi­tiv, între cei invi­ta­ţi să cioc­neas­că o cupă de şam­pa­nie s‑a numă­rat şi soci­al-demo­cra­tul ex-pri­mar.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, 26 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply