Se încheie campania electorală pentru alegerile de duminică

0
208

Cam­pa­nia elec­to­ra­lă pen­tru ale­ge­ri­le loca­le se înche­ie pe data de sam­ba­ta, 9 iunie, la ora 7,00, ale­gă­to­rii fiind aştep­ta­ţi la urne pe 10 iunie. Pes­te 18.000.000 de cetă­ţeni cu drept de vot sunt che­ma­ţi la urne pen­tru ale­ge­rea auto­ri­tă­ţi­lor admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le. Potri­vit M.A.I., pes­te 280.000 de cetă­ţeni can­di­dea­ză pen­tru aproa­pe 45.000 de fun­cţii de aleşi locali la scru­ti­nul de dumi­ni­că.

La scru­ti­nul din 10 iunie urmea­ză a fi aleşi 3.187 de pri­mari din 14.139 de can­di­da­ţi la nive­lul între­gii ţări, inclu­siv pri­ma­rul gene­ral al Capi­ta­lei, 41 de preşe­dinţi de con­si­lii judeţe­ne din 368 de can­di­da­ţi, 1.338 de con­si­li­eri judeţeni din 15.635 de can­di­da­ţi şi 40.311 con­si­li­eri locali din 255.276 can­di­da­ţi, a pre­ci­zat minis­trul dele­gat pen­tru Admi­nis­tra­ţie, Vic­tor Paul Dobre. În total, pen­tru 44.877 de fun­cţii de aleşi locali can­di­dea­ză 285.418 cetă­ţeni.

Numă­rul de ale­gă­tori înscri­şi pe lis­te­le elec­to­ra­le per­ma­nen­te este de 18.315.880, con­form minis­tru­lui dele­gat. Au drep­tul de a ale­ge cetă­ţe­nii români care au împli­nit 18 ani, inclu­siv în ziua ale­ge­ri­lor. Drep­tul de vot se exer­ci­tă numai în comu­na, ora­şul, muni­ci­pi­ul sau sub­di­vi­ziu­nea admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­lă a muni­ci­pi­u­lui în care ale­gă­to­rul îşi are domi­ci­li­ul. Pen­tru ale­ge­ri­le de dumi­ni­că au fost orga­ni­za­te 18.133 de secţii de vota­re, din care 6.163 în muni­ci­pii, 1.689 în ora­şe şi 10.281 în comu­ne.

 repli­caon­li­ne, vineri, 8 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply