Rezultatul referendumului iniţiat de Claudiu Tusac: Mangalia susţine schimbarea firmei de termoficare

0
206

Ini­ţi­a­ti­va pri­ma­ru­lui Cla­u­diu Tusac de a rezi­lia con­trac­tul cu soci­e­ta­tea de fur­ni­za­re a agen­tu­lui ter­mic, Cal­la­tis Therm SA, a fost apro­ba­tă, prin refe­ren­dum, cu 78,81% din votu­ri­le vala­bil expri­ma­te

REZILIERE

Con­co­mi­tent cu ale­ge­ri­le loca­le, elec­to­ra­tul din Man­ga­lia a fost che­mat dumi­ni­că la urne pen­tru a se expri­ma, în cadrul unui refe­ren­dum, cu pri­vi­re la soar­ta con­trac­tu­lui înche­iat de Pri­mă­rie cu soci­e­ta­tea de fur­ni­za­re a agen­tu­lui ter­mic, Cal­la­tis Therm SA. În urma unei pre­zenţe masi­ve la vot, refe­ren­du­mul a fost vali­dat de Biro­ul Elec­to­ral Judeţean de Cir­cum­scri­pţie, ca urma­re a fap­tu­lui că la urne s‑au pre­zen­tat mai mult de jumă­ta­te din numă­rul total al ale­gă­to­ri­lor.

Din cei 35.963 de ale­gă­tori cu drept de vot, la urne s‑au pre­zen­tat 20.403, adi­că 56,73%, ceea ce face ca refe­ren­du­mul să fie valid, con­form legii. Din numă­rul total al votu­ri­lor, 17.459 sunt vala­bil expri­ma­te, din care 13.760 sunt în favoa­rea rupe­rii con­trac­tu­lui, adi­că 78,81%, iar 3.699, adi­că 21,18%, sunt împo­tri­va pro­pu­ne­rii pri­ma­ru­lui Cla­u­diu Tusac. De ase­me­nea, 2.796 de voturi au fost decla­ra­te nule.

CONTRACT PĂGUBOS

Refe­ren­du­mul de la Man­ga­lia pen­tru rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui înche­iat cu soci­e­ta­tea de fur­ni­za­re a agen­tu­lui ter­mic, Cal­la­tis Therm SA, a fost ini­ţi­at de pri­ma­rul Cla­u­diu Tusac şi apro­bat de con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia. Tusac a decla­rat că declanşa­rea refe­ren­du­mu­lui a fost lua­tă ca urma­re a fap­tu­lui că soci­e­ta­tea de ter­mo­fi­ca­re Cal­la­tis Therm SA a ţinut în frig locu­i­to­rii ora­şu­lui în iar­na 2011 — 2012. Mai mult, Tusac doreş­te să cea­ră, în instanţă, de la SC Cal­la­tis Therm SA, dau­ne în valoa­re de cinci mili­oa­ne de euro, bani care să fie împă­rţi­ţi oame­ni­lor care au sufe­rit de frig în iar­na pre­ce­den­tă.

Rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu Cal­la­tis Therm SA este posi­bi­lă anul aces­ta, deo­a­re­ce exis­tă o alter­na­ti­vă rea­lă la încă­l­zi­rea cu com­bus­ti­bi­lul lichid uşor: gazul metan, care a ajuns deja în Man­ga­lia, lucră­ri­le în sta­ţiuni fiind în curs de fina­li­za­re şi, pen­tru pri­ma oară în isto­ria muni­ci­pi­u­lui, se intro­duc con­duc­te de gaz pe stră­zi­le prin­ci­pa­le”, a spus Tusac. Pri­ma­rul a expli­cat ini­ţi­a­ti­va sa: „De la reve­ni­rea în Pri­mă­rie am anu­nţat intenţia mea de a rezi­lia con­trac­tul cu Cal­la­tis Therm şi de a cere dau­ne pen­tru locu­i­to­rii care au înre­gis­trat pagu­be mate­ri­a­le din cau­za fri­gu­lui (igra­sie, pereţi afec­ta­ţi, îmbol­nă­viri)”.

Joi, 14 Iunie 2012, Tatian IORGA, Tele­graf.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply