Rezultatele oficiale finale pentru alegerile de la Mangalia

0
796
primariamangalia-1340644318.jpg

Biro­ul Elec­to­ral Muni­ci­pal Man­ga­lia (BEM) a anu­nţat, ieri, rezul­ta­te­le fina­le ofi­ci­a­le ale scru­ti­nu­lui din 24 iunie, pen­tru Pri­mă­ria şi Con­si­li­ul Local. 

Potri­vit BEM, Cris­ti­an Radu a câş­ti­gat fun­cţia de pri­mar cu 9.512 voturi şi un pro­cent de 46,74%. El a fost urmat de Zan­fir Ior­guş, cu 7.746 de voturi şi un pro­cent de 38,06%. Fos­tul pri­mar al muni­ci­pi­u­lui, Cla­u­diu Tusac, cel care s‑a retras din cur­sa elec­to­ra­lă pen­tru a‑l susţi­ne pe Cris­ti­an Radu, s‑a situ­at, din nou, pe locul trei, cu1.504 voturi şi un pro­cent de 7,39%.

Urmă­to­rii cla­sa­ţi au fost Marin Cio­câia, cu 769 de voturi şi 3,78%, Adri­an Câr­les­cu, cu 203 voturi şi 1%, şi Teo­dor Mun­tea­nu, cu 201 de voturi şi 0,99%. Mari­os-Thie­ra Cotleţ a reu­şit să strân­gă 199 de voturi, adi­că un pro­cent 0,98%, în timp ce Vasi­le Mol­do­va­nu a pri­mit 123 de voturi şi doar 0,60 de pro­cen­te. Ulti­mii cla­sa­ţi, Mari­an Dor­ner cu 55 voturi, Ion Nicu­les­cu, cu 20 de voturi, şi Marin Oprea, cu 18 voturi, nu au reu­şit să trea­că de 0,30%. Menţio­năm că din cei 36.688 de locu­i­tori cu drept de vot ai Man­ga­li­ei, 21.158 s‑au pre­zen­tat la vot. Numă­rul de voturi vala­bil expri­ma­te pen­tru fun­cţia de pri­mar a fost de 20.350.

Cum va ară­ta Con­si­li­ul Local

În ceea ce pri­veş­te con­si­li­ul local, man­da­te­le se vor împă­rţi ast­fel: PDL şi PSD vor avea, fie­ca­re, câte şase oameni în CL, ali­anţa Cen­tru-Dreap­ta for­ma­tă din PNL şi PC a obţi­nut patru sca­u­ne de con­si­li­er, în timp ce PP-DD va avea doi repre­zen­tanţi. Par­ti­dul Româ­nia Mare a obţi­nut un mandat. 

Refe­ri­tor la cei care ar urma să facă par­te din CL Man­ga­lia, menţio­năm că Zan­fir Ior­guş este pri­mul pe lis­ta PDL, însă, potri­vit pro­pri­i­lor spu­se, se va retra­ge, pen­tru că nu doreş­te aceas­tă fun­cţie. Ast­fel, Par­ti­dul Demo­crat Libe­ral va fi repre­zen­tat de Vasi­le Ior­ga, Ion Gogoa­şă, Paul Folea­nu, Lau­ra Cîr­lan şi Marin Popes­cu. PSD ar putea să îi aibă în CL pe Cla­u­diu Tusac, Ghe­or­ghe Mazâ­lu, Ion Pet­cu, Dănuţ Mol­do­van, Con­stan­tin Fili­mon şi Ghiul­gian Mimbulat. 

Totu­şi, se pare că ambi­ţi­i­le lui Tusac sunt mult mai mari, el dorind să can­di­de­ze la ale­ge­ri­le din toam­nă pen­tru un post în Par­la­ment. Ast­fel, pos­tul de con­si­li­er rămas va fi ocu­pat de Bogdan Maga­nu. Cu patru pos­turi obţi­nu­te, ali­anţa PNL-PC îi va avea drept con­si­li­eri pe Sorin Andrei, Vasi­le Olan, Cris­ti­an Dră­gan şi Flo­rin Tăna­se. Can­di­da­tul PP-DD pen­tru fun­cţia de pri­mar, Marin Cio­câia, va repre­zen­ta par­ti­dul în Con­si­li­ul Local ală­tu­ri de Şte­fan Bociog. Nu în ulti­mul rând, Ion Min­că va ocu­pa fun­cţia de con­si­li­er din par­tea Par­ti­du­lui Româ­nia Mare. 

Man­ga­lia va avea un vice­pri­mar PSD, dar nu pe Tusac“ 

Câş­ti­gă­to­rul aces­tui scru­tin elec­to­ral şi noul pri­mar al Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, spu­ne că, oda­tă cu veni­rea sa la con­du­ce­rea admi-nis­tra­ţi­ei loca­le, s‑au înche­iat cer­tu­ri­le frec­ven­te cu care con­si­li­e­rii locali i‑au obi­ş­nu­it pe oame­nii din muni­ci­piu. Radu le‑a mulţu­mit celor care l‑au votat, pro­mi­ţân­du-le că va fi pri­ma­rul tutu­ror, aşa cum a afir­mat în cam­pa­nia electorală. 

Le mulţu­mesc oame­ni­lor pen­tru încre­de­rea pe care mi-au acordat‑o. Am dove­dit prin acest rezul­tat că mă pot lup­ta cu mafia şi am câş­ti­gat cin­stit ale­ge­ri­le. Voi fi aşa cum le-am pro­mis, pri­ma­rul tutu­ror. Man­ga­lia va deve­ni cu ade­vă­rat un oraş euro­pean, pen­tru că aşa ne-am pro­pus. Am în spa­te o echi­pă puter­ni­că, cu care am reu­şit să fac lucruri măreţe. Dacă vă amin­ti­ţi, în luna mar­tie, când mi-am anu­nţat can­di­da­tu­ra, nu aveam nimic, iar acum am reu­şit să câş­ti­găm Pri­mă­ria Man­ga­lia. Cu sigu­ranţă, scan­da­lu­ri­le din Con­si­li­ul Local s‑au înche­iat. Voi lucra împre­u­nă cu toţi con­si­li­e­rii. Vreau să le mulţu­mesc pe aceas­tă cale mem­bri­lor PSD Man­ga­lia şi lui Tusac pen­tru că au înţe­les că doar împre­u­nă puteam învin­ge. De ase­me­nea, vreau să le trans­mit că sunt con­vins că vom face lucruri măreţe pen­tru Man­ga­lia, lucrând împre­u­nă, ca o ade­vă­ra­tă echi­pă”, spu­ne Radu. 

Îmi voi con­ti­nua acti­vi­ta­tea de deputat“ 

Depu­ta­tul PDL Zan­fir Ior­guş a decla­rat că nu îşi doreş­te să facă par­te din Con­si­li­ul Local Man­ga­lia, menţionând că îşi va con­ti­nua acti­vi­ta­tea în cadrul Par­la­men­tu­lui României. 
Cu pri­vi­re la rezul­ta­tul obţi­nut la ale­ge­ri­le de dumi­ni­că, Ior­guş a menţio­nat: „A fost o stra­te­gie bine pusă la punct de cei de la USL. S‑au gân­dit din timp să pro­ce­de­ze aşa. Au orga­ni­zat ale­ge­ri­le şi apoi le-au con­tes­tat, reclamând fra­u­de ine­xis­ten­te, pen­tru a putea mer­ge împre­u­nă. Eu voi mer­ge mai depar­te şi îmi voi con­ti­nua acti­vi­ta­tea de depu­tat. Sin­gu­rul lucru pe care vi‑l pot spu­ne des­pre Pri­mă­ria Man­ga­lia este că cei şase mem­bri PDL care vor fi în Con­si­li­ul Local vor avea gri­jă ca pro­iec­te­le vota­te să fie în inte­re­sul oame­ni­lor din muni­ci­piu. Ei voi spri­jini efor­tu­ri­le con­du­ce­rii admi­nis­tra­ţi­ei loca­le de a rea­li­za pro­iec­te bune pen­tru Man­ga­lia. Sper ca, după aces­te ale­geri, să fie înţe­le­ge­re şi lini­ş­te şi sper ca pro­ble­me­le din ulti­mii patru ani să dis­pa­ră”. 

Ale­xan­dra Bălan, Cuget Liber, 26.06.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply