Radu Cristian a deschis un nou economat în Mangalia (Galerie foto)

0
355

Ale­ge­ri­le loca­le pen­tru Pri­mă­ria şi Con­si­li­ul Local Man­ga­lia vor fi relu­a­te pe data de 24 iunie. Ca şi pe 10 iunie, Radu Cris­ti­an va fi can­di­dat inde­pen­dent.

Susţi­nă­to­rii mei de drept sunt locu­i­to­rii Man­ga­li­ei. Can­di­dez din par­tea lor şi voi fi pri­ma­rul tutu­ror. În Con­si­li­ul Local, voi avea susţi­ne­rea PSD, PNLPC, PNŢCD, UDTR şi UDTTMR. Spri­ji­nul poli­tic masiv pe care îl am în CL mă ono­rea­ză şi mă res­pon­sa­bi­li­zea­ză. Ca pri­mar, voi avea nevo­ie de o majo­ri­ta­te sta­bi­lă în CL pen­tru apli­ca­rea pro­iec­te­lor bene­fi­ce pen­tru oraş. De ace­ea, reco­mand tutu­ror să vote­ze par­ti­de­le care îi repre­zin­tă, din­tre cele care mă susţin”, a decla­rat Radu.

El pro­mi­te că va con­ti­nua toa­te pro­iec­te­le bene­fi­ce pen­tru Man­ga­lia. „Pe lân­gă pri­mul eco­no­mat des­chis în urmă cu câte­va săp­tămâni în Man­ga­lia, pe 15 iunie am mai des­chis unul, în car­ti­e­rul Colo­ni­şti. Am aju­tat la salu­bri­za­rea unor sub­so­luri de bloc şi la racor­da­rea unor imo­bi­le la reţea­ua de apă pota­bi­lă. Vom con­ti­nua acor­da­rea de pache­te pen­tru pen­sio­nari şi pen­tru per­soa­ne­le defa­vo­ri­za­te. Vom acor­da sub­venţii la medi­ca­men­te, pen­tru fami­li­i­le nevo­ia­şe. Vom face noi clu­buri pen­tru pen­sio­nari. Vom ame­na­ja două noi cimi­ti­re, din­tre care unul musul­man. Vom acor­da sub­venţie inte­gra­lă la căl­du­ră pen­tru fami­li­i­le cu veni­turi de până la 800 de lei/membru de fami­lie şi o sub­venţie medie de 50% pen­tru fami­li­i­le cu veni­turi de până la 1.800 de lei/membru. Voi cola­bo­ra cu CJC şi cu Guver­nul USL pen­tru atra­ge­rea de fon­duri guver­na­men­ta­le şi euro­pe­ne, atât de nece­sa­re dezvol­tă­rii ora­şu­lui nos­tru”, susţi­ne can­di­da­tul inde­pen­dent la man­da­tul de edil-şef.

În aceas­tă peri­oa­dă, lucrăm la pro­gra­mul pen­tru pri­me­le zile din man­da­tul de pri­mar. Avem mai mul­te pri­o­ri­tă­ţi pe care vrem să le solu­ţio­năm în maxi­mum două săp­tămâni. Este vor­ba, mai întâi, des­pre pre­gă­ti­rea sta­ţiu­ni­lor pen­tru sezo­nul esti­val. Sun­tem aproa­pe de fina­lul lunii iunie şi deja încep să vină turi­ş­tii. Vreau să facem din Man­ga­lia un oraş ver­de, pri­mi­tor, un oraş eco­lo­gic, să avem sta­ţiuni în care să îţi fie drag să te plim­bi. Sunt lucruri de bun simţ pe care le putem face până la 1 iulie. Fac apel la susţi­nă­to­rii tutu­ror par­ti­de­lor să lăsăm deo­par­te vechi­le dis­pu­te poli­ti­ce şi să ne rupem de tre­cut. Ora­şul are nevo­ie de lini­ş­te pen­tru a se dezvol­ta, de un pri­mar puter­nic şi de un CL sta­bil”, a adă­u­gat Radu.

În final, Radu Cris­ti­an a făcut un apel către locu­i­to­rii muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia: „Veni­ţi ală­tu­ri de mine pen­tru a face din Man­ga­lia un oraş euro­pean! Voi fi pri­ma­rul tutu­ror!”.

Ziua de Con­stan­ta, vineri, 22.06.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply