Punct şi de la capăt. Cine contează în alegerile pentru Primăria Mangalia?

0
148

Deci­zia Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral (BEC) de anu­la­re a ale­ge­ri­lor loca­le din 10 iunie de la Man­ga­lia înseam­nă debu­tul unei noi com­pe­ti­ţii. Menţio­năm că deci­zia BEC a fost publi­ca­tă pe 15 iunie, dar moti­va­rea ofi­ci­a­lă nu a fost încă dată publi­ci­tă­ţii.

Hotă­rârea BEC schim­bă însă lucru­ri­le în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, căci dacă la scru­ti­nul din 10 iunie în cur­să erau 11 can­di­da­ţi, acum au rămas zece. În plus, nu este exclus ca o par­te din­tre aceş­tia să se retra­gă.

Cei care au rămas în com­pe­ti­ţie sunt demo­crat-libe­ra­lul Zan­fir Ior­guş, Adri­an Cîr­les­cu (PRM), Mari­an Dor­ner (PV), Mari­an Cio­cîia (PP-DD), Vasi­le Mol­do­van (PER) şi inde­pen­denţii Marin Oprea, Ion Nicu­les­cu, Mari­os Thie­ra Cotlet, Teo­dor Mun­tea­nu şi Cris­ti­an Radu.

Soci­al-demo­cra­tul Cla­u­diu Tusac a anu­nţat, vineri, retra­ge­rea sa din cam­pa­nie, dar şi fap­tul că îl va susţi­ne, pe 24 iunie, pe Cris­ti­an Radu.

Can­di­da­ţii care (mai) con­tea­ză, de fapt, în aceas­tă cam­pa­nie sunt depu­ta­tul PDL Zan­fir Ior­guş şi inde­pen­den­tul Cris­ti­an Radu, actu­al can­di­dat susţi­nut de USL. Lup­ta se va da între aceş­tia, cei­la­lţi aspi­ranţi la man­da­tul de pri­mar al celei mai impor­tan­te loca­li­tă­ţi din sudul lito­ra­lu­lui necon­tând decât în măsu­ra în care dina­mi­zea­ză scru­ti­nul.

De alt­fel, potri­vit pro­cen­te­lor obţi­nu­te în ale­ge­ri­le din 10 iunie, con­si­de­ra­te de BEC ca fiind rezul­ta­tul unei fra­u­de, cei doi com­pe­ti­tori s‑au cla­sat pe locu­ri­le I şi II.

Ziua de Con­stan­ta, 18 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply