Protocolul USL funcţionează; PSD va da viceprimarul în Mangalia

0
250

Şedinţa de con­sti­tu­i­re a nou­lui Con­si­liu Local Muni­ci­pal Man­ga­lia va avea loc cel mai pro­ba­bil luni. Pe lân­gă vali­da­rea aleşi­lor locali şi depu­ne­rea jură­min­te­lor, în con­tex­tul eve­ni­men­tu­lui va fi ales şi noul vice­pri­mar al loca­li­tă­ţii. În Man­ga­lia, pro­pu­ne­rea pen­tru man­da­tul de vice­pri­mar va veni din par­tea soci­al-demo­cra­ţi­lor. Amin­tim că, în CLM Man­ga­lia, USL are majo­ri­ta­tea, cu zece con­si­li­eri: şase PSD, patru de la ACD (PNL + PC). Aşa că, fireş­te, vice­le va fi din par­tea PSD.

Pri­mul pe lis­ta con­si­li­e­ri­lor PSD este fos­tul edil-şef al Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac. Aces­ta se va retra­ge însă de pe lis­tă: „Nu stau con­si­li­er sau vice­pri­mar. Am alte pro­iec­te. Voi can­di­da pen­tru un man­dat de depu­tat”. Tusac nu a vrut să dez­vă­lu­ie nume­le celui care va fi pro­pus pen­tru foto­li­ul de vice­pri­mar, moti­vând că e încă devre­me. Cele­lal­te nume de pe lis­ta de con­si­li­eri PSD sunt Gher­ghe Mazâ­lu, Ion Pet­cu, Dănuţ Mol­do­van, Con­stan­tin Fili­mon, Ghiul­gean Mem­bu­lat, Bogdan Maga­nu şi Mari­an Cră­ciun. Rămâ­ne de văzut dacă lis­ta soci­al-demo­cra­ţi­lor va suferi modi­fi­cări până la şedinţa de con­sti­tu­i­re a CLM.

Des­pre noul Con­si­liu Local Man­ga­lia, locul atâ­tor con­flic­te în ulti­mii patru ani, con­si­li­e­rul PDL Paul Folea­nu a decla­rat: „Con­si­li­e­rii PDL sunt dis­pu­şi să cola­bo­re­ze şi să acor­de spri­ji­nul nece­sar pen­tru rezol­va­rea tutu­ror pro­ble­me­lor cetăţenilor”.

Ada Codau, Ziua de Con­stan­ta, joi, 28 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply