Prof. Adrian Vărgatu a fost înlocuit de la şefia Colegiului Economic cu soţia lui Marius Ciobănel

0
718

Dorinţa pri­ma­ru­lui Cla­u­diu Tusac de a‑i vedea schim­ba­ţi din fun­cţie pe direc­to­rii insta­la­ţi de PDL, s‑a înde­pli­nit. Aşa se face că locul direc­toa­rei Came­lia Boboc de la Gru­pul Şco­lar Indus­tri­al „Ion Băne­scu” a fost luat de prof. Rodi­ca Pri­co­pie, soţia nava­lis­tu­lui Eugen Pri­co­pie, susţi­nă­tor al echi­pei PSD Mangalia.

Cel care a căzut într‑o cap­ca­nă de pro­porţii, pe care, însă ar fi tre­bu­it s‑o intu­ias­că, dacă nu ar fi fost atât de orbit de păs­tra­rea sca­u­nu­lui de direc­tor este prof. Adri­an Văr­ga­tu. Înce­pând de joi dimi­nea­ţă, aces­ta nu se mai află la con­du­ce­rea Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, în locu­lui lui fiind numi­tă direc­toa­re Simo­na Cio­bă­nel, soţia apro­pi­a­tu­lui lui Tusac, Mari­us Ciobănel.

După cum se ştie, prof. Adri­an Văr­ga­tu a pără­sit echi­pa PDL cu câte­va zile îna­in­te de depu­ne­rea lis­tei cu can­di­da­ţi pen­tru Con­si­li­ul Local Man­ga­lia, chiar dacă ocu­pa un loc eli­gi­bil la care mulţi ar fi râvnit.

Fos­tul direc­tor al Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia a tră­dat echi­pa PDL, părăsind‑o într-un moment cru­ci­al şi fără să-şi anu­nţe intenţia de susţi­ne­re a tabe­rei gal­be­ne. Nu în ulti­mul rând, prof. Nur­dan Amza, ce se afla la con­du­ce­rea Şco­lii nr. 1 Man­ga­lia, a fost înlo­cu­i­tă cu prof. Flo­rin Pădu­rea­nu, cel care a mai coor­do­nat, în tre­cut, aceas­tă uni­ta­te de învăţământ.

Pe lis­ta celor care au fost eli­be­ra­ţi din fun­cţie se mai afla si direc­toa­rea Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis”, locul aces­te­ia fiind luat de con­si­li­e­rul per­so­nal al lui Tusac, Lucian Fali­bo­ga.

http://www.editiadesud.ro/?p=3480,  iunie, 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply