Plangere la Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva BEC si membrilor din sectiile de votare ce au dat declaratii false

0
218

COMUNICAT

În cur­sul zilei de astăzi, depu­ta­tul Zan­fir Ior­guş a depus, la Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie, o cere­re de che­ma­re în jude­ca­tă a Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral şi a tutu­ror celor impli­ca­ţi în hotă­rârea de relu­a­re a ale­ge­ri­lor din 10 iunie.

Am depus, per­so­nal, cere­rea de che­ma­re în jude­ca­tă a BEC şi tutu­ror per­soa­ne­lor impli­ca­te în aceas­tă acţiu­ne pre­me­di­ta­tă, absur­dă şi total nele­ga­lă. Este vor­ba des­pre mem­brii BEC, care au votat aceas­tă hotă­râre ile­ga­lă, pre­cum şi pe repre­zen­tanţii din secţi­i­le de vota­re ai lui Cris­ti­an Radu (PNL), cei care au dat decla­ra­ţii min­ci­noa­se refe­ri­toa­re la nere­gu­li­le de la vot. Este pri­ma dată în Româ­nia când se face un ast­fel de abuz. Este de dato­ria mea să demon­strez acest abuz şi sunt decis să merg până la CEDO, pen­tru ca acest pre­cen­dent peri­cu­los, cre­at astăzi de o majo­ri­ta­te a mem­bri­lor BEC, în mod sus­pect, să nu se mai repe­te. Am rămas cu un gust amar văzând oameni poli­tici pre­cum Ghe­or­ghe Dra­go­mir, lide­rul PNL Con­stanţa sau Ali­na Şte­fa­nia Gor­ghiu, mem­bru BEC, care cla­mea­ză o alt­fel de jus­ti­ţie, ce au lan­sat un atac dur, bru­tal, la demo­cra­ţie. Vor­bim des­pre o situ­a­ţie ase­mă­nă­toa­re celei din 1946, când comu­ni­ş­tii au înce­put dis­tru­ge­rea demo­cra­ţi­ei, iar în Româ­nia va fi foar­te greu ca, după aten­ta­te pre­cum cel de la Man­ga­lia, jus­ti­ţia să mai poa­tă fi cre­di­bi­lă“, a decla­rat depu­ta­tul Zan­fir Ior­guş.

Edi­tia de Sud, 19 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply