Până şi pe site-ul PSD, Iorguş avea un scor dublu

0
208
Monica Tusac: “A pierdut alegerile, dar sunt mândră că soţul meu a schimbat faţa Mangaliei”.
Monica Tusac: A pierdut alegerile, dar sunt mândră că soţul meu a schimbat faţa Mangaliei

A avut de par­tea sa susţi­ne­rea celui mai mare par­tid din ţară, spri­ji­nul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa şi al Guver­nu­lui, can­di­dând împo­tri­va unui tânăr fără nici un fel de expe­rienţă poli­ti­că şi a unui repre­zen­tant al odi­o­su­lui PDL, cel cu tăie­rea de sala­rii şi pen­sii. Într-un ast­fel de con­text, mai mult decât favo­ra­bil, vor­ba euro­par­la­men­ta­ru­lui Bodu, puteau pune şi o cămi­lă să can­di­de­ze, şi ar fi câş­ti­gat.

Mihai Cla­u­diu Tusac a reu­şit însă con­tra­per­for­manţa de a pier­de lup­ta pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia şi pare a fi ieşit pe uşa din dos a poli­ti­cii con­stă­nţe­ne. Sin­gu­ra care l‑a con­so­lat până acum a fost soţia sa, fos­ta Miss Româ­nia, Moni­ca, care şi‑a ridi­cat în slă­vi soţul şi spu­ne că doar prin mani­pu­la­re aces­ta a pier­dut o bătă­lie, nu şi răz­bo­i­ul. Ges­tul îi face onoa­re Moni­căi, ca soţie, chit că nu înţe­le­gem la ce sta­ţiuni face refe­ri­re atunci când vor­beş­te des­pre sta­ţiu­ni­le căro­ra pri­ma­rul Tusac le‑a schim­bat faţă, întru­cât în nici un caz nu poa­te fi vor­ba des­pre cele din sudul lito­ra­lu­lui.

Am pier­dut ale­ge­ri­le. Din punc­tul meu de vede­re, să faci poli­ti­că înseam­nă să faci lucruri bune pen­tru oameni. Sunt mân­dră că soţul meu a reu­şit să schim­be faţa Man­ga­li­ei şi a sta­ţiu­ni­lor. Măcar acest lucru nu i‑l pot lua. S‑a zbă­tut şi a pus suflet în tot ce a făcut. Păcat că oame­nii pot fi aşa uşor de mani­pu­lat, prin zvo­nuri şi min­ciuni. Păcat că nu con­tea­ză fap­te­le. Am pier­dut o bătă­lie dar nu răz­bo­i­ul. Indi­fe­rent dacă soţul meu va ale­ge să rămâ­nă în poli­ti­că sau nu, eu îi voi fi ală­tu­ri, îl voi susţi­ne, a pos­tat Moni­ca Tusac pe con­tul său de Face­bo­ok.

Nu numai fos­ta Miss Româ­nia pare a se fi uitat timp de 4 ani la alt film, ci şi comen­ta­to­rii pos­tu­lui său, unul, Ionuţ Bălan, dove­din­du-se de‑a drep­tul un tali­ban tusa­cian, prin comen­ta­ri­ul său: Nici o cli­pă nu m‑am gân­dit că dom­nul Cla­u­diu Tusac va pier­de ale­ge­ri­le şi am un gol în suflet, în ini­ma mea de admi­ra­tor al dân­su­lui. Dar nu mă las dobo­rât, îl voi susţi­ne cu dâr­ze­nie în con­ti­nu­a­re! Bine­le învin­ge întot­dea­u­na!.

Păcat că nu au fost sufi­cienţi de dârzi şi oame­nii lui Tusac, pe lân­gă cei care l‑au pără­sit în pli­nă cam­pa­nie, deşi se aflau în echi­pa cu cele mai mari şanse de a fi câş­ti­gă­toa­re. Ast­fel, am con­sta­tat amu­za­ţi că până şi son­da­jul găz­du­it de site-ul ofi­ci­al al PSD Man­ga­lia, psd-mangalia.ro, îl dădea câş­ti­gă­tor pe Zan­fir Ior­guş. Tusac apa­re pe pro­pri­ul site la ega­li­ta­te cu Cris­ti­an Radu, ambii cu câte 25%, în timp ce Ior­guş con­du­cea deta­şat în son­da­jul, repet, de pe site-ul ofi­ci­al al PSD Man­ga­lia, cu 50%.

Cris­ti­an ANTON, Repli­ca, 13 jun 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply