MANGALIA — ultima încleştare!

0
289

Zia­rul Cuget Liber vă va pre­zen­ta astăzi cum s‑ar putea trans­for­ma Man­ga­lia după ale­ge­ri­le loca­le de dumi­ni­că în viziu­nea prin­ci­pa­li­lor patru can­di­da­ţi la Pri­mă­rie. Ches­tio­na­ţi de Cuget Liber, Zan­fir Ior­guş, Cris­ti­an Radu, Adri­an Câr­les­cu şi Marin Cio­cîia au pre­zen­tat nece­si­tă­ţi­le Man­ga­li­ei, solu­ţii pen­tru ter­mo­fi­ca­rea ora­şu­lui şi au comen­tat şanse­le pe care le au pen­tru a câş­ti­ga ale­ge­ri­le.

Ior­guş: „Man­ga­li­oţii nu vor mai avea pro­ble­me cu căl­du­ra“

Man­ga­lia tre­ce printr‑o peri­oa­dă foar­te difi­ci­lă. În cele două zile pe care le-am petre­cut la pri­mă­rie am con­sta­tat mul­ti­ple nere­guli. Exis­tă dato­rii de 244 de mili­ar­de vechi, fac­turi nea­chi­ta­te în valoa­re de alte 150 de mili­ar­de, nu exis­tau bani pen­tru sala­rii, ENEL a tri­mis înş­ti­inţa­re prin care ame­ninţă că va tăia ilu­mi­na­tul public şi pe cel de la insti­tu­ţi­i­le impor­tan­te. Aceas­ta este o situ­a­ţie care nu poa­te fi reme­di­ată decât de o echi­pă cu expe­rienţă, nu de o echi­pă în spa­te­le căre­ia se află gru­pu­ri­le de inte­re­se de la Con­stanţa. Aceas­ta nu ar face alt­ce­va decât să adân­ceas­că fali­men­ta­rea Man­ga­lia.
Oda­tă ce voi ajun­ge pri­mar, cu sigu­ranţă pro­ble­ma încă­l­zi­rii se va rezol­va. Ime­di­at ce vom intra în pri­mă­rie vom da o hotă­râre prin care preţul giga­ca­lo­ri­ei va fi sta­bi­lit la 165 de lei, atât cât a fost 12 ani cât am ocu­pat eu fun­cţia de pri­mar. Tre­bu­ie înche­ia­tă cola­bo­ra­re cu Cal­la­tis Them, iar pro­du­cţia şi dis­tri­bu­ţia ener­gi­ei ter­mi­ce ges­tio­na­te de pri­mă­rie. Ulte­ri­or, va tre­bui să tre­cem la altă sur­să de ener­gie pen­tru a redu­ce cos­tu­ri­le aşa cum vom monta mai mul­te pom­pe pen­tru a putea exploa­ta apa geo­ter­ma­lă.
Cred că am şanse foar­te mari să câş­tig ale­ge­ri­le. Fap­tul că acest grup de inte­re­se de la Con­stanţa doreş­te să pună ghea­re­le pe Man­ga­lia mă moti­vea­ză să lupt şi mai tare. Voi ata­ca pe două fron­turi, aşa cum v‑am mai spus. Pe de‑o par­te este che­ma­rea în instanţă a mem­bri­lor BEC, iar pe cea­lal­tă par­te fap­tul că voi can­di­da la ale­ge­ri­le din 24 iunie”, a decla­rat Zan­fir Ior­guş.

Radu: „Man­ga­lia are nevo­ie de lini­ş­te şi nor­ma­li­ta­te”

Prin­ci­pa­la nece­si­ta­te a Man­ga­li­ei este lini­ş­tea şi nor­ma­li­ta­tea. Toa­tă lumea s‑a sătu­rat de scan­da­lu­ri­le care s‑au ţinut lanţ în ulti­mii ani. Poli­ti­cie­nii s‑au cer­tat, s‑au împă­cat, iar oame­nii au murit de frig în case. Acum, cu aceas­tă cam­pa­nie elec­to­ra­lă, ora­şul a fost efec­tiv sufo­cat de poli­ti­că. A fost, pro­ba­bil, cea mai dură cam­pa­nie din toa­ta ţară. De ace­ea, avem nevo­ie de lini­ş­te pen­tru dezvol­ta­rea şi moder­ni­za­rea ora­şu­lui. Tre­bu­ie să ne rupem de tre­cut şi să pri­vim spre vii­tor.

Am con­tac­tat deja fur­ni­zo­rii de com­bus­ti­bil lichid uşor (CLU) pen­tru cen­tra­le­le de car­ti­er. Ime­di­at după ale­geri vom defi­ni­ti­va nego­ci­e­ri­le. Vom avea cel mai bun preţ pen­tru că achi­zi­ţio­năm acum, vara, toa­tă can­ti­ta­tea de com­bus­ti­bil. Giga­ca­lo­ria va ajun­ge la apro­xi­ma­tiv 200 lei. Fami­li­i­le cu veni­turi de până la 800 lei/membru vor pri­mi sub­venţie inte­gra­lă, iar cei cu veni­turi de până la 1.800 lei/membru vor pri­mi o sub­venţie medie de 50%.

Eu nu sunt venit în Man­ga­lia. Eu sunt din Man­ga­lia, iar ora­şul este ală­tu­ri de mine în aces­te ale­geri. Sunt can­di­da­tul fie­că­ru­ia din­tre locu­i­to­rii ora­şu­lui. Noi, cei din Man­ga­lia, sun­tem foar­te uni­ţi în momen­te­le difi­ci­le. Ne cunoa­ş­tem între noi şi ne susţi­nem unul pe celă­lalt. Acum, eu sunt susţi­nut de cei din Man­ga­lia pen­tru a can­di­da la Pri­mă­rie. Voi fi pri­ma­rul tutu­ror”, a decla­rat Cris­ti­an Radu.

Cio­cîia: „Dacă va ieşi USL, pro­ble­ma căl­du­rii va con­ti­nua să exis­te”

Este foar­te impor­tant ca oame­nii să nu mai trea­că prin ce au tre­cut iar­na tre­cu­tă. Pro­ble­ma căl­du­rii este cea mai impor­ta­tă şi tre­bu­ie gân­di­tă şi solu­ţio­na­tă din timp. Tre­bu­ie sta­bi­lit încă de pe acum la cine anu­me vor rămâ­ne cen­tra­le­le şi toa­te deta­li­i­le lega­te de acest aspect. Dacă voi ajun­ge eu pri­mar, în nici un caz nu va mai exis­ta aceas­tă pro­ble­mă. Dacă va ajun­ge USL-ul la pri­mă­rie, nu se va schim­ba nimic.

Dacă nu vor mai fi fra­u­da­te ale­ge­ri­le, avem şanse foar­te mari să câş­ti­găm ale­ge­ri­le la Man­ga­lia. Dacă nu se vor mai cum­pă­ra voturi pe stra­dă aşa cum s‑a întâm­plat la ale­ge­ri­le pre­ce­den­te, chiar avem şanse să ne dub­lăm pro­cen­te­le, cel puţin pen­tru Con­si­li­ul Local. Eu am rămas total sur­prins de modul în care s‑au desfă­şu­rat ale­ge­ri­le pre­ce­den­te. Nu mă aştep­tam la o fra­u­da­re masi­vă din par­te celor trei părţi impli­ca­te. Spe­răm ca de aceas­tă dată, lucru­ri­le să decur­gă nor­mal”, a decla­rat Marin Cio­câia.

Câr­les­cu: „Ale­ge­ri­le nu au fost fra­u­da­te, ci prost orga­ni­za­te“

Cea mai mare pro­ble­mă a Man­ga­li­ei este cea a ter­mo­fi­că­rii. Venim după o iar­nă în care oame­nii au stat în frig şi nu tre­bu­ie să mai per­mi­tem ca acest lucru să se întâm­ple.
Pro­ble­ma ter­mo­fi­că­rii se rezol­vă foar­te sim­plu. Tre­bu­ie să scă­păm de cei care s‑au ocu­pat de hoţie şi sifo­na­rea banu­lui public în ulti­mii patru ani. Dacă închi­dem acest robi­net al hoţi­ei, pro­ble­ma este ca şi rezol­va­tă. Nece­sa­rul ter­mic al Man­ga­li­ei este de 22.000 de giga­ca­lo­rii, iar iar­na au fost con­su­ma­te 50.000 de giga­ca­lo­rii. Pro­ble­ma poa­te fi rezol­va­tă foar­te uşor prin monta­rea unor rada­re volu­me­tri­ce. Nu este o inves­ti­ţie mare şi ar fi foar­te uti­lă, ar opri fur­tu­ri­le şi pier­de­ri­le inu­ti­le.

Noi spe­răm la un post de vice­pri­mar şi ne dorim să facem un scor bun la Con­si­li­ul Local. Nu renu­nţ nici la lup­ta pen­tru sca­u­nul de pri­mar. Elec­to­ra­tul nos­tru este mult mai mare decât ce s‑a văzut pe 10 iunie, însă proas­ta orga­ni­za­re a ale­ge­ri­lor a dus la ace­le rezul­ta­te. Susţi­nă­to­rii PRM de bună cre­dinţă au stat şi trei patru ore în soa­re din cau­za cozi­lor inter­mi­na­bi­le din faţa secţi­i­lor de vota­re. Din punc­tul nos­tru de vede­re, ale­ge­ri­le nu au fost fra­u­da­te ci foar­te prost orga­ni­za­te. Sin­gu­ra fra­u­dă o repre­zin­tă deci­zia BEC de a le relua ca urma­re a unor con­tes­ta­ţii făcu­te chiar de cei care s‑au ocu­pat de orga­ni­za­re”, a decla­rat Adri­an Câr­les­cu.

Ale­xan­dra Balan, Cuget Liber, Mier­curi, 20 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply