Mangalia, cuprinsă din nou de febra campaniei electorale: susţinătorii candidaţilor fac spectacol pe străzi

0
201

Ior­guş aşteap­tă moti­va­rea deci­zi­ei de repe­ta­re a ale­ge­ri­lor

Spi­ri­te­le au înce­put, din nou, să se încingă la Man­ga­lia, după ce Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral (BEC) a dis­pus relu­a­rea ele­ge­ri­lor. Oame­nii legii din cadrul Poli­ţi­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au stat pe mete­re­ze, mier­curi sea­ră, până la ore târ­zii, pen­tru a menţi­ne ordi­nea publi­că în oraş şi pen­tru a pre­în­tâm­pi­na ori­ce even­tu­a­le acte de vio­lenţă, mai ales că exis­tă un pre­ce­dent.

Susţi­nă­to­rii can­di­da­ţi­lor cu repe­ti­ţie la Pri­mă­ria Man­ga­lia care urmea­ză să se con­frun­te din nou, res­pec­tiv ai inde­pen­den­tu­lui Cris­ti­an Radu şi ai domo­crat-libe­ra­lu­lui Zan­fir Ior­guş, au ieşit în stra­dă, la sedi­i­le de cam­pa­nie, unii din­tre ei flu­tu­rând pan­car­te şi stri­gând lozinci. Potri­vit poli­ţi­ş­ti­lor, în tabă­ra lui Ior­guş se adu­na­se­ră pes­te 30 de per­soa­ne şi tot atâ­tea se aflau şi de par­tea lui Cris­ti­an Radu.

Din feri­ci­re, nu au mai avut loc inci­den­te neplă­cu­te, ca îna­in­te de ale­geri. De remar­cat că, deşi s‑a anu­nţat că se va relua scru­ti­nul pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia, pe 24 iunie, ca urma­re a hotă­rârii a Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral (BEC), acest lucru ar putea să nu mai aibă loc, întru­cât Zan­fir Ior­guş şi‑a anu­nţat intenţia de a ata­ca hotă­rârea BEC în instanţă, unde ar putea avea câş­tig de cau­ză.

Se pare că cei care au pier­dut vor să facă front comun, să-şi uneas­că forţe­le, însă vreau să îi anu­nţ că o să ne lup­tăm până la capăt, pen­tru că Man­ga­lia nu este de vân­za­re, iar locu­i­to­rii ora­şu­lui ştiu ce au votat, ne‑a decla­rat Ior­guş.

Într-ade­văr, sur­se din PSD Con­stanţa susţin că este posi­bil ca elec­to­ra­tul fos­tu­lui pri­mar, Cla­u­diu Tusac, să fie redi­re­cţio­nat către Cris­ti­an Radu, dar pen­tru moment nu s‑a luat o ast­fel de deci­zie. Tot Ior­guş a mai decla­rat că aşteap­tă să vadă moti­va­rea deci­zi­ei BEC, pen­tru a şti cum anu­me să acţio­ne­ze, dacă ata­că la Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie deci­zia.

Daniel ALBU, repli­caon­li­ne, 15.06.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply