Mangalia: Claudiu Tusac are sprijinul Guvernului USL în noul mandat

0
287

Cara­va­na soci­al demo­cra­tă a ajuns, vineri sea­ră, şi la Man­ga­lia, al doi­lea muni­ci­piu ca impor­tanţă la nivel judeţean, unde mii de oameni au par­ti­ci­pat la lan­sa­rea can­di­da­tu­rii actu­a­lu­lui pri­mar PSD, Mihai-Cla­u­diu Tusac, la un nou man­dat în frun­tea ora­şu­lui.

Susţi­nut de întrea­ga con­du­ce­re a Orga­ni­za­ţi­ei Judeţe­ne Con­stanţa a PSD, repre­zen­ta­tă prin preşe­din­te­le Radu Mază­re, pri­ma­rul Con­stanţei, şi prim-vice­preşe­din­te­le Nicu­şor Daniel Con­stan­ti­ne­scu, care este şi preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, pre­cum şi de euro­par­la­men­ta­rul Daci­a­na Sâr­bu, Tusac a amin­tit cetă­ţe­ni­lor că, în ciu­da ata­cu­ri­lor por­to­ca­lii la adre­sa sa, „diri­ja­te de depu­ta­tul PDL Zan­fir Ior­guş”, care au dus până la sus­pen­da­rea sa din fun­cţie, de două ori, şi tot de atâ­tea ori instanţe­le i‑au dat drep­ta­te, a reu­şit să rea­li­ze­ze câte­va pro­iec­te extrem de impor­tan­te pen­tru locu­i­tori.

Prin­tre rea­li­ză­ri­le admi­nis­tra­ţi­ei Tusac amin­tim moder­ni­za­rea Por­tu­lui Turis­tic, anve­lo­pa­rea blo­cu­ri­lor, dema­ra­rea lucră­ri­lor pri­vind moder­ni­za­rea sta­ţiu­ni­lor, refa­ce­rea infras­truc­tu­rii. În dis­cur­sul său, Tusac a spus că cea mai puter­ni­că echi­pă poli­ti­că, cum este cea a PSD, care este şi cea mai bună echi­pă admi­nis­tra­ti­vă, asi­gu­ră că soar­ta Man­ga­li­ei va rămâ­ne pe mâini bune.

Spun clar şi răs­pi­cat că la noi în oraş va fi căl­du­ră pen­tru că nimeni nu-şi va mai băga coa­da să ţină oame­nii în frig. Se aude, dom­nu­le Ior­guş? N‑o să mai puteţi face nici­o­da­tă com­bi­na­ţii poli­ti­ce pe sea­ma căl­du­rii din case­le oame­ni­lor. Spun clar şi răs­pi­cat, să se audă până în gau­ra de şar­pe în care se ascund PDL-iştii, că toţi cei care au tăi­at pen­sii şi sala­rii tre­bu­ie să plă­teas­că, toţi cei care au votat pen­tru închi­de­rea spi­ta­le­lor tre­bu­ie să plă­teas­că, toţi cei care au majo­rat TVA tre­bu­ie să plă­teas­că. Toţi cei care au vân­dut Pădu­rea Como­ro­va şi cur­tea spi­ta­lu­lui tre­bu­ie să plă­teas­că! Nu pot să ne mai cea­ră votul după ce ne-au furat 16 ani!”, le‑a spus Tusac sim­pa­ti­zanţi­lor.

Lan­sa­rea can­di­da­tu­rii lui Tusac a avut un moment ine­dit — pre­zen­ta­rea unui mesaj video de susţi­ne­re de la preşe­din­te­le PSD, pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta.

În con­ti­nu­a­rea eve­ni­men­tu­lui, Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu le‑a amin­tit locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei gre­u­tă­ţi­le întâm­pi­na­te de pri­ma­rul Cla­u­diu Tusac în cei patru ani de man­dat: a fost sus­pen­dat abu­ziv de două ori de fos­tul pre­fect al Con­stanţei, pri­e­ten cu Zan­fir Ior­guş. „Au făcut‑o conş­ti­ent, pen­tru a‑şi bate joc de cetă­ţeni şi a dis­cre­di­ta PSD”, a spus Con­stan­ti­ne­scu. Mai mult, preşe­din­te­le CJC a spus că fri­gul îndu­rat de locu­i­to­rii Man­ga­li­ei iar­na tre­cu­tă a avut la ori­gi­ne ace­lea­şi per­so­na­je: pre­fec­tul Palaz şi depu­ta­tul Ior­guş, cu con­tri­bu­ţia Guver­nu­lui Boc.

Situ­a­ţia am prezentat‑o la nive­lul cen­tral al PSD, m‑am zbă­tut să cum­păr moto­ri­nă şi să ajut popu­la­ţia Man­ga­li­ei ca să nu stea în frig şi îmi cer scu­ze că nu am putut mai mult, dar pro­mit că cei care v‑au lăsat în frig vor plăti. E vor­ba de răs­pun­de­re pena­lă, atât din par­tea lui Ior­guş, cât şi a lui Palaz, care sunt două ciori vop­si­te”, a decla­rat Con­stan­ti­ne­scu. El a mai spus că Guver­nul USL îl va susţi­ne pe Tusac în cazul în care va fi rea­les pri­mar, pen­tru toa­te pro­iec­te­le de dezvol­ta­re a sudu­lui lito­ra­lu­lui.

La rân­dul său, pri­ma­rul Con­stanţei, Radu Mază­re, a decla­rat că a accep­tat să vină în con­ti­nu­a­re să‑l susţi­nă pe Tusac pen­tru că ştie că nu a fost lăsat să facă trea­bă: „Are lucruri pe care nu le‑a făcut, mai ales că eu, acum patru ani, am pro­mis cetă­ţe­ni­lor din Man­ga­lia că Tusac o să facă anu­mi­te pro­iec­te exact ca la Con­stanţa, ceea ce nu s‑a întâm­plat în tota­li­ta­te. Numai că, ce‑i drept, nici nu l‑au lăsat, aşa cum nu m‑au lăsat nici pe mine por­to­ca­li­ii. În schimb, eu am reu­şit să mă des­curc mai uşor ca el”.

Tot­o­da­tă, el le‑a trans­mis locu­i­to­ri­lor din Man­ga­lia că ce au tră­it astă-iar­nă, prin lip­sa căl­du­rii în locu­inţe, nu a fost în regu­lă. Mază­re a adă­u­gat că ceea ce pro­mit con­tra­can­di­da­ţii lui Tusac sunt numai min­ciuni. „Am văzut un ban­ner al lui Ior­guş când am intrat în Man­ga­lia prin care trans­mi­tea că o să facă pro­te­cţie soci­a­lă. Auzi! Băsescu şi Ior­guş pro­te­cţie soci­a­lă? Păi ei ştiu numai să taie şi să taie. Ce pro­te­cţie ştiu să facă ei?”, a între­bat Mază­re. 

Vezi gale­ria de ima­gini a aces­tui arti­col

Sam­ba­ta, 02 iunie 2012, Tatian IORGA, tele­gra­fo­n­li­ne.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply