Mangalia: Bannerul, bătaia de stradă, şi plângerea împotriva poliţiei

0
230

Un grup de aprox. 15 susţi­nă­tori ai PDL Man­ga­lia au sărit să se bată, ieri, pe stra­da prin­ci­pa­lă din oraş, cu un grup simi­lar ca număr de soci­al demo­cra­ţi, care încer­cau să pos­te­ze pe dome­ni­ul public un ban­ner elec­to­ral. Spi­ri­te­le s‑au încins atât de tare, încât a fost nevo­ie de inter­venţia poli­ţi­ş­ti­lor şi jan­dar­mi­lor pen­tru a pune punct încă­ie­ră­rii gene­ra­le care a urmat.

În încer­ca­rea de a cal­ma cele două tabe­re, forţe­le de ordi­ne au folo­sit spray-uri lacri­mo­ge­ne. În urma con­flic­tu­lui, doi din­tre par­ti­ci­panţii la băta­ia gene­ra­lă au ajuns la spi­tal pen­tru a pri­mi îngri­jiri medi­ca­le, ban­ne­rul elec­to­ral a fost con­fis­cat de poli­ţi­şti ca şi „corp delict”, iar alţi par­ti­ci­panţi la încă­ie­ra­re au ajuns la Poli­ţie, unde au dat expli­ca­ţii pri­vind cele întâm­pla­te.

La sedi­ul Poli­ţi­ei Man­ga­lia a sosit şi prim-vice­preşe­din­te­le PSD Con­stanţa, Nicu­şor Daniel Con­stan­ti­ne­scu, care a soli­ci­tat retur­na­rea ban­ne­ru­lui reţi­nut de oame­nii legii. Ime­di­at după ieşi­rea din sedi­ul Poli­ţi­ei, Con­stan­ti­ne­scu a decla­rat:

Aici sunt cio­ri­le vop­si­te. În loc să sta­bi­li­ze­ze situ­a­ţia, să apli­ce legea, să‑i reţi­nă pe cei vio­lenţi şi să dea ban­ne­rul îna­poi PSD, poli­ţi­ş­tii au con­fis­cat mesh-ul şi l‑au reţi­nut pe con­si­li­e­rul pri­ma­ru­lui. Mie mi-au spus că Poli­ţia tre­bu­ie să reţi­nă acel ban­ner pen­tru că este corp delict. Nu ban­ne­rul este corp delict, ci bâta sau cuţi­tul, ban­ne­rul este vic­ti­mă şi este pro­pri­e­ta­tea PSD! Este un abuz. Aici, la Man­ga­lia, fie­ca­re face ce vrea şi Poli­ţia, în frun­te cu Nico­lae Pes­ca­ru şi Valen­tin Mus­tă­ţea, care urmă­resc tot ce facem, au fost mar­tori la vio­lenţe şi nu au făcut nimic, tole­rea­ză acţiu­ni­le lui Ior­guş şi ale celui care se ascun­de sub sigla de inde­pen­dent — fos­tul cms şef al Gărzi Finan­ci­a­re, Cris­ti­an Radu. O să infor­mez şi eu minis­te­rul să ia măsuri împo­tri­va poli­ţi­ş­ti­lor care tre­bu­ie să dis­pa­ră de aici. Este wes­tern la Man­ga­lia”.

La rân­dul său, pri­ma­rul soci­al demo­crat Cla­u­diu Tusac a decla­rat: „Cei de la Poli­ţie mi-au spus ce spun de patru ani: că sunt sub ocro­ti­rea şi îndru­ma­rea PDL şi răs­pund numai la comen­zi­le lor. Ne-au con­fis­cat ban­ne­rul fără nicio expli­ca­ţie. Noi nu avem voie să punem niciun mesh, să facem cam­pa­nie ca ori­ce par­tid poli­tic, iar ei au voie să facă ce vor. În faţa Poli­ţi­ei şi a jan­dar­mi­lor, pede­li­ş­tii au sărit la băta­ie, iar ei nu au păţit nimic. Oame­nii PDL au pro­ce­dat ca niş­te huli­gani şi nu li s‑a întâm­plat nimic, pen­tru că sunt oame­nii lui Ior­guş”.

Joi, 07 Iunie 2012, Cris­ti­an MARIN, tele­gra­fo­n­li­ne.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply