Cristian Radu, primarul tuturor

0
211

Can­di­da­tul inde­pen­dent Cris­ti­an Radu: „Vreau să facem din Man­ga­lia un oraş ver­de, pri­mi­tor, un oraş eco­lo­gic, să avem sta­ţiuni în care să-ţi fie drag să te plim­bi. Sunt lucruri de bun simţ.”

SPRIJIN POLITIC

Con­si­de­rat favo­rit la câş­ti­ga­rea fun­cţi­ei de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, mai ales după ce actu­a­lul edil, Cla­u­diu Tusac, şi‑a anu­nţat retra­ge­rea din cur­sa elec­to­ra­lă, can­di­da­tul inde­pen­dent Cris­ti­an Radu încear­că să con­vingă elec­to­ra­tul din sudul lito­ra­lu­lui că repre­zin­tă o solu­ţie via­bi­lă pen­tru dezvol­ta­rea Man­ga­li­ei. Şanse­le lui Cris­ti­an Radu au cres­cut şi mai mult în ulti­ma peri­oa­dă, în con­di­ţi­i­le în care aces­ta va pri­mi şi supor­tul ale­gă­to­ri­lor soci­al demo­cra­ţi, pe care Tusac i‑a îndem­nat să vote­ze cu Cris­ti­an Radu la fun­cţia de pri­mar.

Ca şi pe 10 iunie, voi fi can­di­dat inde­pen­dent. Susţi­nă­to­rii mei de drept sunt locu­i­to­rii Man­ga­li­ei. Can­di­dez din par­tea lor şi voi fi pri­ma­rul tutu­ror. În Con­si­li­ul Local voi avea susţi­ne­rea PSD, PNL-PC, PNŢCD, UDTR şi UDTTMR. Spri­ji­nul poli­tic masiv pe care îl am în Con­si­li­ul Local mă ono­rea­ză şi mă res­pon­sa­bi­li­zea­ză. Ca pri­mar, voi avea nevo­ie de o majo­ri­ta­te sta­bi­lă în Con­si­liu, pen­tru apli­ca­rea pro­iec­te­lor bene­fi­ce pen­tru oraş. De ace­ea, reco­mand tutu­ror să vote­ze par­ti­de­le care îi repre­zin­tă, din­tre cele care mă susţin”, a spus Cris­ti­an Radu.

PROIECTE

În ceea ce pri­veş­te dezvol­ta­rea Man­ga­li­ei şi a celor şase sta­ţiuni, Cris­ti­an Radu spu­ne că va con­ti­nua toa­te pro­iec­te­le bune pen­tru Man­ga­lia. „Vom con­ti­nua acor­da­rea de pache­te pen­tru pen­sio­nari şi per­soa­ne defa­vo­ri­za­te. Vom acor­da sub­venţii la medi­ca­men­te pen­tru fami­li­i­le nevo­ia­şe şi vom ame­na­ja noi clu­buri pen­tru pen­sio­nari. De ase­me­nea, avem în intenţie ame­na­ja­rea a două cimi­ti­re noi, din­tre care unul musul­man. În plus, vom acor­da sub­venţie inte­gra­lă la căl­du­ră pen­tru fami­li­i­le cu veni­turi de până la 800 de lei/membru de fami­lie şi o sub­venţie medie de 50% pen­tru fami­li­i­le cu veni­turi de până la 1.800 de lei/membru”, a spus Cris­ti­an Radu. El a adă­u­gat că toa­te aces­tea vor fi rea­li­za­te cu spri­ji­nul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, ală­tu­ri de care se va lucra la atra­ge­rea de fon­duri guver­na­men­ta­le şi euro­pe­ne atât de nece­sa­re dezvol­tă­rii mun­ci­pa­li­tă­ţii, dar şi în cola­bo­ra­re cu Guver­nul USL.

ORAŞ VERDE

Deşi nu este pri­mar încă, Cris­ti­an Radu a con­tri­bu­it la câte­va pro­iec­te în inte­re­sul Man­ga­li­ei şi al cetă­ţe­ni­lor ei. „Am des­chis două maga­zi­ne de tip eco­no­mat, unul în zona Cazi­no şi unul în car­ti­e­rul Colo­ni­şti. În plus, am aju­tat la salu­bri­za­rea unor sub­so­luri de bloc şi la racor­da­rea unor imo­bi­le la reţea­ua de apă pota­bi­lă”, a spus Cris­ti­an Radu, care a adă­u­gat că, în aces­te zile, echi­pa sa lucrea­ză la pro­gra­mul pen­tru pri­me­le zile din man­da­tul de pri­mar.

Avem mai mul­te pri­o­ri­tă­ţi pe care vrem să le solu­ţio­năm în maxi­mum două săp­tămâni. Este vor­ba, mai întâi, des­pre pre­gă­ti­rea sta­ţiu­ni­lor pen­tru sezo­nul esti­val, pen­tru că sun­tem aproa­pe de fina­lul lunii iunie şi deja încep să vină turi­ş­tii. În plus, vreau să facem din Man­ga­lia un oraş ver­de, pri­mi­tor, un oraş eco­lo­gic, să avem sta­ţiuni în care să-ţi fie drag să te plim­bi. Sunt lucruri de bun simţ pe care le putem face până la 1 iulie. Fac apel la susţi­nă­to­rii tutu­ror par­ti­de­lor, să lăsăm deo­par­te vechi­le dis­pu­te poli­ti­ce şi să ne rupem de tre­cut. Ora­şul are nevo­ie de lini­ş­te pen­tru a se dezvol­ta, de un pri­mar puter­nic şi un Con­si­liu Local sta­bil”, a mai spus Cris­ti­an Radu.

Arti­col publi­cat în zia­rul Tele­graf, Joi, 21 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply