Luptele de stradă au îngrozit Mangalia; Radu Cristian trece pe primul loc în cursa pentru Primărie

0
210

Pe ulti­ma sută de metri, bătă­lia elec­to­ra­lă din Man­ga­lia se duce la pro­priu, în pli­nă stra­dă. Echi­pe­le fos­tu­lui şi actu­a­lu­lui pri­mar şi-au împă­rţit pumni şi picioa­re în faţa Pri­mă­ri­ei, din moti­ve dem­ne de o cau­ză mai bună. În timp ce con­tra­can­di­da­ţii lui se răz­bo­iesc prin meto­de neor­to­do­xe, can­di­da­tul Man­ga­li­ei la pos­tul de pri­mar, Radu Cris­ti­an, a des­chis un Eco­no­mat, a reno­vat bise­rici şi a făcut cură­ţe­nie prin oraş. Susţi­nă­to­rii săi au moti­ve de bucu­rie: sur­se din rân­dul socio­lo­gi­lor afir­mă că în toa­te son­da­je­le, Radu Cris­ti­an a tre­cut pe pri­mul loc, cu câte­va zile îna­in­tea ale­ge­ri­lor.

Repor­ter: Dom­nu­le Radu Cris­ti­an, mai sunt câte­va zile până la ale­geri. Din 10 iunie, veţi fi pri­ma­rul inde­pen­dent al Man­ga­li­ei?

Radu Cris­ti­an: Cate­goric da. Sunt om de cuvânt. Voi fi un pri­mar inde­pen­dent, aşa cum am pro­mis încă de când am intrat în cur­sa pen­tru Pri­mă­rie. Eu vin la Pri­mă­rie să fac trea­bă, nu scan­dal. Man­ga­lia s‑a sătu­rat de scan­da­lu­ri­le din­tre cla­nu­ri­le celor doi cume­tri care şi-au împă­rţit până acum ora­şul. Locu­i­to­rii ora­şu­lui nu mai vor o Pri­mă­rie depen­den­tă de gru­pu­ri­le de inte­re­se con­du­se de finu şi cu naşu. Oame­nii vor pe unul de-al lor, iar eu sunt un om de-al locu­lui. Impor­tant este ca toa­tă lumea să ştie că la ale­ge­ri­le din 10 iunie se va vota într-un sin­gur tur de scru­tin. Avem un sin­gur vot, o sin­gu­ră şan­să pe care nu tre­bu­ie să o iro­sim. Eu, Radu Cris­ti­an, res­pect drep­tul tutu­ror de a ale­ge la Con­si­li­ul Local par­ti­dul care vă repre­zin­tă, dar votul pen­tru pri­mar este total dife­rit. La Pri­mă­rie se votea­ză omul, nu par­ti­dul.

Rep.: Cum veţi obţi­ne spri­ji­nul poli­tic în CL pen­tru pro­iec­te­le din pro­gra­mul dvs. Man­ga­lia, oraş euro­pean?

R.C: Voi avea o cola­bo­ra­re exce­len­tă cu Con­si­li­ul Local, Con­si­li­ul Judeţean şi Guver­nul Româ­ni­ei. În CL, voi avea susţi­ne­re con­cre­tă de la con­si­li­eri ai mai mul­tor par­ti­de şi for­ma­ţiuni, res­pec­tiv USL, PRM, PP-DD, PNŢCD, UDTTMR. Cu preşe­din­te­le CJ mă înţe­leg foar­te bine de mul­tă vre­me. La Bucu­reşti, am sta­bi­lit deja con­tac­te­le cu mini­ş­trii nou­lui Guvern. Cu aceas­tă susţi­ne­re masi­vă, vom atra­ge fon­du­ri­le nece­sa­re pen­tru a face din Man­ga­lia un oraş euro­pean.

Rep.: Ce se mai întâm­plă prin Man­ga­lia, în ulti­me­le zile de cam­pa­nie? Am auzit că s‑au cam încins spi­ri­te­le între echi­pe­le de susţi­nă­tori.

R.C.: Cei doi cume­tri care au con­dus până acum ora­şul acţio­nea­ză împre­u­nă atunci când cine­va le ame­ninţă pozi­ţi­i­le, iar în res­tul tim­pu­lui se cear­tă pe cio­lan şi pe pute­re. Cea mai recen­tă dova­dă este ziua de mier­curi, 06 iunie 2012. Cla­nu­ri­le celor doi s‑au încă­ie­rat în faţa Pri­mă­rie, în pli­nă stra­dă. S‑au tăi­at, s‑au băgat în spi­tal. Pro­ba­bil şefii lor, finu’ şi cu naşu’, nu s‑au înţe­les cum să-şi împar­tă iar ora­şul. Au insta­u­rat teroa­rea în Man­ga­lia. Aşa au făcut mereu, aşa vor să facă şi de acum înco­lo. Oame­nii sunt dez­gus­ta­ţi de atâ­ta scan­dal. Ne este fri­că să mai mer­gem pe stra­dă. Man­ga­lia este acum un oraş sub ase­diu. Pen­tru ziua de vota­re, cerem insis­tent pro­te­cţie şi pază din par­tea Jan­dar­me­ri­ei.

Rep.: Spu­neţi-ne ce pro­iec­te con­cre­te aţi apli­cat dvs. în timp ce con­tra­can­di­da­ţii îşi reglea­ză con­tu­ri­le în stra­dă?

R.C.: Eu vin la Pri­mă­rie să fac trea­bă, nu să mă aflu în trea­bă. Când spun ceva, eu fac. Am des­chis pri­mul Eco­no­mat din Man­ga­lia. Am găsit loca­ţi­i­le pen­tru cele­lal­te două (des­chi­de­re: Colo­ni­şti — 15 iunie şi 1 Decem­brie — 25 iunie). Am aju­tat aso­ci­a­ţi­i­le de loca­tari să igie­ni­ze­ze sub­so­lu­ri­le blo­cu­ri­lor. Am făcut cură­ţe­nie în mai mul­te zone ale ora­şu­lui. Am spri­ji­nit fina­li­za­rea lucră­ri­lor la une­le bise­rici şi racor­da­rea unor imo­bi­le la apă pota­bi­lă. Toa­te aces­tea sunt fap­te, nu vor­be. Eu nu am pro­mis că o să fac. Eu deja am făcut pro­iec­te pen­tru oameni.

Rep.: Şti­am că aveţi un pro­iect legat de ter­mo­fi­ca­re. Ce ne puteţi spu­ne?

R.C.: Am strâns câte­va mii de sem­nă­turi pen­tru cre­ş­te­rea sub­venţi­ei la căl­du­ră şi redu­ce­rea cos­tu­ri­lor la întreţi­ne­re, pe tim­pul ier­nii. Săp­tămâ­na vii­toa­re, după ale­geri, voi pro­mo­va în CL o Hotă­râre prin care per­soa­ne­le cu veni­turi de până la 800 lei/membru de fami­lie vor pri­mi sub­venţie inte­gra­lă la giga­ca­lo­rie. Cei cu veni­turi cuprin­se între 800–1.800 lei/membru de fami­lie vor pri­mi sub­venţii de până la 50% din cos­turi. Am demon­strat că sunt om de cuvânt. Ştiu ce tre­bu­ie făcut şi am pla­nul pen­tru a face din Man­ga­lia un oraş euro­pean, în care oame­nii să aibă un trai decent şi civi­li­zat.

Rep.: Un mesaj de final pen­tru ale­gă­tori?

R.C.: Acum, dragi con­ce­tă­ţeni, deci­zia este în mâi­ni­le dum­ne­a­voas­tră. Pe 10 iunie, nu uita­ţi: avem un sin­gur tur de scru­tin. Un sin­gur vot, o sin­gu­ră şan­să să ne rupem de tre­cut. Să ne luăm ora­şul îna­poi! Aşa să ne aju­te Dum­ne­zeu!

Roc­sa­na CRISTEArepli­caon­li­ne, iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply