Lovitură de teatru: alegerile de la Mangalia se repetă!

0
196

Ale­ge­ri­le pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia se vor relua în data de 24 iunie, asta după ce Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral a pri­mit mai mul­te con­tes­ta­ţii for­mu­la­te de prin­ci­pa­lii can­di­da­ţi şi par­ti­de­le pe care aceş­tia le repre­zin­tă pri­vind fra­u­da­rea ale­ge­ri­lor. Aceş­tia recla­mă o serie de nere­guli întâm­pla­te atât în peri­oa­da de cam­pa­nie, pre­cum şi în ziua ale­ge­ri­lor loca­le.

Ast­fel, BEC a decis ca ale­ge­ri­le pen­tru fun­cţia de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, pre­cum şi pen­tru repre­zen­ta­ţii con­si­li­u­lui local vor fi relu­a­te.

Depu­ta­tul PDL Zan­fir Ior­guş, cel care a ieşit câş­ti­gă­tor la ale­ge­ri­le din 11 iunie, spu­ne că reor­ga­ni­za­rea ale­ge­ri­lor ara­tă că lide­rul PSD Con­stanţa, Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu, şi cei­la­lţi repre­zen­tanţi USL sunt pre­gă­ti­ţi să facă „jap­că pe faţă”.

E jap­că pe faţă. Aşa vrea Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu şi aşa vrea USL-ul, ca la Man­ga­lia să nu se rea­li­ze­ze nimic. Dacă nu sunt ei, să nu fie nimeni. E imo­ral ce se întâm­plă. Ei au orga­ni­zat ale­ge­ri­le, ei le-au fra­u­dat şi tot ei fac con­tes­ta­ţii şi cer reor­ga­ni­za­rea. N‑am ce să mai comen­tez”, spu­ne Ior­guş.

Cu pri­vi­re la acest aspect, auto­rul con­tes­ta­ţi­ei, can­di­da­tul inde­pen­dent Cris­ti­an Radu a decla­rat: „Con­si­der că deci­zia este una nor­ma­lă şi mora­lă. Ale­ge­ri­le au fost fra­u­da­te în mod clar. Este un aspect pe care îl cunoa­ş­te toa­tă lumea. Nu voi accep­ta să pierd în felul aces­ta. Dacă oame­nii nu mă votau şi nu mă doreau pri­mar, mi se părea nor­mal să stau de‑o par­te. Însă, nu pot să accept ca cine­va să trea­că pes­te voinţa ale­gă­to­ri­lor prin fra­u­dă. S‑au găsit voturi pes­te tot, ascun­se, sute de per­soa­ne au votat după ora 21.00, deşi secţi­i­le tre­bu­ia închi­se, sunt bule­ti­ne fal­si­fi­ca­te”.

Între­bat dacă este de păre­re că va câş­ti­ga acest scru­tin elec­to­ral, Radu a menţio­nat: „Da, cred că voi câş­ti­ga. De fapt, cred că vor câş­ti­ga oame­nii din Man­ga­lia, care vor avea posi­bi­li­ta­tea să îşi expri­me în mod real opţiu­nea de vot. Eu per­so­nal nu accept ca cine­va să îşi bată joc de mun­ca mea şi să încal­ce drep­tu­ri­le oame­ni­lor”.

Can­di­da­tul PSD, fos­tul pri­mar al Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac, a decla­rat că se vede câş­ti­gă­tor după desfă­şu­ra­rea ale­ge­ri­lor din 24 iunie.

Este o deci­zie nor­ma­lă, pen­tru că s‑au comis prea mul­te fra­u­de. În pri­mul rând, s‑a votat după ora 21.00, s‑au găsit voturi ascun­se în diver­se locuri, au fost poza­te votu­ri­le, s‑au dat bani şi câte şi mai câte. Eu con­si­der că voi câş­ti­ga fun­cţia de pri­mar. Tre­bu­ie să îmi con­ti­nui pro­iec­te­le şi cred că, atât timp cât şi Guver­nul este con­dus de PSD, este nor­mal ca eu să ocup fun­cţia de pri­mar”, a decla­rat Tusac.

Ale­xan­dra BĂLAN, cuge­tli­ber, Joi, 14 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply