LA VOT !!!

0
413

Am pri­mit astăzi la reda­cţie urmă­to­rul mesaj de la un cetă­ţean al Man­ga­li­ei:

Comu­ni­ta­tea va ale­ge.

FIE CA CEL MAI BUN SĂ CÂŞTIGE !

Fie ca Ale­sul de dumi­ni­că să ne con­du­că spre mai bine, să dis­cear­nă în rezol­va­rea tutu­ror pro­ble­me­lor con­ci­ta­di­ni­lor!

FELICITĂRI ANTICIPATE, VICTORIOŞILOR !

Fie­ca­re con­si­li­er ales de noi, să rezol­ve pro­ble­me­le de spe­cia­li­ta­te, ţinând cont de opi­nia cetă­ţe­ni­lor din Man­ga­lia şi, în con­for­mi­ta­te cu LEGEA.

PRIMARUL să medie­ze cu bine ori­ce neînţe­le­ge­re şi să pro­mo­veze pro­iec­te în folo­sul Comu­ni­tă­ţii.

…Dragi pri­e­te­ni, nu uita­ţi nici căţe­lu­şii din Man­ga­lia. Ei nu sunt bine denu­mi­ţi câini mai­da­nezi, ei sunt CÂINI COMUNITARI ! Sunt par­te din comu­ni­ta­te şi sunt ai noş­tri.

NU ÎI UCIDE, MANGALIA, LEGEA NU-ŢI PERMITE !

Să dea Dum­ne­zeu să li se ofe­re şi lor un aju­tor, să se rea­li­ze­ze un adă­post la stan­dar­de nor­ma­le de exis­tenţă (NU LAGĂR !), cu fon­duri euro­pe­ne şi, cu spri­ji­nul fie­că­ru­ia din­tre noi.

Cetă­ţeni ai Man­ga­li­ei, să ne unim şi să spri­ji­nim PRIMĂRIA şi CONSILIUL LOCAL în a‑şi ţine PROMISIUNILE, indi­fe­rent de cine va fi Ale­sul.

Cu sigu­ranţă că tre­bu­ie să fim tot tim­pul vigi­lenţi, pen­tru ca deci­zi­i­le lua­te de cei ce ne vor con­du­ce să fie jus­te, în spri­ji­nul tutu­ror cetă­ţe­ni­lor din ora­şul nos­tru.

MANGALIENI, ieşi­ţi la vot !

Numai în acest fel, opi­nia noas­tră va fi ascul­ta­tă.

E drep­tul nos­tru, dar şi obli­ga­ţia noas­tră mora­lă să ale­gem !

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply