Iorguş şi Tusac — duelul pentru Primăria Mangalia

0
231

  

De depar­te, cea mai acer­bă lup­tă pen­tru fun­cţia de pri­mar este în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. Încă de la înce­put, com­pe­ti­ţia elec­to­ra­lă s‑a trans­for­mat într-un răz­boi total, în care se tra­ge nemi­los din toa­te dire­cţi­i­le şi de pe toa­te fron­tu­ri­le. 11 can­di­da­ţi se lup­tă pen­tru a deve­ni vii­to­rul pri­mar, într‑o loca­li­ta­te care, ulti­mii patru ani, a fost para­li­za­tă de scan­da­luri poli­ti­ce şi admi­nis­tra­ti­ve.

Potri­vit unui son­daj de opi­nie rea­li­zat la coman­da „Cuget Liber“, Zan­fir Ior­guş ar avea pri­ma şan­să să câş­ti­ge fun­cţia de pri­mar, însă la mică dis­tanţă de prin­ci­pa­lii săi com­pe­ti­tori.

Con­form son­da­ju­lui rea­li­zat de COMPAS — Cen­trul pen­tru Stu­di­ul Opi­ni­ei Publi­ce şi Mar­ke­ting, în cur­sa pen­tru fun­cţia de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Zan­fir Ior­guş (PDL) con­du­ce cu 24,7% din voturi, urmat de Cla­u­diu Tusac (PSD) cu 21,1% din intenţi­i­le de vot, din tota­lul eşan­tio­nu­lui. Al tre­i­lea cla­sat, inde­pen­den­tul Cris­ti­an Radu, înre­gis­trea­ză un pro­cent de 17,4% intenţii de vot din tota­lul eşan­tio­nu­lui.

Rapor­tat la numă­rul per­soa­ne­lor care au expri­mat o intenţie de vot, exclu­zând neho­tă­râţii şi pe cei care nu vor vota, Zan­fir Ior­guş înre­gis­trea­ză 35,9% din pre­fe­rinţe, Cla­u­diu Tusac 30,6%, iar Cris­ti­an Radu 25,3%. Cei trei sunt urma­ţi de Marin Cio­câia (PP-DD) — 3,4%, Teo­dor Mun­tea­nu (inde­pen­dent) — 1,1%, Adri­an Câr­les­cu (PRM) — 1%, Ion Nicu­les­cu (inde­pen­dent) — 0,9%, Mari­os-Thie­ra Cotlet (inde­pen­dent) — 0,9%, Vasi­le Mol­do­van (PER) — 0,3%, Mari­an Dor­ner (PV) — 0,3%, Marin Oprea (inde­pen­dent) — 0,3%.

Votanţii lui Cris­ti­an Radu, inde­ci­şi la con­si­li­ul local

În ceea ce pri­veş­te Con­si­li­ul Local, PSD şi PDL domi­nă pre­fe­rinţe­le de vot ale elec­to­ra­tu­lui Man­ga­li­ei, cu 26%, res­pec­tiv 22,7% din elec­to­rat. Exclu­zând neho­tă­râţii şi per­soa­ne­le care nu vor vota, PSD înre­gis­trea­ză 41,9% din­tre opţiu­ni­le de vot expri­ma­te, iar PDL 36,6%. Ali­anţa de Cen­tru-Dreap­ta (PNL-PC) înre­gis­trea­ză 5,6%, iar inde­pen­den­tul Vio­rel Ole­niuc 4,8% din opţiu­ni­le de vot expri­ma­te. De ase­me­nea, PP-DD a strâns 4,6% din­tre opţiu­ni­le direc­te de vot, PRM — 2%, Sali Dogan (inde­pen­dent) — 1,2%, UNPR — 1%, PV — 0,9%, Marin Oprea (inde­pen­dent) — 0,8%, Teo­dor Mun­tea­nu (inde­pen­dent) — 0,4%, iar PNŢCD — 0,2%.

Foar­te inte­re­sant este fap­tul că, potri­vit son­da­ju­lui, 43% din­tre votanţii lui Cris­ti­an Radu nu s‑au hotă­rât cu cine vor vota pen­tru Con­si­li­ul Local al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, 15,9% ar vota cu ACD, 11,3% cu PSD, iar 6,8% cu PDL.

Cla­u­diu Tusac înre­gis­trea­ză un scor infe­ri­or celui înre­gis­trat de PSD în cur­sa pen­tru Con­si­li­ul Local.

Din­tre votanţii PSD pen­tru Con­si­li­ul Local, 76,5% decla­ră că vor vota cu Tusac, 7,6% cu Cris­ti­an Radu, iar 3,8% cu Zan­fir Ior­guş, în timp ce 9,1% sunt neho­tă­râţi. Spre com­pa­ra­ţie, 90% din­tre votanţii PDL pen­tru Con­si­li­ul Local decla­ră că vor vota cu can­di­da­tul Zan­fir Ior­guş, 5,2% cu Cris­ti­an Radu, iar 2,6% sunt neho­tă­râţi.

Aşa­dar, în urma son­da­ju­lui, depu­ta­tul Ior­guş ar avea pri­ma şan­să pen­tru câş­ti­ga­rea Pri­mă­ri­ei, în timp ce PSD ar obţi­ne cele mai mul­te man­da­te de con­si­li­er local.

Con­si­li­ul Judeţean, o „afa­ce­re“ inter­nă pen­tru USL

Lucru­ri­le dife­ră sub­stanţi­al, însă când vine vor­ba de votul man­ga­li­oţi­lor pen­tru Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa. PDL înre­gis­trea­ză un pro­cent mai mic în cur­sa pen­tru Con­si­li­ul Judeţean, fapt ce ara­tă că pro­cen­tul ridi­cat din cur­sa pen­tru Pri­mă­rie şi Con­si­li­ul Local este dato­rat situ­a­ţi­ei poli­ti­ce loca­le, şi nu unor pre­fe­rinţe uni­ta­re pen­tru PDL. În mod cert, PDL va atra­ge voturi pen­tru Con­si­li­ul Judeţean de la elec­to­ra­tul câş­ti­gat în com­pe­ti­ţia pen­tru Con­si­li­ul Local şi Pri­mă­ria Man­ga­lia, însă nu îşi va con­vin­ge între­gul elec­to­rat de la nivel local să vote­ze pen­tru PDL şi la ale­ge­ri­le pen­tru Con­si­li­ul Judeţean.

Ast­fel, 43,2% din elec­to­ra­tul lui Zan­fir Ior­guş votea­ză cu Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu (USL), 37,6% cu Flo­rin Ghe­or­ghe (PDL) şi 4% cu Mari­an Vasi­li­ev (PP-DD).

De ase­me­nea, 44,4% din­tre votanţii lui Zan­fir Ior­guş decla­ră că vor vota cu PDL pen­tru Con­si­li­ul Judeţean, iar 37,3% cu USL, iar 11,9% decla­ră că nu s‑au hotă­rât sau că nu vor vota pen­tru Con­si­li­ul Judeţean.

În cur­sa pen­tru fun­cţia de preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean, Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu (PSD) înre­gis­trea­ză un pro­cent de 49,7% din tota­lul eşan­tio­nu­lui (72,6% din­tre pre­fe­rinţe­le de vot expri­ma­te), iar Flo­rin Ghe­or­ghe (PDL) 11,1% (repre­zen­tând 16,2% din intenţi­i­le de vot expri­ma­te). Mai depar­te, Mari­an Vasi­li­ev (PP-DD) are 6,5%, Radu Comă­nici (PRM) — 1,5% din opţiu­ni­le direc­te de vot ale celor inter­vi­e­va­ţi, Har­ry Miche­l­le Boia­gian (UNPR) — 0,9%, Tudo­rel Che­soi (PNŢCD) — 0,7%, Vale­riu Băn­ces­cu (PP) — 0,5%, Oleg Dano­v­s­ki (PUER) — 0,5%, Dumi­tru Bădră­gan (PER) — 0,3%, Emil Colo­diuc (PV) — 0,2%.

La par­ti­de, 47,6% din eşan­tion decla­ră că va vota cu USL la ale­ge­ri­le pen­tru Con­si­li­ul Judeţean, iar 14% cu PDL. Exclu­zând neho­tă­râţii şi per­soa­ne­le care nu vor vota, PSD înre­gis­trea­ză 69,4%, iar PDL 20,5% din opţiu­ni­le de vot expri­ma­te, urmat de PP-DD cu 5,5%, PRM — 2,4%, UNPR — 1,1%, PER — 0,5%, PP — 0,5%, PNŢCD — 0,2%.

Son­da­jul a fost rea­li­zat de COMPAS — Cen­trul pen­tru Stu­di­ul Opi­ni­ei Publi­ce şi Mar­ke­ting, la coman­da Cuget Liber, în peri­oa­da 26–27 mai 2012, la nive­lul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, pe un eşan­tion de 507 de subie­cţi. Son­da­jul a fost rea­li­zat faţă în faţă, prin ches­tio­nar stan­dar­di­zat cu între­bări închi­se, la domi­ci­li­ul subie­cţi­lor, având o mar­jă de eroa­re de plus minus 4,4% la un nivel de încre­de­re de 95%.

Cos­min Zapo­ro­jan, cuge­tli­ber, vineri, 01 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply