Iorguş şi teoria conspiraţiei: “Grupurile de interese au venit cu un alt “Tusac”, numit Radu Cristian”

0
220
Alegeri cu repetiţie la Mangalia.

Zan­fir Ior­guş, câş­ti­gă­to­rul ale­ge­ri­lor din data de 10 iunie, este nemulţu­mit de deci­zia Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral, de relu­a­re a scru­ti­nu­lui pen­tru fun­cţia de pri­mar al Man­ga­li­ei şi pen­tru Con­si­li­ul Local. El spu­ne că va face plân­geri pena­le împo­tri­va mem­bri­lor BEC. De ase­me­nea, Ior­guş ata­că deci­zia BEC la Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie, însă este con­vins că lucru­ri­le se vor tranşa după ale­ge­ri­le pro­gra­ma­te în data de 24 iunie, aşa că nu va mai con­ta.

Îi voi bate şi de data asta, a mai spus Ior­guş, refe­rin­du-se la con­tra­can­di­da­ţii săi la fun­cţia de pri­mar. În ceea ce pri­veş­te deci­zia lui Cla­u­diu Tusac de a se retra­ge din cur­să, în favoa­rea lui Cris­ti­an Radu, Zan­fir Ior­guş decla­ră: Radu şi Tusac au fost din­tot­dea­u­na împre­u­nă şi sunt pro­du­se­le unor gru­puri de inte­re­se de la Con­stanţa şi Bucu­reşti. Acum 4 ani gru­pu­ri­le de inte­re­se l‑au aşe­zat pri­mar pe Tusac, dar când au văzut că Tusac nu ges­tio­nea­ză bine situ­a­ţia, au venit cu un alt Tusac, numit Radu Cris­ti­an, decla­ră Zan­fir Ior­guş.

Ale­xan­dra ANTON, repli­caon­li­ne, 16 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply