Iorguş face contestaţie la ÎCCJ: “Oricum, mă duc şi câştig şi a doua oară”

0
261

Can­di­da­tul PDL la Pri­mă­ria Man­ga­lia şi câş­ti­gă­to­rul scru­ti­nu­lui elec­to­ral din 10 iunie, Zan­fir Ior­guş, s‑a depla­sat, ieri, la Bucu­reşti, unde a depus o con­tes­ta­ţie la Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie a Româ­nie împo­tri­va deci­zi­ei BEC de a relua ale­ge­ri­le în sudul lito­ra­lu­lui. Ior­guş con­si­de­ră că BEC nu se poa­te sub­sti­tui instanţe­lor de jude­ca­tă, iar deci­zia lua­tă pri­vind reor­ga­ni­za­rea ale­ge­ri­lor repre­zin­tă „un atac la demo­cra­ţie”.

Supă­ra­ţi că nu au câş­ti­gat şi văzând că nu pot cum­pă­ra votu­ri­le tutu­ror cetă­ţe­ni­lor Man­ga­li­ei, băieţii care au pier­dut ale­ge­ri­le şi cei din spa­te­le lor au reu­şit să cum­pe­re votu­ri­le BEC. Aces­ta este un atac la demo­cra­ţie. Nu e impor­tant cine a câş­ti­gat ale­ge­ri­le, impor­tant e ce hotă­răsc băieţii din spa­te.

Voi con­tes­ta hotă­rârea la Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie pen­tru a ară­ta imper­fe­cţiu­ni­le exis­ten­te în fun­cţio­na­rea BEC. O insti­tu­ţie cu repre­zen­ta­re poli­ti­că, cu mem­bri de par­tid în com­po­nenţa ei, se sub­sti­tu­ie instanţe­lor de jude­ca­tă. Fac lucru aces­ta pen­tru a ară­ta cum niş­te indi­vizi, fie ei şi mem­bri BEC, pot căl­ca legea şi Con­sti­tu­ţia ţării în picioa­re şi anu­lea­ză niş­te ale­geri demo­cra­ti­ce fără nicio pro­bă”, a decla­rat Ior­guş

Pro­ba­bil că o vom ţine până la sfârşi­tul anu­lui în ale­geri“

De alt­fel, depu­ta­tul a menţio­nat că are încre­de­re că va câş­ti­ga ale­ge­ri­le şi de aceas­tă dată pen­tru că, spu­ne el, oame­nii au înţe­les că „Man­ga­lia nu este de vân­za­re”.
„Ori­cum, mă duc şi îi bat şi a doua oară pen­tru că eu sunt con­vins că cetă­ţe­nii au înţe­les că Man­ga­lia nu e de vân­za­re. Aşa că le trans­mit con­tra­can­di­da­ţi­lor să îşi pre­gă­teas­că hâr­ti­i­le şi banii să con­tes­te şi a doua oară, şi a tre­ia oară ale­ge­ri­le deo­a­re­ce vor pier­de de fie­ca­re dată. Pro­ba­bil că o vom ţine până la sfârşi­tul anu­lui în ale­geri, pen­tru că aşa dic­tea­ză inte­re­se­le din spa­te­le con­tra­can­di­da­ţi­lor mei”, a spus Ior­guş.

Ca o notă sepa­ra­tă, menţio­năm că deci­zia BEC pare să con­fir­me o serie de zvo­nuri apă­ru­te încă dina­in­tea cam­pa­niei elec­to­ra­le pri­vind pla­nul con­du­ce­rii USL de la nivel judeţean pen­tru Man­ga­lia. Potri­vit unor sur­se, intenţia lide­ri­lor Uniu­nii, în spe­cial a celor din PSD, a fost ace­ea de a lan­sa doi can­di­da­ţi în cur­sa elec­to­ra­lă pen­tru Man­ga­lia cu sco­pul de a „rupe” cât mai mult din elec­to­ra­tul lui Ior­guş.

Şi, pen­tru că se aştep­tau ca aces­ta să câş­ti­ge şi în con­di­ţii „vitre­ge”, sur­se­le noas­tre spun că PSD a pre­gă­tit un plan B, prin care Ior­guş urma să fie bom­bar­dat cu con­tes­ta­ţii din toa­te cele trei părţi ale USL, fapt care s‑a şi întâm­plat în decur­sul ulti­me­lor zile. Ace­lea­şi sur­se spun că „dove­zi­le” de fra­u­da­re a ale­ge­ri­lor pre­zen­ta­te de cei care au făcut con­tes­ta­ţii erau pre­gă­ti­te din timp de con­du­ce­rea PSD, aştep­tând imi­nen­ta vic­to­rie a lui Ior­guş.

Ale­xan­dra BĂLAN, cuge­tli­ber, vineri, 15 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply