Iorguş face apel către locuitorii Mangaliei să vină la vot: “Ajunge că în 4 ani de zile Tusac şi echipa de interlopi ne-au falimentat oraşul şi l‑au vândut grupurilor de interese”

0
216

Cele mai ample cara­va­ne elec­to­ra­le de susţi­ne­re a unei can­di­da­turi la pri­mă­ria Man­ga­lia, din aceas­tă cam­pa­nie elec­to­ra­lă, au fost orga­ni­za­te la sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, pen­tru depu­ta­tul Zan­fir Ior­guş. Pri­ma din­tre aces­tea s‑a desfă­şu­rat sâm­bă­tă, pe par­cur­sul a două ore. Zan­fir Ior­guş şi echi­pa sa de vii­tori con­si­li­eri au par­curs un tra­seu ce a cuprins stră­zi­le 1 Decem­brie 1918, Şte­fan cel Mare, stra­da Roze­lor, stra­da Ion Cre­an­gă, Şosea­ua Con­stanţei, stra­da Por­tu­lui, Sire­nei şi Negru-Vodă.

Cir­ca 1.200 de susţi­nă­tori ai depu­ta­tu­lui Ior­guş, din PDL, UNPR şi PNŢCD, dar şi foar­te mulţi sim­pa­ti­zanţi ai aces­tor for­ma­ţiuni, au stră­bă­tut, la pas, aces­te zone ale ora­şu­lui, timp în care s‑a dis­cu­tat cu cetă­ţe­nii des­pre pro­ble­me­le rea­le ale aces­to­ra. A doua zi, dumi­ni­că, cara­va­na a reu­şit să adu­ne un număr record de par­ti­ci­panţi: cir­ca 2.000.

Cara­va­na PDL a avut ală­tu­ri, şi de data aceas­ta, cele două par­ti­de ce au sem­nat ali­anţa de susţi­ne­re la pri­mă­rie a depu­ta­tu­lui Zan­fir Ior­guş: UNPR, repre­zen­ta­tă de preşe­din­te­le fili­a­lei judeţe­ne, Geor­ge Lipo­vea­nu, de can­di­da­ţii la Con­si­li­ul Local şi de foar­te mulţi mem­bri şi sim­pa­ti­zanţi ai for­ma­ţiu­nii şi PNŢCD, în frun­tea căror mem­bri s‑a aflat Cătă­lin Ciu­per­că, preşe­din­te­le fili­a­lei Man­ga­lia. Cele două marşuri ale mem­bri­lor celor trei par­ti­de ali­a­te au fost întâm­pi­na­te cu entu­zi­asm de local­nici, aceş­tia solicitându‑i lui Zan­fir Ior­guş să rea­du­că sta­rea de nor­ma­li­ta­te în Man­ga­lia, înce­pând cu rezol­va­rea pro­ble­mei căl­du­rii, a trans­pa­renţei admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce, a con­stru­cţi­ei de locu­inţe pen­tru tineri şi ter­minând cu cură­ţe­nia din car­ti­e­re.

Mesa­jul lui Ior­guş

Can­di­da­tul PDL la Pri­mă­ria Man­ga­lia, Zan­fir Ior­guş, mulţu­meş­te sim­pa­ti­zanţi­lor care s‑au ală­tu­rat cara­va­ne­lor şi le rea­min­teş­te cât de impor­tant este să se pre­zin­te la vot în data de 10 iunie: Oame­nii să vină la vot pen­tru că Tusac şi echi­pa lui pre­gă­tesc o fra­u­dă elec­to­ra­lă. Tusac şi‑a numit preşe­dinţi şi vice­preşe­dinţi în secţi­i­le de vota­re numai de la el. În afa­ra secţi­i­lor de vota­re se pre­gă­tesc alte ile­ga­li­tă­ţi, şi anu­me lis­te pen­tru a cum­pă­ra voturi, lucruri pe care le pune la cale atât Tusac, cât şi can­di­da­tul aşa-zis inde­pen­dent. Este grav că, pe ulti­ma sută de metri, au înce­put să folo­seas­că şi ele­vii. Vom rea­cţio­na dur faţă de acest tip de acţiuni şi le cer să nu impli­ce ele­vii, întru­cât exis­tă ris­cul să iasă scan­dal. Le mai rea­min­tesc oame­ni­lor că nu doar cei care dau mită fac puş­că­rie, dar şi cei care iau, mai spu­ne Ior­guş. Ajun­ge că în 4 ani de zile Tusac şi echi­pa de inter­lopi ne-au fali­men­tat ora­şul şi l‑au vân­dut gru­pu­ri­lor de inte­re­se de la Con­stanţa, mai trans­mi­te Ior­guş man­ga­li­oţi­lor.

Roc­sa­na CRISTEA, repli­caon­li­ne, marti, 5 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply