Iorguş atacă decizia B.E.C. de repetare a alegerilor

0
268
Iorguş atacă decizia B.E.C. de repetare a alegerilor

Man­ga­lia, în plin răz­boi electoral

Cla­u­diu Tusac (P.S.D.) s‑a retras din com­pe­ti­ţie şi a decla­rat că va susţi­ne can­di­da­tu­ra inde­pen­den­tu­lui Cris­ti­an Radu

P.S.D. va avea vice­pri­mar, după ale­ge­ri­le din 24 iunie

Deci­zia B.E.C. de repe­ta­re a ale­ge­ri­lor în muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a atras, după sine, mul­te cri­tici din par­tea celor care au câş­ti­gat scru­ti­nul din 10 iunie. După ce, în pri­mă fază, depu­ta­tul Zan­fir Ior­guş a decla­rat că nu se pro­nu­nţă în legă­tu­ră cu deci­zia de a mai can­di­da sau nu, expli­când că este impor­tan­tă moti­va­rea Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral, cel care a câş­ti­gat pe 10 iunie ale­ge­ri­le de la Man­ga­lia spu­ne că este mai moti­vat ca nici­o­da­tă să can­di­de­ze din nou. 

Este o fură­ciu­ne ordi­na­ră a oame­ni­lor lui Tusac şi a celor ai lui Cris­ti­an Radu, care m‑a înră­it şi mai mult, şi voi can­di­da. În para­lel, am decis că putem face şi o altă acţiu­ne; am decis că luni (astăzi, 18 iunie – n.r.) vom ata­ca la Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie deci­zia Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral, pen­tru fals şi uz de fals. Vom adu­ce în instanţă de la cei care au fost obser­va­tori în secţi­i­le de vota­re şi până la mem­brii B.E.C., care au dat un ver­dict care nu cores­pun­de“, a decla­rat depu­ta­tul Zan­fir Ior­guş pen­tru „Obser­va­tor“.

În ceea ce pri­veş­te mesa­jul pe care îl va trans­mi­te săp­tămâ­na aceas­ta, în cam­pa­nia elec­to­ra­lă pen­tru ale­ge­ri­le de dumi­ni­că, 24 iunie, Ior­guş ne‑a spus: „Vom spu­ne oame­ni­lor că tre­bu­ie să înţe­lea­gă, la fel ca şi toa­te gru­pu­ri­le de inte­re­se de la Con­stanţa, că Man­ga­lia nu este de vânzare“.

Cris­ti­an Radu, mesaj clar: „Depu­ta­tul Ior­guş nu poa­te fura cât vom vota noi, cetă­ţe­nii Mangaliei!“

De par­tea cea­lal­tă, can­di­da­tul inde­pen­dent pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, a decla­rat pen­tru coti­dia­nul nos­tru că nu este inte­re­sat de moda­li­tă­ţi­le depu­ta­tu­lui Ior­guş de a‑şi face cam­pa­nie elec­to­ra­lă, dar că are câte­va între­bări de adre­sat: „Cine a tras cu arma în Man­ga­lia? Unde s‑au găsit bule­ti­ne­le de vot ştam­pi­la­te? De ce îi este fri­că de elec­to­rat depu­ta­tu­lui Ior­gu, care a con­sta­tat că a stat şi în Par­la­ment degea­ba, dacă nu cunoa­ş­te legi­le ţării. Cine a vân­dut pădu­rea Como­ro­va? Cine are teren în cur­tea Spitalului?“

La toa­te aces­te între­bări, desi­gur, ar tre­bui să răs­pun­dă par­la­men­ta­rul con­stă­nţean, des­pre care Cris­ti­an Radu spu­ne că nu face alt­ce­va decât o cam­pa­nie de „into­xi­ca­re“. „Nu a făcut nimic cât timp a fost pri­mar, doar a vân­dut tere­nuri şi are tupe­ul să spu­nă că Man­ga­lia nu este de vân­za­re…?“, a com­ple­tat inde­pen­den­tul Cris­ti­an Radu.

În ceea ce pri­veş­te cam­pa­nia elec­to­ra­lă de săp­tămâ­na aceas­ta, Radu spu­ne că va con­ti­nua dis­cu­ţi­i­le cu cetă­ţe­nii, căro­ra le trans­mi­te urmă­to­rul mesaj: „Ieşi­ţi la vot! U.S.L. s‑a for­mat şi pen­tru muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi avem nevo­ie de aceas­tă uni­ta­te. Dom­nul depu­tat Ior­guş nu poa­te fura cât vom vota noi, cetă­ţe­nii Mangaliei“

Din decla­ra­ţi­i­le prin­ci­pa­li­lor actori ai ale­ge­ri­lor de la sfârşi­tul aces­tei săp­tămâni, nu putem tra­ge decât o sin­gu­ră con­clu­zie: cam­pa­nia elec­to­ra­lă nu va fi deloc una uşoa­ră şi cine ştie la ce vor mai asis­ta locu­i­to­rii Man­ga­li­ei zile­le acesta…

Tusac îl susţi­ne pe Cris­ti­an Radu

Amin­tim că pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac, ales pen­tru peri­oa­da 2008 – 2012, a decla­rat la sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te că se retra­ge din com­pe­ti­ţia elec­to­ra­lă şi le reco­man­dă tutu­ror celor care vor fi impli­ca­ţi în admi­nis­tra­ţia muni­ci­pi­u­lui să aibă pe agen­da de lucru doar inte­re­se­le cetă­ţe­ni­lor. „Am luat deci­zia de a nu can­di­da, în urma unor dis­cu­ţii înde­lun­ga­te cu con­du­ce­rea cen­tra­lă şi loca­lă a P.S.D. Radu Mază­re a fost unul din­tre care m‑a susţi­nut în a lua aceas­tă deci­zie. Vreau să vă asi­gur pe toţi că nu a fost o deci­zie uşoa­ră şi ea a fost bine cân­tă­ri­tă, ală­tu­ri de toţi cole­gii şi pri­e­te­nii mei din P.S.D.“, a decla­rat Cla­u­diu Tusac, la sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, într‑o con­fe­rinţă de presă.

Cla­u­diu Tusac va can­di­da la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, din toam­na aces­tui an, pen­tru un post de depu­tat, chiar în cole­gi­ul în care este inclu­să şi Man­ga­lia, ceea ce înseam­nă că o nouă lup­tă elec­to­ra­lă cu Zan­fir Ior­guş (în pre­zent depu­tat din par­tea P.D.L. în acest cole­giu) nu este deloc exclusă.

Pre­gă­ti­ri­le pen­tru ale­ge­ri­le de la Man­ga­lia sunt în pli­nă desfă­şu­ra­re, cam­pa­nia elec­to­ra­lă a înce­put pe 14 iunie şi urmea­ză să se înche­ie pe 23 iunie, la 7 dimineaţa.

Miha­e­la TÎRPAN

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply