Înfrăţire între Mangalia şi Piran (Slovenia)

0
202

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia se va înfră­ţi, astăzi, 4 iunie, cu Muni­ci­pi­ul Piran — Slo­ve­nia, pro­to­co­lul de înfră­ţi­re ce va fi sem­nat de cele două părţi având ca obiec­tiv cola­bo­ra­rea pe ter­men lung din­tre cele două muni­ci­pa­li­tă­ţi, în plan eco­no­mic, cul­tu­ral şi turis­tic.

Eve­ni­men­tul este orga­ni­zat de Tri­glav — Car­pa­ţi Busi­ne­ss Club şi Ade­o­na Tour şi bene­fi­ci­a­ză de spri­ji­nul celor două muni­ci­pa­li­tă­ţi, pre­cum şi de cel al Aso­ci­a­ţi­ei Lito­ral — Del­ta Dună­rii şi ANAT. Pe lân­gă dele­ga­ţia ofi­ci­a­lă şi-au anu­nţat pre­zenţa amba­sa­do­rii Slo­ve­ni­ei, Ser­biei şi Bos­ni­ei ală­tu­ri de repre­zen­tanţi ai mediu­lui de afa­ceri din Româ­nia şi Slo­ve­nia.

Cred că aceas­ta cola­bo­ra­re va fi una de suc­ces pen­tru cele două ora­şe turis­ti­ce, mai ales că vizea­ză cola­bo­ra­rea eco­no­mi­că, cul­tu­ra­lă şi turis­ti­că. În turism, am decla­rat anul 2012 Anul Par­te­ne­ri­a­te­lor. Ori­ce acord de par­te­ne­ri­at ne ofe­ră oca­zia să dezvol­tăm cir­cu­la­ţia turis­ti­că între două des­ti­na­ţii“, a decla­rat preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei Lito­ral — Del­ta Dună­rii, Cori­na Mar­tin. (I.H.)

tele­gra­fo­n­li­ne, luni, 04 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply