Informează-te! Ce trebuie să ştii despre alegerile locale de mâine

0
225

Dumi­ni­că, 10 iunie, vor avea loc ale­geri loca­le, scru­tin în con­tex­tul căru­ia vor fi aleşi pri­ma­rii, con­si­li­e­rii locali, con­si­li­e­rii judeţeni şi preşe­dinţii con­si­li­i­lor judeţe­ne.

La nive­lul judeţu­lui Con­stanţa exis­tă 531 de secţii de vota­re, în vre­me ce în muni­ci­pi­ul Con­stanţa vor­bim des­pre 197 de secţii. În total, la nivel de judeţ, fun­cţio­nea­ză 70 de cir­cum­scri­pţii. Alt­fel spus, 70 de biro­uri elec­to­ra­le loca­le. În ceea ce pri­veş­te numă­rul cetă­ţe­ni­lor cu drept de vot din judeţ, aces­ta este de apro­xi­ma­tiv 630.000 de ale­gă­tori.

Patru bule­ti­ne de vot

Ale­gă­to­rul va pri­mi, în ziua votă­rii, patru bule­ti­ne de vot. Con­si­li­i­le loca­le şi con­si­li­i­le judeţe­ne se aleg pe cir­cum­scri­pţii elec­to­ra­le, pe baza scru­ti­nu­lui de lis­tă, potri­vit prin­ci­pi­u­lui repre­zen­tă­rii pro­porţio­na­le.

În schimb, pri­ma­rii comu­ne­lor, ora­şe­lor, muni­ci­pi­i­lor şi preşe­dinţii con­si­li­i­lor judeţe­ne vor fi aleşi pe cir­cum­scri­pţii elec­to­ra­le, prin scru­tin uni­no­mi­nal.

Cine (nu) are drept de vot

Au drept de vot cetă­ţe­nii români care au împli­nit vâr­sta de 18 ani, inclu­siv cei care împli­nesc aceas­tă vâr­stă în ziua ale­ge­ri­lor, dar şi cetă­ţe­nii Uniu­nii Euro­pe­ne care au domi­ci­li­ul sau reşe­dinţa în Româ­nia.

Debi­lii sau ali­ena­ţii min­tal puşi sub inter­di­cţie nu au drept de vot. În ace­ea­şi cate­go­rie intră şi per­soa­ne­le lip­si­te de drep­tu­ri­le elec­to­ra­le pe dura­ta sta­bi­li­tă prin hotă­râre jude­că­to­reas­că defi­ni­ti­vă.

Unde votăm?

În con­for­mi­ta­te cu Ghi­dul ale­gă­to­ru­lui din Româ­nia, „drep­tul de vot se exer­ci­tă numai în comu­na, ora­şul, muni­ci­pi­ul sau sub­di­vi­ziu­nea admi­nis­tra­tiv — teri­to­ri­a­lă a muni­ci­pi­u­lui în care ale­gă­to­rul îşi are domi­ci­li­ul”. „Ale­gă­to­rii votea­ză numai la secţia de vota­re la care este aron­da­tă stra­da sau loca­li­ta­tea potri­vit deli­mi­tă­rii făcu­te şi unde sunt înscri­şi în copia de pe lis­te­le elec­to­ra­le per­ma­nen­te, în copia de pe lis­te­le elec­to­ra­le com­ple­men­ta­re sau în lis­ta supli­men­ta­ră întoc­mi­tă de pri­mar”. De reţi­nut este fap­tul că un ale­gă­tor este înscris pe o sin­gu­ră lis­tă elec­to­ra­lă.

La ace­ea­şi secţie de vota­re, ale­gă­to­rii votea­ză pen­tru con­si­li­ul local, con­si­li­ul judeţean, pen­tru pri­mar şi pen­tru preşe­din­te­le con­si­li­u­lui judeţean.

Când înce­pe şi când se ter­mi­nă vota­rea

Vota­rea va înce­pe la ora 07.00 şi se va înche­ia la ora 21.00. La 21.00, preşe­din­te­le biro­u­lui elec­to­ral al secţi­ei de vota­re decla­ră vota­rea înche­ia­tă şi dis­pu­ne închi­de­rea sălii unde se votea­ză.

Ce acte sunt nece­sa­re pen­tru a vota

Con­form ghi­du­lui mai sus menţio­nat, ale­gă­to­rul tre­bu­ie să pre­zin­te actul de iden­ti­ta­te mem­bri­lor biro­u­lui elec­to­ral al secţi­ei de vota­re. Prin act de iden­ti­ta­te se înţe­le­ge: car­tea de iden­ti­ta­te, car­tea de iden­ti­ta­te pro­vi­zo­rie, bule­ti­nul de iden­ti­ta­te, paşa­por­tul diplo­ma­tic sau de ser­vi­ciu afla­te în ter­me­nul de vala­bi­li­ta­te, car­ne­tul de ser­vi­ciu mili­tar, în cazul ele­vi­lor şco­li­lor mili­ta­re.

Cetă­ţe­nii Uniu­nii Euro­pe­ne îşi pot exer­ci­ta drep­tul de vot pe baza ori­că­rui docu­ment vala­bil care le ates­tă iden­ti­ta­tea.

Ale­gă­to­rul cetă­ţean al UE care îşi schim­bă adre­sa la care locu­ieş­te în altă cir­cum­scri­pţie elec­to­ra­lă după ce a fost îna­in­ta­tă copia de pe lis­ta elec­to­ra­lă com­ple­men­ta­ră la biro­ul elec­to­ral al secţi­ei de vota­re îşi exer­ci­tă drep­tul de vot în baza: ori­că­rui docu­ment vala­bil de iden­ti­ta­te însoţit de cer­ti­fi­ca­tul de înre­gis­tra­re care ates­tă noua adre­să sau a cărţii de rezi­denţă per­ma­nen­tă ori a per­mi­su­lui de şede­re per­ma­nen­tă care ates­tă adre­sa ante­ri­oa­ră, însoţit de o ade­ve­rinţă eli­be­ra­tă de for­ma­ţiu­nea teri­to­ri­a­lă com­pe­ten­tă a Ofi­ci­u­lui Român pen­tru Imi­grări, care ates­tă adre­sa actu­a­lă”, se ara­tă în Ghi­dul ale­gă­to­ru­lui din Româ­nia.

Cum se atri­bu­ie man­da­tul

Pri­ma­rii şi preşe­dinţii con­si­li­u­lui judeţean se aleg din pri­mul tur de scru­tin. Este decla­rat ales pri­mar can­di­da­tul care a întru­nit cel mai mare număr de voturi vala­bil expri­ma­te.

Potri­vit ghi­du­lui, în cazul în care se ajun­ge la balo­taj, se orga­ni­zea­ză un nou tur de scru­tin la două săp­tămâni de la pri­mul tur (24 iunie 2012) la care vor par­ti­ci­pa doar can­di­da­ţii care se află în aceas­tă situ­a­ţie.

Ada CODAU, ziu­a­con­stan­ta, Sam­ba­ta, 09 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply