Încăierare electorală la Mangalia: Zeci de susţinători PDL şi PSD s‑au luat la bătaie VIDEO

0
215

Scan­dal în toa­tă regu­la, la Man­ga­lia, între o tabă­ră a PSD şi una a PDL. Apro­xi­ma­tiv 50 de per­soa­ne s‑au luat mier­curi la băta­ie în cen­trul ora­şu­lui, din cau­za unui ban­ner al PSD, infor­mea­ză replicaonline.ro. Un poli­ţist a fost rănit în urma alter­ca­ţi­ei.

Este vor­ba des­pre ace­la­şi ban­ner al can­di­da­tu­lui PSD, Cla­u­diu Tusac, dat jos zile­le tre­cu­te de sim­pa­ti­zanţii PDL, întru­cât exis­ta o hotă­râre a Biro­u­lui Elec­to­ral Muni­ci­pal, potri­vit căre­ia soci­al-demo­cra­ţii erau obli­ga­ţi să‑l dea jos întru­cât încăl­ca une­le pre­ve­deri din legea elec­to­ra­lă.

Mem­brii PSD s‑au dus mier­curi să‑l monte­ze la loc, numai că au apă­rut PDL-iştii între timp, iar spi­ri­te­le s‑au încins în scurt timp. Ast­fel, cen­trul Man­ga­li­ei a deve­nit are­nă de băta­ie.

La faţa locu­lui s‑au mobi­li­zat mai mul­te forţe de ordi­ne, prin­tre care echi­pa­je de la Poli­ţia Man­ga­lia, Jan­dar­me­ri­ei, dar şi poli­ţi­ş­tii de la Loca­lă. Scan­da­la­gii au fost cal­ma­ţi după ce au pri­mit câte­va jeturi lacri­mo­ge­ne în ochi şi câte­va bas­to­a­ne în spa­te. Însă nu se putea ca un ase­me­nea scan­dal să nu se lase cu ochi vineţi şi mâini rup­te.

În tim­pul încă­ie­ră­rii, un poli­ţist a fost rănit, fiind muş­cat de unul din­tre susţi­nă­tori.

Poli­ţi­ş­tii şi jan­dar­mii au inter­ve­nit în jurul orei 16.00 pen­tru apla­na­rea unei alter­ca­ţii între mem­brii sim­pa­ti­zanţi a două par­ti­de poli­ti­ce. Aceş­tia se aflau într-un spa­ţiu liber. Erau par­ti­ci­panţi la pro­ce­sul elec­to­ral din Man­ga­lia. Mai mul­te per­soa­ne au fost con­du­se la Poli­ţia din Man­ga­lia. Apro­xi­ma­tiv 30 de per­soa­ne au fost la faţa locu­lui. S‑a des­chis un dosar de cer­ce­ta­re pena­lă pen­tru tul­bu­ra­rea ordi­nii şi lini­ş­tii publi­ce, ultraj con­tra bune­lor mora­vuri şi ulteaj con­tra auto­ri­tă­ţi­lor. Anche­ta este în deru­la­re. Un poli­ţist a fost rănit în aceas­tă alter­ca­ţie, are o rană mino­ră. La faţa locu­lui au fost mai mulţi poli­ţi­şti, au acţio­nat două patru­le de ordi­ne publi­că şi o gru­pa­re de 6 jan­darmi”, a decla­rat la Româ­nia TV, Car­men Şer­bă­ne­scu, pur­tă­tor de cuvânt IPJ Con­stanţa.

Cites­te mai mult pe RTV.NET, 6 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply