Ghidul alegerilor locale, duminică, 10 iunie.

0
236
Primarii vor fi aleşi într-un singur tur, după o campanie apatică. Vezi cum se votează şi oraşele importante unde există o competitie reală.

Româ­nii îşi aleg dumi­ni­că, 10 iunie, o nouă admi­nis­tra­tie loca­lă — pri­mari, con­si­lii loca­le, pre­se­din­ti de con­si­lii jude­te­ne si con­si­lii jude­te­ne. Votul adu­ce o pre­mie­ră: pri­ma­rii vor fi ale­si intr-un sin­gur tur de scru­tin — locul 1 ia totul. Asa­dar, nu va exis­ta un al doi­lea tur, ca pînă acum. Modi­fi­ca­rea sis­te­mu­lui de vot a avut ca efect eli­mi­na­rea mizei poli­ti­ce in mul­te loca­li­tati, aco­lo unde dife­ren­te­le intre pri­mii doi cla­sati erau mari, si a indus o lip­să tota­lă de impli­ca­re din par­tea can­di­da­ti­lor în cam­pa­nia elec­to­ra­lă.

  • Vezi mai jos cele mai impor­tan­te infor­ma­tii des­pre modul în care se des­fa­soa­ra votul de dumi­ni­ca, sanc­tiu­ni­le lega­le, dar si lis­ta loca­li­ta­ti­lor in care exis­ta o com­pe­ti­tie rea­la intre prin­ci­pa­lii can­di­dati

Cum se decid cas­ti­ga­to­rii

Vor avea loc ale­geri pen­tru: 

  • con­si­li­i­le loca­le
  • con­si­li­i­le jude­te­ne;
  • pri­mari;
  • pre­se­din­ti ai con­si­li­i­lor jude­te­ne.

Pri­ma­rii si pre­se­din­tii con­si­li­u­lui jude­tean se aleg din pri­mul tur de scru­tin. Este decla­rat ales pri­mar can­di­da­tul care a intru­nit cel mai mare numar de voturi vala­bil expri­ma­te.

In caz de balo­taj se orga­ni­zea­za un nou tur de scru­tin la doua sap­ta­mani de la pri­mul tur (24 iunie 2012) la care vor par­ti­ci­pa doar can­di­da­tii care se afla in aceas­ta situ­a­tie.

Citi­ti arti­co­lul inte­gral pe HotNews.ro, vineri, 8 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply