Drept la replică al DMHI

0
214

Con­du­ce­rea SC Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries SA ne‑a trans­mis la reda­cţie un drept la repli­că faţă de două arti­co­le publi­ca­te pe site-ul www.observator.ro şi în edi­ţia tipă­ri­tă a zia­ru­lui Obser­va­tor, pe 18, res­pec­tiv 19 iunie a.c., sub titlu­ri­le „Anga­ja­ţii din Şan­ti­e­rul Daewoo Man­ga­lia, momi­ţi cu 100 lei să vote­ze PDL la ale­ge­ri­le de dumi­ni­că“, res­pec­tiv „Cum se cum­pă­ră votu­ri­le la Man­ga­lia“. Întru­cât dimen­siu­nea drep­tu­lui la repli­că o depă­şeş­te cu mult pe cea a spa­ţi­u­lui edi­to­ri­al dis­po­ni­bil, dar şi pe cea soli­ci­ta­tă, vom reda cele mai edi­fi­ca­toa­re pasa­je din cere­rea sem­na­tă de direc­to­rul Divi­zi­ei Resur­se Uma­ne şi Afa­ceri Gene­ra­le, Mihai Andrei:

SC DMHI SA dezmin­te infor­ma­ţi­i­le publi­ca­te în zia­rul Obser­va­tor de Con­stanţa, potri­vit căro­ra în data de 18.06.2012 repre­zen­tanţi ai Par­ti­du­lui Demo­crat Libe­ral s‑au depla­sat la sedi­ul soci­e­tă­ţii noas­tre şi i‑au obli­gat pe sala­ri­a­ţi să sem­ne­ze ade­ziuni la par­tid în schim­bul sumei de 100 lei. Con­trar afir­ma­ţi­i­lor din arti­co­le­le mai sus menţio­na­te, SC DMHI pre­ci­zea­ză fap­tul că pe teri­to­ri­ul soci­e­tă­ţii nu s‑a desfă­şu­rat nicio acti­vi­ta­te cu carac­ter poli­tic şi nici un repre­zen­tant al par­ti­du­lui sus menţio­nat nu a vizi­tat soci­e­ta­tea noas­tră în peri­oa­da 18–19.06.2012.

În acest sens pre­ci­zăm că de la data înfi­inţă­rii sale şi până în pre­zent, SC DMHI SA a mani­fes­tat o tota­lă inde­pen­denţă faţă de ori­ce for­mă de poli­ti­că şi nu a fost impli­ca­tă în nici un moment în acţiuni cu carac­ter poli­tic sau elec­to­ral, cu atât mai mult cu cât, în Regu­la­men­tul Intern al soci­e­tă­ţii este pre­vă­zut în mod clar şi fără echi­voc fap­tul că „sala­ri­a­ţii soci­e­tă­ţii au obli­ga­ţia să nu orga­ni­ze­ze sau să par­ti­ci­pe la acţiuni poli­ti­ce în com­pa­nie sau să răs­pân­deas­că mani­fes­te poli­ti­ce sau elec­to­ra­le în inte­ri­o­rul aces­te­ia“.

Mai mult, regu­li­le de acces în incin­ta soci­e­tă­ţii noas­tre sunt foar­te stric­te, fiind regle­men­ta­te de pro­ce­duri inter­ne bine defi­ni­te, în con­di­ţi­i­le în care DMHI, prin pozi­ţio­na­rea şi obiec­tul său de acti­vi­ta­te se află sub inci­denţa Codu­lui Inter­na­ţio­nal pen­tru Secu­ri­ta­tea Nave­lor şi Faci­li­tă­ţi­lor Por­tu­a­re. Ast­fel, acce­sul efec­tiv în incin­tă se rea­li­zea­ză numai după apro­ba­rea de către depar­ta­men­tul res­pon­sa­bil şi evi­denţi­e­rea în regis­tre spe­ci­a­le a per­soa­ne­lor şi auto­ve­hi­cu­le­lor care pătrund pe teri­to­ri­ul DMHI. Ori, din veri­fi­ca­rea aces­tor regis­tre, s‑a con­sta­tat că în peri­oa­da 18–19.06.2012 nici o per­soa­nă la care se face refe­ri­re în cele două arti­co­le nu a vizi­tat DMH.

Dacă ast­fel de acţiuni ar fi avut loc cu ade­vă­rat pe teri­to­ri­ul soci­e­tă­ţii, anga­ja­ţii nos­tri ar fi sesi­zat cu pre­că­de­re atât con­du­ce­rea exe­cu­ti­vă a soci­e­tă­ţii, cât şi repre­zen­tanţii sin­di­ca­tu­lui repre­zen­tan­tiv la nivel de uni­ta­te , lucru care însă nu sa întâm­plat, nefi­ind înre­gis­tra­tă nicio plân­ge­re în acest sens…“.

Edi­tia de Sud, Vineri, 22 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply