Dobrogea se umple de 600 de turbine „made in China“

0
291
Vestas şi General Electric se pregătesc de concurenţa asiatică.

 

Chi­ne­zii de la Sino­vel, al doi­lea cel mai mare pro­du­că­tor de tur­bi­ne eoli­e­ne la nivel glo­bal, ar putea împânzi zona Dobro­gei cu 600 de “mori de vânt”, după ce com­pa­nia a sem­nat un par­te­ne­ri­at cu două fir­me care dezvol­tă pe plan local par­curi în valoa­re de 1,8 mili­ar­de de euro.

După ce până acum com­pa­nii pre­cum Sie­mens, Ves­tas sau Gene­ral Elec­tric au făcut sute de mili­oa­ne de euro prin vân­za­rea de tur­bi­ne, a venit rân­dul chi­ne­zi­lor să ia o felie impor­tan­tă din cel mai dina­mic seg­ment al pieţei de ener­gie din Româ­nia: par­curile eoli­e­ne.

Fir­ma chi­ne­ză Sino­vel Wind Gro­up Ltd., al doi­lea pro­du­că­tor mondi­al de tur­bi­ne eoli­e­ne şi con­sorţi­ul fir­me­lor româ­neşti C‑Tech şi Roku­ra au sem­nat un acord de coo­pe­ra­re stra­te­gi­că, ce pre­ve­de rea­li­za­rea de capa­ci­tă­ţi ener­ge­ti­ce eoli­e­ne în regiu­nea Dobro­gea, cu o capa­ci­ta­te insta­la­tă tota­lă de 1.200 MW, în peri­oa­da 2012 — 2016, uti­li­zând echi­pa­men­te şi ser­vi­cii fur­ni­za­te de fir­ma chi­ne­ză”, au decla­rat repre­zen­tanţii Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, în urma vizi­tei efec­tu­a­te de către Lucian Isar, minis­trul dele­gat pen­tru medi­ul de afa­ceri, în Chi­na în peri­oa­da 27–29 mai.

Citeş­te arti­co­lul inte­gral în Zia­rul Finan­ci­ar, 1 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply