Denisa Macovei, “diamantul” luptelor de la Mangalia

0
296

Fără îndo­ia­lă, pen­tru spor­tul con­stă­nţean, ero­i­na săp­tămâ­nii este Deni­sa Maco­vei, lup­tă­toa­rea de la CSS Man­ga­lia cuce­rind meda­lia de bronz la Cam­pi­o­na­tul Euro­pean pen­tru juni­ori de la Zagreb.

De mică fiind o fire ener­gi­că, Deni­sa Maco­vei a prac­ti­cat arte­le marţi­a­le timp de opt ani, apoi a schim­bat „maca­zul”, tre­când, cu gând de per­for­manţă, în lumea lup­te­lor.
Şi de când a tre­cut pe sal­tea, în fie­ca­re an, a cuce­rit câte o meda­lie. A fost cam­pi­oa­nă naţio­na­lă pe fie­ca­re cate­go­rie de vâr­stă, anul tre­cut a ocu­pat locul 7 la Cam-pio­na­tul Mondi­al şi locul 8 la Cam­pi­o­na­tul Euro­pean, totul culmi-nând, zile­le tre­cu­te, cu meda­lia de bronz la Euro­pe­ne­le din Croa­ţia. A fost cel mai fru­mos cadou pe care şi‑l putea face de ziua ei, pen­tru că şi‑a săr­bă­to­rit împli­ni­rea vâr­stei de 18 ani chiar în ţara gaz­dă a tur­ne­u­lui!

Am lup­tat în limi­te­le cate­go­ri­ei 72 kilo­gra­me, secţiu­ne cu 17 par­ti­ci­pan­te. Am dis­pu­tat patru par­ti­de, con­tra unor lup­tă­toa­re din Gre­cia, Bul­ga­ria, Ita­lia şi Franţa. Pe ita­li­an­că, deţi­nă­toa­rea en-titre a titlu­lui de cam­pi­oa­nă, o mai întâl­ni­sem la edi­ţia ante­ri­oa­ră a CE. Atunci am pier­dut, acum mi-am luat revanşa, câş­ti­gând la punc­te”, a decla­rat, pen­tru „Cuget Liber”, Deni­sa Maco­vei.

Spor­ti­va antre­na­tă de Mari­an Oan­cea a fost învin­să la Euro­pe­ne de o franţu­zoai­că de ori­gi­ne româ­nă, cu patru ani mai în vâr­stă decât ea şi care va repre­zen­ta „Hexa­go­nul” la Jocu­ri­le Olim­pi­ce de la Lon­dra 2012.

Bucu­ria pe care am trăit‑o când am urcat pe podi­um a fost imen­să. Mai câş­ti­ga­sem meda­lii la tur­nee inter­na­ţio­na­le, însă aceas­ta este pri­ma la un Cam­pi­o­nat Euro­pean. Acum, exi­genţe­le sunt şi mai mari, obiec­ti­ve­le mai ambi­ţi­oa­se. Anul aces­ta, voi mer­ge la Cam­pi­o­na­tul Mondi­al din Thai­lan­da, însă obiec­ti­vul prin­ci­pal îl con­sti­tu­ie pre­gă­ti­rea, cali­fi­ca­rea şi par­ti­ci­pa­rea la Jocu­ri­le Olim­pi­ce de la Rio de Janei­ro 2016”, a expli­cat Deni­sa Maco­vei.

Un moment de coti­tu­ră al cari­e­rei

Puţi­nă lume ştie că în via­ţa Deni­sei a exis­tat un moment de coti­tu­ră, care ar fi putut să îi pună pre­ma­tur punct cari­e­rei de spor­ti­vă. Tână­ra lup­tă­toa­re a fost la un pas să renu­nţe la acti­vi­ta­tea com­pe­ti­ţio­na­lă, însă trei oameni „injec­ta­ţi” cu „viru­sul” lup­te — Lucian Luca, preşe­din­te­le depar­ta­men­tu­lui de mar­ke­ting din cadrul Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Lup­te, Ionuţ Luca, preşe­din­te­le CS Man­ga­lia şi Gigi Pam­bu­ca, preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei Judeţe­ne de Lup­te Con­stanţa — au reu­şit să o con­vingă să revi­nă asu­pra deci­zi­ei.

A fost un moment de cum­pă­nă, dar l‑am depă­şit. Vreau să le mulţu­mesc pe aceas­tă cale oame­ni­lor care au avut încre­de­re în mine şi m‑au spri­ji­nit. Tre­bu­ie să le demon­strez că inves­ti­ţia, mora­lă şi finan­ci­a­ră, nu a fost în zadar, iar cel mai bun lucru pe care îl pot face este să aduc meda­lii. Împre­u­nă, mun­cim pen­tru a ne vedea visul cu ochii: par­ti­ci­pa­rea la JO de la Rio 2016. Pen­tru aceas­ta, mun­cesc foar­te mult, mă antre­nez în fie­ca­re zi 6–7 ore, pre­gă­ti­re fizi­că şi spe­ci­fi­că”, a spus Deni­sa Maco­vei.

Prin impli­ca­rea fra­ţi­lor Lucian şi Ionuţ Luca, dar şi al unui alt fost lup­tă­tor, Lucian Popes­cu, vice­preşe­din­te al AJL Con­stanţa, Deni­sa pri­meş­te, lunar, o bur­să, dar, la fel de impor­tant ca susţi­ne­rea finan­ci­a­ră, a fost şi spri­ji­nul moral ofe­rit de Marin Cău­ţiş, pro­fe­sor de lim­ba româ­nă la Lice­ul „Cal­la­tis” Man­ga­lia.

Pro­fe­so­rul Cău­ţiş i‑a expli­cat Deni­sei de ce este bine să facă în con­ti­nu­a­re sport. Spor­tul for­mea­ză carac­te­re, edu­că, este o şan­să de a reu­şi în via­ţă, o şan­să pe care s‑ar putea să nu o mai ai nici­o­da­tă”, îşi amin­teş­te Ionuţ Luca.

Şi edu­ca­ţia spor­ti­vei este una alea­să. Deni­sa Maco­vei este ele­vă în cla­sa a XII‑a la Lice­ul „Cal­la­tis”, pro­fil Mate-Info. Este pre­mi­an­tă, par­ti­ci­pan­tă la Olim­pi­a­da de mate­ma­ti­că, însă îi pla­ce la fel de mult şi să citeas­că. Inva­ri­a­bil, gân­dul îi zbo­a­ră spre sport.

Pes­te o săp­tămâ­nă voi par­ti­ci­pa la Cam­pi­o­na­te­le Naţio­na­le de seni­ori de la Bucu­reşti, unde obiec­ti­vul este cuce­ri­rea meda­li­ei de aur. Apoi, înce­pe pre­gă­ti­rea cu lotul naţio­nal, în vede­rea Cam­pi­o­na­tu­lui Mondi­al din Thai­lan­da”, ne mai spu­ne Deni­sa Maco­vei. 

Cuget Liber Onli­ne, Vineri, 29 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply