Decizie CNA: Media TV Mangalia — somaţie publică

0
193

Mem­brii Con­si­li­u­lui Naţio­nal al Audi­o­vi­zu­a­lu­lui au hotă­rât, după ana­li­za rapoar­te­lor de moni­to­ri­za­re întoc­mi­te de Ser­vi­ci­ul de Inspe­cţie ca urma­re a mai mul­tor recla­ma­ţii pri­mi­te pen­tru pos­tu­ri­le din teri­to­riu cu pri­vi­re la res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor Deci­zi­ei CNA nr. 195/ 24.04.2012, rapor­ta­te la Legea nr. 67 din 25 mar­tie 2004 *** Repu­bli­ca­tă pen­tru ale­ge­rea auto­ri­tă­ţi­lor admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le, san­cţio­na­rea urmă­to­ri­lor radi­o­di­fu­zori:

- Ca urma­re a reluă­rii ale­ge­ri­lor loca­le din 10.06.2012 în data de 24.06.2012, au fost difu­za­te două emi­siuni elec­to­ra­le, în care a fost pre­zen­tat un sin­gur can­di­dat, cu încăl­ca­rea dis­po­zi­ţi­i­lor art. 3 din Deci­zia CNA nr. 195, potri­vit căro­ra „Radi­o­di­fu­zo­rii publici şi pri­va­ţi sunt obli­ga­ţi să asi­gu­re desfă­şu­ra­rea unei cam­pa­nii elec­to­ra­le echi­ta­bi­le, echi­li­bra­te şi corec­te pen­tru toţi com­pe­ti­to­rii elec­to­rali, res­pec­tând urmă­toa­re­le prin­ci­pii:

a) echi­ta­te — toţi can­di­da­ţii tre­bu­ie să aibă posi­bi­li­ta­tea de a se face cunos­cu­ţi elec­to­ra­tu­lui;

b) echi­li­bru în pre­zen­ta­rea acti­vi­tă­ţi­lor de cam­pa­nie ale com­pe­ti­to­ri­lor elec­to­rali;

c) corec­ti­tu­di­ne — toţi com­pe­ti­to­rii elec­to­rali să bene­fi­cie­ze de un tra­ta­ment obiec­tiv şi echi­dis­tant”.

NOTĂ:

În deci­zia CNA sunt mai mul­te pos­turi naţio­na­le şi loca­le san­cţio­na­te.

Ziua de Con­stanţa, vineri, 29.06.2012.

Puteţi vedea conţi­nu­tul Deci­zi­ei nr.512 din 07.06.2012 aici: cna.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply