Cum se cumpără voturile la Mangalia

0
311

Cine nu se lasă cum­pă­rat cu 100 de lei pen­tru un vot este ame­ninţat cu pier­de­rea locu­lui de muncă.

B.E.C. a decis repe­ta­rea ale­ge­ri­lor pen­tru fra­u­de înre­gis­tra­te la scru­ti­nul din 10 iunie.

Cam­pa­nia elec­to­ra­lă pre­lun­gi­tă pare să le ia minţi­le can­di­da­ţi­lor dis­pe­ra­ţi să obţi­nă pos­tul de pri­mar în loca­li­tă­ţi stra­te­gi­ce pen­tru diver­se dome­nii de acti­vi­ta­te. În muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, de pil­dă, Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral a decis repe­ta­rea ale­ge­ri­lor după ce au fost con­sta­ta­te mai mul­te încăl­cări ale legi­sla­ţi­ei în vigoa­re, res­pec­tiv fra­u­de fla­gran­te în mai mul­te secţii de vota­re. Cel care a sesi­zat nere­gu­li­le a fost can­di­da­tul inde­pen­dent pen­tru fun­cţia de pri­mar, Cris­ti­an Radu, care a decla­rat, zile­le tre­cu­te, că îşi doreş­te „o lup­tă dreap­tă, iar cel care ajun­ge pri­ma­rul Man­ga­li­ei să fie ales în mod corect“.

De ase­me­nea, la sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, depu­ta­tul Zan­fir Ior­guş a decla­rat pen­tru „Obser­va­tor“ că va ata­ca la Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie deci­zia B.E.C., pe care a catalogat‑o ca fiind „o fură­ciu­ne ordi­na­ră a oame­ni­lor lui Tusac şi a lui Cris­ti­an Radu“. Por­nind de la aces­te decla­ra­ţii, oameni demni de toa­tă încre­de­rea, care au citit decla­ra­ţi­i­le can­di­da­tu­lui P.D.L. pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia, ne-au con­tac­tat şi ne-au adus la cunoş­tinţă că, la Man­ga­lia, mita elec­to­ra­lă încă se prac­ti­că, deşi scru­ti­nul din 10 iunie a fost anu­lat din ace­ea­şi cau­ză. Este vor­ba de fap­tul că, potri­vit sur­se­lor noas­tre, lideri ai P.D.L. s‑au depla­sat, ieri, la Şan­ti­e­rul Daewoo din Man­ga­lia, unde au dis­cu­tat cu cetă­ţe­nii. Acest lucru nu ar fi ieşit din tipa­re, însă sco­pul se pare că a fost altul: „Zan­fir Ior­guş cum­pă­ră votu­ri­le din Şan­ti­e­rul Daewoo Man­ga­lia. Îi obli­gă pe anga­ja­ţi să sem­ne­ze ade­ziuni la par­tid (P.D.L. – n.r.), pri­mesc suma de 100 de lei şi ofe­ră pro­mi­siu­nea unui vot pen­tru can­di­da­tul P.D.L. la ale­ge­ri­le din 24 iunie“. Grav este fap­tul că oame­nii sunt tero­ri­za­ţi şi le este tea­mă să vor­beas­că des­pre toa­te astea, iar ale­ge­ri­le ar putea fi, din nou, compromise.

De pre­ci­zat este şi fap­tul că unul din­tre direc­to­rii Şan­ti­e­ru­lui din Man­ga­lia, Vasi­le Ior­ga, este mem­bru P.D.L., fiind tre­cut în lis­ta de can­di­da­ţi pen­tru Con­si­li­ul Local pe unul din locu­ri­le frun­ta­şe, ceea ce îi va adu­ce un post de con­si­li­er local în vii­to­rul for de con­du­ce­re al muni­ci­pi­u­lui. La Daewoo Man­ga­lia sunt apro­xi­ma­tiv 6.000 de anga­ja­ţi, număr sem­ni­fi­ca­tiv, care înseam­nă mult în cal­cu­le­le elec­to­ra­le ale ori­că­rui candidat.

Teroa­re şi la Sana­to­ri­ul balnear

Şi asta nu este tot, deo­a­re­ce ace­ea­şi sur­să ne‑a decla­rat că şi la Sana­to­ri­ul bal­near din loca­li­ta­te anga­ja­ţii sunt ame­ninţa­ţi că vor fi dis­po­ni­bi­li­za­ţi dacă nu îşi iau anga­ja­men­tul că vor vota cu ace­la­şi can­di­dat. „Anga­ja­ţii de la Sana­to­ri­ul bal­near sunt tero­ri­za­ţi; sunt ame­ninţa­ţi că vor fi daţi afa­ră dacă nu vor vota cu can­di­da­tul P.D.L. pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia“, a com­ple­tat sur­sa noastră.

Una pes­te alta, aceas­tă săp­tămâ­nă de cam­pa­nie elec­to­ra­lă nu este deloc una uşoa­ră, nici pen­tru cetă­ţe­nii din Man­ga­lia, care s‑au tre­zit în mij­lo­cul unui răz­boi elec­to­ral dar, cu sigu­ranţă, nici pen­tru candidaţi.

Miha­e­la TÎRPAN, Obser­va­tor de Con­stan­ta, marti, 19 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply