Cristian Radu renunţă sau nu la firma de termoficare?

0
185
Salariaţii de la Callatis Therm ameninţă că intră în grevă generală! — video
Salariaţii de la Callatis Therm ameninţă că intră în grevă generală! - video

Scan­dal la poar­ta soci­e­tă­ţii de ter­mo­fi­ca­re din Man­ga­lia, Cal­la­tis Therm. Anga­ja­ţii spun că au ajuns la limi­ta răb­dă­rii, că lide­rul de sin­di­cat i‑a aban­do­nat, iar că ei nu au pri­mit sala­ri­i­le pe luna în curs. În plus, spun ei, nu pot intra nici în şomaj, pen­tru că fir­ma nu le‑a plătit CAS-uri­le de iar­na tre­cu­tă. Adi­că, cam din peri­oa­da în care fir­ma nu a asi­gu­rat căl­du­ră nici man­ga­li­oţi­lor, moti­vând că are bani de recu­pe­rat de la pri­mă­rie, alt­min­teri nu poa­te achi­zi­ţio­na com­bus­ti­bil.

Amin­tim, în acest con­text, că Man­ga­lia are un nou pri­mar, în per­soa­na lui Radu Cris­ti­an, care urmea­ză să fie vali­dat zile­le urmă­toa­re. Este de aştep­tat ca, după vali­da­re, el să cla­ri­fi­ce şi să rezol­ve şi pro­ble­ma numi­tă Cal­la­tis Therm, în sen­sul rezi­li­e­rii con­trac­tu­lui cu aceas­tă fir­mă. Cel puţin aşa a decla­rat Radu în cam­pa­nia elec­to­ra­lă, decla­ra­ţie pe care momen­tan şi‑o menţi­ne. Reve­nind la anga­ja­ţii Cal­la­tis Therm, facem pre­ci­zarea că aceş­tia au ame­ninţat, ieri, că, dacă nu-şi pri­mesc banii, luni intră în gre­vă gene­ra­lă.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, 28 iunie 2012.

sur­sa video: Mangalia.TV

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply