Cristian Radu este noul primar al Mangaliei

0
191

Cris­ti­an Radu este noul pri­mar al Man­ga­li­ei. Potri­vit rezul­ta­te­lor ofi­ci­a­le pre­zen­ta­te de Biro­u­lui Elec­to­ral de Cir­cum­scri­pţie, can­di­da­tul inde­pen­dent l‑a devan­sat pe demo­crat libe­ra­lul Zan­fir Ior­guş cu pes­te o mie sap­te sute de voturi.  În con­si­li­ul local, PSD şi PDL au un număr egal de man­da­te, iar Ali­anţa Cre­ş­tin Demo­cra­tă  se cla­sea­ză pe locul trei. 

Au fost ore ten­sio­na­te asea­ră la Man­ga­lia pen­tru susţi­nă­to­rii can­di­da­tu­lui inde­pen­dent la pri­mă­rie, Cris­ti­an Radu. Zeci de oame­nii s‑au strâns în faţa sediu­lui său de cam­pa­nie, ime­di­at după închi­de­rea urne­lor şi au aştep­tat cu sufle­tul la gură să afle rezul­ta­te­le celui de-al doi­lea tur de scru­tin, orga­ni­zat pen­tru desem­na­rea pri­ma­ru­lui dar şi a com­po­nenţei Con­si­li­u­lui Local. Pri­me­le veşti au înce­put să vină în jurul ore­lor 11. Rezul­ta­te­le trans­mi­se din secţi­i­le de vota­re în urma numă­ră­to­rii para­le­le, îl desem­nau câş­ti­gă­tor pe Cris­ti­an Radu. Con­fir­ma­rea a venit abia în jurul orei 2.00 când date­le fur­ni­za­te din 24 de secţii de vota­re din cele 26 ame­na­ja­te la Man­ga­lia au indi­cat o vic­to­rie netă a can­di­da­tu­lui inde­pen­dent.  Ves­tea a pro­dus o explo­zie de bucu­rie.

Cris­ti­an Radu şi‑a făcut apa­ri­ţia în mij­lo­cul oame­ni­lor şi le‑a mulţu­mit pen­tru încre­de­rea acor­da­tă. Nu doar tine­rii, ci şi bătrâ­nii l‑au pre­fe­rat ca  pri­mar.

În aceas­tă dimi­nea­ţă au venit şi rezul­ta­te­le ofi­ci­a­le. Potri­vit repre­zen­tanţi­lor Biro­u­lui Elec­to­ral de Cir­cum­scri­pţie Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu a fost votat de 9512 ale­gă­tori.  Can­di­da­tul  PDL Zan­fir Ior­guş  s‑a cla­sat pe locul doi şi a întru­nit 7746 de sufra­gii.   Pri­ma­rul ales ştie deja ce are de făcut.

În pri­vinţa Con­si­li­u­lui Local Muni­ci­pal,  PSD şi PDL au obţi­nut fie­ca­re  câte şase man­da­te,  Ali­anţa Cre­ş­tin Demo­cra­tă – patru iar  PP-DD – două man­da­te.  La ale­ge­ri­le de ieri s‑au pre­zen­tat la urne pes­te 20 de mii de ale­gă­tori din cei 36 de mii înscri­şi pe lis­te.

Vezi si video, pe reporterntv.ro, 25 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply