Cristian Radu, despre zvonurile înscrierii în P.N.L.: “E posibil. Nu ştiu ce să fac!”

0
180
Cristian Radu, despre zvonurile înscrierii în P.N.L.: “E posibil. Nu ştiu ce să fac!”

Noul edil al Man­ga­li­ei a ple­cat în vacanţă; săp­tămâ­na vii­toa­re îşi deci­de vii­to­rul poli­tic

Cris­ti­an Radu a can­di­dat pen­tru fun­cţia de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia ca inde­pen­dent însă, la doar câte­va zile de la ofi­ci­a­li­za­rea rezul­ta­te­lor scru­ti­nu­lui din 24 iunie, apar spe­cu­la­ţii des­pre vii­to­rul său poli­tic. Dacă îna­in­te de ale­geri mulţi vor­beau de posi­bi­li­ta­tea înscri­e­rii lui Cris­ti­an Radu în Par­ti­dul Soci­al Demo­crat, mai ales că actu­a­lul pri­mar a pri­mit susţi­ne­rea soci­al-demo­cra­ţi­lor după retra­ge­rea fos­tu­lui pri­mar Cla­u­diu Tusac din com­pe­ti­ţia elec­to­ra­lă, acum alta este vari­an­ta pen­tru pri­ma­rul ales al Man­ga­li­ei. Cris­ti­an Radu ar putea deve­ni mem­bru al Par­ti­du­lui Naţio­nal Libe­ral. Decla­ra­ţia a fost făcu­tă de către fos­tul minis­tru al Trans­por­tu­ri­lor din Guver­nul Tări­cea­nu, Ludo­vic Orban. Pre­zent la şedinţa de con­sti­tu­i­re a Con­si­li­u­lui Local al ora­şu­lui Cer­na­vo­dă, lide­rul libe­ral a spus că pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, va tre­ce la P.N.L.

Con­tac­tat tele­fo­nic pen­tru a lămuri situ­a­ţia, pri­ma­rul Man­ga­li­ei a pre­fe­rat să fie rezer­vat în decla­ra­ţii şi să se scu­ze în a face vre­un anu­nţ ofi­ci­al îna­in­te de săp­tămâ­na vii­toa­re. Proas­pă­tul edil este ple­cat zile­le aces­tea într‑o mini­va­canţă cu fami­lia. „Posi­bil. Nu ştiu ce să fac!“, a fost răs­pun­sul pri­ma­ru­lui la între­ba­rea noas­tră pri­vind înscri­e­rea în P.N.L. „Vă rog să mă scu­za­ţi şi să mă înţe­le­geţi, să vor­bim de săp­tămâ­na vii­toa­re; după trei luni de mun­că mul­tă şi cam­pa­nie elec­to­ra­lă, am ple­cat cu fami­lia câte­va zile la mun­te“, a com­ple­tat edi­lul ales al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Miha­e­la TÎRPAN, Obser­va­tor de Con­stan­ta, 28.06.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply