Cristian Bărhălescu, secretar de stat la Turism

0
560

Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le şi Turis­mu­lui (MDRT) va avea, din nou, secre­tar de stat pen­tru Turism. După ce, în ulti­mii ani, pos­tul a fost desfi­inţat, fos­ta guver­na­re con­si­de­rând că nu este nece­sar ca auto­ri­tă­ţi­le cen­tra­le să se pre­o­cu­pe foar­te mult de acest sec­tor, actu­a­lul Guvern a decis reîn­fi­inţa­rea pos­tu­lui.

Şi, pen­tru că nimeni nu ştie mai mul­te des­pre indus­tria turis­ti­că din Româ­nia decât cine­va care îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea în acest sec­tor, săp­tămâ­na vii­toa­re, în pos­tul de secre­tar de stat pen­tru Turism în MDRT va fi numit preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei Naţio­na­le a Agenţi­i­lor de Turism (ANAT) Regiu­nea Sud-Est, con­stă­nţea­nul Cris­ti­an Băr­hă­les­cu.

Aştept con­fir­ma­rea de la minis­ter. Mă bucur că au ales pe cine­va din inte­ri­o­rul sis­te­mu­lui. După numi­re, voi dis­cu­ta cu minis­trul Turis­mu­lui, Edu­ard Hell­vig, pen­tru a sta­bili o stra­te­gie de pro­mo­va­re a des­ti­na­ţi­i­lor turis­ti­ce româ­neşti în ţară şi în stră­i­nă­ta­te”, a decla­rat vii­to­rul secre­tar de stat.

El a adă­u­gat că doar menţi­ne­rea cola­bo­ră­rii auto­ri­tă­ţi­lor cen­tra­le şi loca­le cu cei impli­ca­ţi direct în indus­tria turis­ti­că (aso­ci­a­ţi­i­le de pro­mo­va­re, hote­li­e­rii, fede­ra­ţi­i­le patro­na­le, agenţi­i­le de turism etc.) va duce la dezvol­ta­rea dome­ni­u­lui. Cris­ti­an Băr­hă­les­cu este pro­pri­e­ta­rul şi direc­to­rul agenţi­ei Icar Tours şi acti­vea­ză în turism din anii ‘90.

Tele­graf, Sam­ba­ta, 16 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply