Crin Antonescu, mesaj de susţinere a candidatului Cristian Radu la Primăria Mangalia

0
1017

Crin Anto­ne­scu, preşe­din­te­le Par­ti­du­lui Naţio­nal Libe­ral, co-preşe­din­te al Uniu­nii Soci­al Libe­ra­le:

Îl susţin pe Radu Cris­ti­an la Pri­mă­ria Muni­c­pi­u­lui Man­ga­lia, pen­tru că am con­vin­ge­rea că, prin exper­ti­za sa, prin pro­iec­te­le pe care le pro­pu­ne şi prin deter­mi­na­rea pe care o are, va reu­şi să recon­stru­ias­că acest oraş isto­ric de la malul mării. Man­ga­lia tre­bu­ie să devi­nă un oraş euro­pean şi cred în pute­rea lui Radu Cris­ti­an — pe care îl susţin şi eu, şi Par­ti­dul Naţio­nal Libe­ral, şi întrea­ga Uniu­ne Soci­al Libe­ra­lă, cred în pute­rea aces­tui om de a redre­sa Man­ga­lia, de a moder­ni­za şi a rea­du­ce acest oraş pe dru­mul civi­li­za­ţi­ei şi pros­pe­ri­tă­ţii.

Îl susţin pe Radu Cris­ti­an şi cred în reu­şi­ta sa, pen­tru că Man­ga­lia nu tre­bu­ie să cadă în mâi­ni­le pede­lis­tu­lui Zan­fir Ior­guş şi cli­cii sale, care vor rui­na acest oraş secă­tu­it.

Rezul­ta­te­le de la ale­ge­ri­le loca­le au demon­strat fap­tul că Par­ti­dul Demo­crat Libe­ral a fost san­cţio­nat de elec­to­rat pen­tru proas­ta guver­na­re atât naţio­na­lă, cât şi loca­lă, şi sunt con­vins că locu­i­to­rii Maga­li­ei nu se vor lăsa păcă­li­ţi, că vor veni şi de aceas­tă dată la vot şi vor lua deci­zia corec­tă. Îmi exprim spe­ranţa că dom­nul Ior­guş, domnii aceş­tia de la PDL, nu vor mai avea îndrăz­ne­a­la să încer­ce tot felul de fur­ti­şa­guri pen­tru a câş­ti­ga Pri­mă­ria Man­ga­li­ei şi vor per­mi­te orga­ni­za­rea de ale­geri corec­te.

Dragi locu­i­tori ai Man­ga­li­ei aveţi o nouă şan­să să faceţi drep­ta­te în ora­şul vos­tru, o şan­să pen­tru vii­tor, o şan­să la bunăs­ta­re pen­tru voi şi copi­ii voş­tri, locuri de mun­că, locu­inţe, uti­li­tă­ţi, o admi­nis­tra­ţie trans­pa­ren­tă şi efi­cien­tă, şi sin­gu­rul om care vă poa­te con­du­ce la toa­te aces­tea, în acest moment, este Radu Cris­ti­an.

Veni­ţi la vot pe 24 iunie şi demon­stra­ţi că dori­ţi să vă câş­ti­ga­ţi inde­pen­denţa, că vă dori­ţi ca ora­şul dum­ne­a­voas­tră să fie un oraş euro­pean, un oraş civi­li­zat, un oraş în care să fii mân­dru că locu­ieşti. Man­ga­lia are nevo­ie de un pri­mar tânăr, un pri­mar com­pe­tent! Man­ga­lia are nevo­ie de Radu Cris­ti­an! Doam­ne aju­tă!

Repli­ca, 21 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply