Chiru: Mangalia se află sub asediul dictaturii USL

0
209

Preşe­din­te­le PDL Con­stanţa, Chris­ti­an Gigi Chi­ru susţi­ne, într-un comu­ni­cat de pre­să, că „prin deci­zia Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral de relu­a­re a ale­ge­ri­lor la Man­ga­lia, se demon­strea­ză clar modul în care USL doreş­te să guver­ne­ze Româ­nia: încer­ca­rea, prin ori­ce mij­loa­ce, ca insti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui să se sub­or­do­ne­ze uniu­nii”. „Cazul Man­ga­li­ei ne demon­strea­ză că voinţa cetă­ţe­ni­lor şi votul aces­to­ra au fost com­plet igno­ra­te.

În aces­te zile, la Man­ga­lia, valo­ri­le demo­cra­ţi­ei cu care defi­la USL, au rămas doar de dome­ni­ul tre­cu­tu­lui. Dorinţa USL-ului de a pune mono­pol pe Româ­nia, atât admi­nis­tra­tiv, cât şi poli­tic şi eco­no­mic, ne adu­ce amin­te de vre­mea baro­ni­lor PSD. Cu alte cuvin­te, în anul 2012, USL se întoar­ce cu faţa către dic­ta­tu­ra «baro­ni­lor locali».

Con­si­der că Man­ga­lia, în aces­te zile, se află sub ase­di­ul USL care, prin vocea lide­ru­lui local, Radu Mază­re, cre­ea­ză pre­mi­ze de atac la demo­cra­ţie, prin sugru­ma­rea ori­că­rei mani­fes­tări a opo­zi­ţi­ei. Din infor­ma­ţi­i­le noas­tre, reie­se că, pen­tru câş­ti­ga­rea Man­ga­li­ei, au fost mobi­li­za­te toa­te resur­se­le USL, dar şi toa­tă maşi­nă­ria de fra­u­da­re a ale­ge­ri­lor, folo­si­tă de Mază­re la Con­stanţa, pen­tru a putea câş­ti­ga Cris­ti­an Radu. 

Din pozi­ţia de Preşe­din­te al PDL Con­stanţa, le trans­mit cetă­ţe­ni­lor din Man­ga­lia că vom supra­ve­ghea la res­pec­ta­rea legii şi vom san­cţio­na prin mij­loa­ce insti­tu­ţio­na­le ori­ce for­mă de fra­u­da­re a ale­ge­ri­lor. Votul dum­ne­a­voas­tră poa­te zdrobi maşi­nă­ria USL-ului, care plă­nu­ieş­te trans­for­ma­rea Man­ga­li­ei într-un expe­ri­ment peri­cu­los, prin exploa­ta­rea gaze­lor de şist.

Mem­brii Biro­u­lui Per­ma­nent Judeţean sunt ală­tu­ri de cetă­ţe­nii Man­ga­li­ei şi de can­di­da­tul Zan­fir Ior­guş. Prin toa­te mij­loa­ce­le noas­tre, vom moni­to­ri­za toa­te acţiu­ni­le şi meto­de­le de inti­mi­da­re şi de des­cu­ra­ja­re a susţi­nă­to­ri­lor can­di­da­tu­lui nos­tru. Cu aceas­tă oca­zie, îi invit pe toţi mem­brii şi pe sim­pa­ti­zanţii PDL să ape­re valo­ri­le demo­cra­ţi­ei în Man­ga­lia, prin forţa votu­lui. 

În ace­la­şi timp, dorim ca mem­brii BEC să expli­ce care au fost moti­ve­le pen­tru care nu s‑a admis soli­ci­ta­rea PDL de relu­a­re a ale­ge­ri­lor la Negru Vodă şi Coge­a­lac, loca­li­tă­ţi câş­ti­ga­te de USL”, se mai ara­tă în comu­ni­cat.

ziu­a­con­stan­ta, dumi­ni­ca, 17 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply