Priorităţile Primăriei Mangalia

0
161

 

Noul pri­mar al Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a vor­bit zia­ru­lui Cuget Liber des­pre nevo­i­le ime­di­a­te ale muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Radu a expli­cat că exis­tă două teme pe agen­da sa pe care le va solu­ţio­na în pri­me­le zile din man­da­tul său. Pri­ma din­tre ele vizea­ză igie­ni­za­rea şi rea­bi­li­ta­rea parţi­a­lă a sta­ţiu­ni­lor, iar cea de‑a doua solu­ţio­na­rea pro­ble­mei lip­sei apei cal­de.

Tre­bu­ie să ne ocu­păm de aspec­tul sta­ţiu­ni­lor“

Sunt foar­te mul­te pro­ble­me care nece­si­tă solu­ţio­na­re urgen­tă, însă două pri­mea­ză şi ne vom ocu­pa de ele în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re. Una din­tre ele vizea­ză felul în care ara­tă sta­ţiu­ni­le. Este foar­te impor­tant să exe­cu­tăm o serie de lucrări de igie­ni­za­re pen­tru că sun­tem în plin sezon şi sunt foar­te mulţi turi­şti. În plus, exis­tă pro­ble­me cu ilu­mi­na­tul public. Exis­tă zone prost ilu­mi­na­te din start şi exis­tă zone în care au fost fura­te cablu­ri­le. De ase­me­nea, tre­bu­ie să solu­ţio­năm pro­ble­ma câi­ni­lor fără stă­pân pen­tru că au fost cazuri de per­soa­ne care au fost muş­ca­te. Nu este nor­mal ca oame­nii să fie muş­ca­ţi şi aler­ga­ţi de câini, dar nu este nici vina câi­ni­lor că se află pe stra­dă. Nu au ce să cau­te aco­lo şi tre­bu­ie să ne ocu­păm de asta. Vom face şi o eco­lo­gi­za­re a sta­ţiu­ni­lor, per ansam­blu, să scă­păm de buru­ieni şi gunoa­ie şi, poa­te cel mai impor­tant, să facem o dez­in­se­cţie. Aceas­tă acţiu­ne va duce la dis­pa­ri­ţia ţânţa­ri­lor, una din­tre cele mai mari neplă­ceri pen­tru turi­şti, a căpu­şe­lor şi a altor insec­te”, a spus Radu.

Scă­păm de con­trac­tul păgu­b­os cu Cal­la­tis Therm“

Pri­ma­rul inde­pen­dent al Man­ga­li­ei a menţio­nat că o altă situ­a­ţie ce tre­bu­ie ges­tio­na­tă este cea pri­vind lip­sa apei cal­de.

Cea mai impor­tan­tă pro­ble­mă pen­tru locu­i­to­rii Man­ga­li­ei în momen­tul de faţă este lip­sa apei cal­de. Avem solu­ţii pen­tru aceas­ta şi tre­bu­ie ca ime­di­at ce ajun­gem la pri­mă­rie să scă­păm de acest con­tract păgu­b­os cu Cal­la­tis Therm care ne‑a dat mare băta­ie de cap în ulti­ma peri­oa­dă. Cam aces­tea ar fi pri­o­ri­tă­ţi­le zero, însă noi avem în plan mai mul­te ini­ţi­a­ti­ve”, a decla­rat edi­lul.

Menţio­năm că şedinţa de con­sti­tu­i­re a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia va avea loc luni, înce­pând cu ora 11.00.

Ale­xan­dra BĂLAN, Cuget Liber, Sam­ba­ta, 30 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply