Candidatul PDL la Primăria Mangalia, Zanfir Iorguş, sabotat de interlopi la Realitatea TV

0
210

Pen­tru a doua oară în ulti­me­le zile, care pot fi deci­si­ve, Zan­fir Ior­guş a fost… sabo­tat în momen­tul unor emi­siuni tele­vi­za­te. Can­di­da­tul PDL la Pri­mă­ria Man­ga­lia a avut sur­pri­za să afle că ceea ce a vor­bit el în direct, cu patos şi con­vin­ge­re că cetă­ţe­nii vor lua amin­te, nu s‑a văzut pe mici­le ecra­ne în Man­ga­lia! Fur­ni­zo­rul de cablu din Man­ga­lia a avut mici pro­ble­me fix când Ior­guş se afla în pla­to­ul pos­tu­lui tv Rea­li­ta­tea TV.

Can­di­da­tul PDL susţi­ne însă că mici­le pro­ble­me sunt de fapt rezul­ta­tul unor acţiuni intenţio­na­te ale inter­lo­pi­lor din Man­ga­lia, care sunt spe­ri­a­ţi că depu­ta­tul va recâş­ti­ga pri­mă­ria.

Pro­tes­tez public faţă de cele întâm­pla­te, faţă de ser­vi­ci­i­le fur­ni­zo­ru­lui de cablu din Man­ga­lia, care s‑a simţit deran­jat de apa­ri­ţi­i­le mele tele­vi­za­te şi a între­rupt sem­na­lul. Este vor­ba des­pre fir­ma de cablu Nex­tGen şi sfă­tu­iesc toţi cetă­ţe­nii Man­ga­li­ei care s‑au simţit leza­ţi sau care sunt nemulţu­mi­ţi de aceas­tă fir­mă să-şi rezi­li­e­ze con­trac­te­le cu ea!

Sunt con­vins că în peri­oa­da urmă­toa­re mii de oameni vor renu­nţa la ser­vi­ci­i­le celor de la Nex­tGen şi îi asi­gur pe cetă­ţe­nii Man­ga­li­ei că, de pe data de 11 iunie, nu voi mai per­mi­te nici unei soci­e­tă­ţi, fie ea de cablu, sau care ofe­ră alte ser­vi­cii, să se com­porte abu­ziv sau să fie diri­ja­tă de inter­lopi, a decla­rat Ior­guş. Sunt revol­tat pen­tru că inter­lo­pii din Man­ga­lia au pus pre­siu­ne pe fir­ma de cablu. Nu se poa­te ca în 2012 inter­lo­pii să inter­vi­nă la o fir­mă de cablu şi să coman­de între­ru­pe­rea difu­ză­rii unei emi­siuni, a spus depu­ta­tul.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, 8 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply