Campania se încheie în această noapte (Joi, 7 iunie a.c.) [video]

0
246

Cam­pa­nia elec­to­ra­lă pe tele­vi­ziuni şi radio-uri se înche­ie astăzi la mie­zul nopţii. Pos­tu­ri­lor publi­ce şi pri­va­te de radi­o­di­fu­ziu­ne şi de tele­vi­ziu­ne le este inter­zis prin lege, cu 48 de ore îna­in­te de ziua votă­rii, să pre­zin­te comen­ta­rii pri­vind cam­pa­nia elec­to­ra­lă, să invi­te sau să pre­zin­te can­di­da­ţi în pro­gra­me.

Radi­o­u­ri­le şi tele­vi­ziu­ni­le nu vor mai putea difu­za de astăzi de la mie­zul nopţii pro­gra­me în care sunt invi­ta­ţi can­di­da­ţi sau repre­zen­tanţi ai par­ti­de­lor. Exis­tă şi exce­pţii: cele în care can­di­da­ţi­lor li se acor­dă drep­tul la repli­că, doresc să pre­zin­te son­da­je de opi­nie sau să difu­ze­ze spo­turi de publi­ci­ta­te elec­to­ra­lă.

În cazul neres­pec­tă­rii aces­tor limi­tări, fap­te­le se con­sta­tă şi san­cţiu­ni­le se apli­că de către Con­si­li­ul Naţio­nal al Audi­o­vi­zu­a­lu­lui. Insti­tu­ţia se poa­te sesi­za din ofi­ciu sau poa­te fi sesi­za­tă de către cei inte­re­sa­ţi. De ase­me­nea, în ziua votă­rii sunt inter­zi­se: pre­zen­ta­rea de son­da­je rea­li­za­te la ieşi­rea de la urne, îna­in­te de închi­de­rea votă­rii; comen­ta­rii refe­ri­toa­re la com­pe­ti­to­rii elec­to­rali; îndem­nuri de a vota sau de a nu vota un can­di­dat ori can­di­da­tu­ri­le depu­se de com­pe­ti­to­rii elec­to­rali.

Pe par­cur­sul cam­pa­niei elec­to­ra­le care a înce­put pe 11 mai, acce­sul can­di­da­ţi­lor este gra­tu­it atât pe pos­tu­ri­le publi­ce, cât şi pe cele pri­va­te. Pos­tu­ri­le care doresc să se impli­ce în cam­pa­nie pot oferi acce­sul can­di­da­ţi­lor în emi­siu­ni­le elec­to­ra­le şi în emi­siu­ni­le de dez­ba­te­re elec­to­ra­lă în con­di­ţi­i­le legii.

De ase­me­nea, în emi­siuni infor­ma­ti­ve pot fi difu­za­te pro­gra­me pri­vind acti­vi­tă­ţi­le de cam­pa­nie, cât şi ele­men­te refe­ri­toa­re la teh­ni­ca votă­rii şi sis­te­mul elec­to­ral”, a trans­mis CNA, cu oca­zia publi­că­rii regu­la­men­tu­lui cam­pa­niei elec­to­ra­le. Legea pre­ve­de că, în cam­pa­nia elec­to­ra­lă, can­di­da­ţii, par­ti­de­le poli­ti­ce, ali­anţe­le poli­ti­ce, ali­anţe­le elec­to­ra­le, pre­cum şi cetă­ţe­nii au drep­tul să-şi expri­me opi­ni­i­le, în mod liber şi fără nicio dis­cri­mi­na­re, prin mitin­guri, adu­nări, uti­li­za­rea tele­vi­ziu­nii, radi­o­u­lui, pre­sei şi a celor­lal­te mij­loa­ce de infor­ma­re în masă.

Potri­vit Legii 67/2004 pen­tru ale­ge­rea auto­ri­tă­ţi­lor admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le, con­ti­nu­a­rea pro­pa­gan­dei elec­to­ra­le după înche­ie­rea cam­pa­niei elec­to­ra­le — sâm­bă­tă, 9 iunie, la ora 7.00 — prin lan­sa­rea, afi­şa­rea sau dis­tri­bu­i­rea mate­ri­a­le­lor elec­to­ra­le de ori­ce tip este con­tra­venţie şi se san­cţio­nea­ză cu amen­dă de la 1.400 lei la 2.000 lei.

Sur­sa: The Money Chan­nel, 07 iun 2012, 23:01.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply