BEC: Telefoanele mobile, INTERZISE în cabinele de vot

0
244

Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral a decis sâm­bă­tă, ca ale­gă­to­ri­lor să le fie inter­zis acce­sul cu tele­foa­ne mobi­le, came­re foto şi video în cabi­na de vot, infor­mea­ză Româ­nia TV. Prin aceas­tă deci­zie cei de la BEC vor să eli­mi­ne posi­bi­le­le fra­u­de elec­to­ra­le. 

Ale­gă­to­rii nu vor avea voie cu tele­foa­ne­le mobi­le în cabi­na de vot

Româ­nia ale­ge dumi­ni­că. Afla­ţi cine este pri­mar în ora­şul dum­ne­a­voas­tră, dumi­ni­că, în ziua ale­ge­ri­lor de la Româ­nia TV şi de la RTV.NET. Noi vă vom ţine la curent minut de minut cu cele mai impor­tan­te infor­ma­ţii de la vot.

La ora 7 se des­chid secţi­i­le de vota­re pen­tru ale­ge­ri­le loca­le din 2012. Pen­tru ale­ge­ri­le din 10 iunie, BEC a luat o nouă măsu­ră de pre­ve­ni­re a fra­u­dei elec­to­ra­le. Pen­tru pri­ma dată, Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral a inter­zis acce­sul în cabi­na de vot cu tele­foa­ne mobi­le sau came­re de luat veder. Sco­pul — evi­ta­rea posi­bi­le­lor fra­u­de elec­to­ra­le.

Nu s‑a anu­nţat încă şi cum va fi apli­ca­tă aceas­tă măsu­ră. Prin­tre vari­an­te ar fi ace­ea ca ale­gă­to­rii să lase tele­foa­ne­le şi alte apa­ra­te la mem­brii comi­si­ei de vota­re, oda­tă cu bule­ti­nul, urmând să le ridi­ce la ieşi­rea din cabi­nă. De ase­me­nea, ar putea fi ame­na­ja­te spa­ţii spe­ci­a­le în care votanţii să-şi lase gad­get-uri­le până la fina­li­za­rea votu­lui sau pur şi sim­plu să li se cea­ră să închi­dă tele­foa­ne­le îna­in­te de a intra în cabi­nă.

Prin aceas­tă măsu­ră se urmă­reş­te pre­ve­ni­rea cum­pă­ră­rii de voturi de la ale­gă­tori, după ce în tre­cut s‑au sem­na­lat situ­a­ţii în care votanţii foto­gra­fiau bule­ti­nul de vot cu ştam­pi­la pusă pe un anu­mit can­di­dat, iar apoi pri­meau bani pen­tru sufra­gi­ul acor­dat.

O altă deci­zie ine­di­tă lua­tă de BEC îna­in­tea ale­ge­ri­lor loca­le 2012 este ace­ea de a vali­da inclu­siv bule­ti­ne­le de vot mâzgă­li­te de ale­gă­tori.

Ale­gă­to­rii au voie să vote­ze o sin­gu­ră dată şi doar în loca­li­ta­tea în care au domi­ci­li­ul. Atenţie! Cei care sunt prinşi că dau sau accep­tă mită pen­tru a vota un anu­mit can­di­dat vor fi aspru san­cţio­na­ţi. Pedeap­sa pen­tru mită elec­to­ra­lă este cuprin­să între 6 luni şi 5 ani de închi­soa­re.

Pen­tru ale­ge­ri­le din acest an au fost con­sti­tu­i­te pes­te 18.000 de secţii de vota­re. Scru­ti­nul se va înche­ia la ora 21.00.

Sur­sa: RTV.net, 09 iun 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply