BEC Decizie în premieră pentru judeţul Constanţa Alegerile locale de la Mangalia se reiau pe 24 iunie

0
142

Pur­tă­to­rul de cuvânt al Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral, Mari­an Muhu­leţ: „Ale­ge­ri­le pen­tru Pri­mă­rie şi Con­si­li­ul Local la Man­ga­lia se vor reor­ga­ni­za din cau­za nume­roa­se­lor nere­guli sesi­za­te de par­ti­de­le poli­ti­ce, prin­tre aces­tea enu­me­rân­du-se pre­lun­gi­rea votă­rii după ora 21.00 şi întoc­mi­rea ero­na­tă a unor pro­ce­se ver­ba­le.”

DECIZIE

Răs­tur­na­re de situ­a­ţie la Man­ga­lia, unde elec­to­ra­tul va fi reche­mat la urne pen­tru a ale­ge, din nou, pe 24 iunie, pri­ma­rul şi Con­si­li­ul Local. Acest lucru este posi­bil deo­a­re­ce Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral (BEC) a accep­tat soli­ci­tă­ri­le de reor­ga­ni­za­re a ale­ge­ri­lor loca­le la Man­ga­lia, veni­te din par­tea PSD, PNL, PC şi a can­di­da­tu­lui inde­pen­dent Cris­ti­an Radu, care au recla­mat sute de nere­guli la secţi­i­le de vota­re. Anu­nţul reor­ga­ni­ză­rii ale­ge­ri­lor la Man­ga­lia a fost făcut de pur­tă­to­rul de cuvânt al BEC, Mari­an Muhu­leţ, care a spus că ale­ge­ri­le pen­tru Pri­mă­rie şi Con­si­li­ul Local la Man­ga­lia se vor reor­ga­ni­za din cau­za nume­roa­se­lor nere­guli sesi­za­te de par­ti­de­le poli­ti­ce.

Dove­zi­le depu­se la dosar au fost din­tre cele mai vari­a­te, toa­te duceau către ide­ea afec­tă­rii rezul­ta­tu­lui final, a alo­că­rii man­da­tu­lui de pri­mar sau de con­si­li­er local în res­pec­ti­ve­le loca­li­tă­ţi: de la pre­lun­gi­rea votă­rii pes­te ora 21.00, până la întoc­mi­rea greşi­tă a unor pro­ce­se ver­ba­le”, a pre­ci­zat pur­tă­to­rul de cuvânt al BEC, Mari­an Muhu­leţ.

VOTARE PRELUNGITĂ, FĂRĂ APROBARE

Una din­tre soli­ci­tă­ri­le de anu­la­re a scru­ti­nu­lui din 10 iunie şi repe­ta­re a ale­ge­ri­lor a venit din par­tea Orga­ni­za­ţi­ei Muni­ci­pa­le a PSD Man­ga­lia. „Con­tes­tăm scru­ti­nul elec­to­ral Man­ga­lia întru­cât vota­rea şi sta­bi­li­rea rezul­ta­tu­lui ale­ge­ri­lor au avut loc prin fra­u­de de natu­ră a modi­fi­ca atri­bu­i­rea man­da­te­lor. Ast­fel, potri­vit legii, vota­rea înce­tea­ză la ore­le 21:00, nefi­ind per­mi­să vota­rea după aceas­tă oră. În rea­li­ta­te, în mul­te din­tre secţi­i­le de vota­re de la Man­ga­lia, vota­rea a con­ti­nu­at mult după ore­le 21:00, până în jurul ore­lor 22:00 — 22:30.

În aceas­tă situ­a­ţie, apre­ci­em că prin pre­lun­gi­rea tim­pu­lui de vota­re pes­te ora 21:00, rezul­ta­tul ale­ge­ri­lor a fost fra­u­dat şi este de natu­ră a modi­fi­ca atri­bu­i­rea man­da­te­lor”, se ara­tă în plân­ge­rea PSD Man­ga­lia. Tot­o­da­tă, docu­men­tul sub­li­nia că Biro­ul Elec­to­ral Judeţean de Cir­cum­scri­pţie (BEJC) Con­stanţa a dis­pus că pot să vote­ze după ora 21.00 doar cei care se află în secţia de vota­re. Numai că, spun soci­al demo­cra­ţii, preşe­dinţii a şap­te — opt secţii de vota­re au con­si­de­rat că tre­bu­ie să vote­ze şi cei care se află în pre­a­j­ma secţi­ei. Ace­la­şi lucru l‑a sem­na­lat şi can­di­da­tul inde­pen­dent Cris­ti­an Radu, care a spus că în şap­te secţii din Man­ga­lia vota­rea a con­ti­nu­at mult după ora 21.00, iar cei care au votat au fost „aleşi” din rân­dul elec­to­ra­tu­lui.

VOTANŢI DOAR ÎN ACTE

Pe de altă par­te, PSD Man­ga­lia a mai sesi­zat şi fap­tul că, în ziua votu­lui, în mai mul­te secţii de vota­re din Man­ga­lia, au fost sur­prin­se per­soa­ne care foto­gra­fiau bule­ti­nul de vot. „Un alt motiv al pre­zen­tei con­tes­ta­ţii îl con­sti­tu­ie fap­tul că mai mulţi ale­gă­tori care nu s‑au aflat în loca­li­ta­tea Man­ga­lia în data de 10 iunie au fost decla­ra­ţi ca votanţi, situ­a­ţie în care ale­ge­ri­le au fost fra­u­da­te (cazul dnei Cio­ba­nu Ana, domi­ci­li­a­tă în Man­ga­lia, str. Pic­tor Tonit­za, bl. C4, sc. B, ap. 31, care a fost decla­ra­tă ca votant la secţia de vota­re nr. 19, în con­di­ţi­i­le în care aceas­ta este ple­ca­tă în Anglia). De ase­me­nea, un alt motiv îl con­sti­tu­ie cazu­ri­le de ofe­ri­re de bani ale­gă­to­ri­lor în ziua votu­lui, în acest sens PSD — Orga­ni­za­ţia Man­ga­lia for­mulând mai mul­te sesi­zări către Poli­ţia Man­ga­lia”, se mai ara­tă în con­tes­ta­ţia PSD.

ACŢIUNE NORMALĂ

Faţă de aceas­tă situ­a­ţie, preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu, a decla­rat: „Am aflat des­pre deci­zia BEC de relu­a­re a ale­ge­ri­lor la Man­ga­lia. Ne vom con­for­ma. Vom intra în cam­pa­nie şi, pe 24 iunie, vom mer­ge din nou la ale­geri. Aco­lo au fost sem­na­la­te mul­te fra­u­de. Au venit cu pro­ce­se­le ver­ba­le pli­ne de greşeli, s‑au sem­na­lat nume­roa­se cazuri de vot mul­ti­plu, cazuri de bule­ti­ne fal­se. Cred că deci­zia BEC este jus­ti­fi­ca­tă”.

La rân­dul său, locţi­i­to­rul preşe­din­te­lui BEJC, Adri­an Oprea, a con­fir­mat fap­tul că scru­ti­nul va fi relu­at pen­tru Man­ga­lia. „Vom comu­ni­ca, în timp util, infor­ma­ţi­i­le supli­men­ta­re des­pre acest caz. Sin­gu­rul care ia deci­zia reluă­rii ale­ge­ri­lor este BEC. Data la care se vor orga­ni­za ale­ge­ri­le la Man­ga­lia este 24 iunie. Pen­tru Man­ga­lia au fost depu­se la BEJ soli­ci­tări de relu­a­re a ale­ge­ri­lor, care au fost dire­cţio­na­te către BEC”, a spus Oprea.

Tatian IORGA, tele­gra­fo­n­li­ne, Joi, 14 Iunie 2012

 Vezi gale­ria de ima­gini a aces­tui arti­col

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply